Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - ВСТУП

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1. Міжнародна система обліку, етапи її становлення і принципи побудови

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1.1. Загальна характеристика міжнародної системи бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1.2. Створення міжнародної системи бухгалтерського обліку і етапи її розвитку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1.3. Завдання та функції національних і міжнародних організацій з бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1.4. Характеристика світових моделей бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.1.5. Принципи побудови системи бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.2. Міжнародні стандарти фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.2.1. Сутність стандартизації обліку і фактори, що її визначають

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.2.2. Етапи розробки міжнародних стандартів фінансової звітності та їх види

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.2.3. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.2.4. Сфера І проблеми застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3. Технологія облікового процесу в зарубіжних країнах

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3.1. Облік у системі управління та користувачі облікової інформації

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3.2. Порівняльна характеристика фінансового І управлінського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3.3. Порядок реєстрації та обробки облікової інформації

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3.4. Систематизація облікової інформації та завершення облікового циклу

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 1.3.5. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ ІІ. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ЇЇ ЗМІСТ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.1. Склад, призначення І загальні вимоги до фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.2. Побудова і зміст бухгалтерського балансу

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.3. Характеристика звіту про прибутки і збитки

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.4. Звіт про рух грошових коштів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.5. Звіт про зміни у власному капіталі

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.6. Зміст приміток до фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 2.7. Інтерпретація фінансової звітності та її використання

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ ІІІ. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.1 Склад грошових коштів та відображення їх у звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.2. Облік та контроль грошових коштів у касі

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.3. Облік створення та використання фонду дрібних сум

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.4. Облік операцій на банківських рахунках

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.5. Ваучерна система контролю грошових коштів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 3.6. Облік короткострокових фінансових інвестицій

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ IV. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 4.1. Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 4.2. Облік рахунків до отримання, наданих знижок та повернення товарів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 4.3. Облік податку на додану вартість

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 4.4. Оцінка та облік сумнівної заборгованості

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 4.5. Облік векселів отриманих

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ V. ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 5.1. Сутність запасів та їх види

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 5.2. Відмінності в методах оцінки запасів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 5.2.1. Первісна оцінка запасів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 5.2.2. Методи оцінки вибуття запасів і залишку на німець періоду

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 5.3. Характеристика систем обліку запасів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 5.3.1. Порівняльна характеристика систем постійного і періодичного обліку запасів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 5.3.2. Використання методів оцінки запасів при системі періодичного і постійного їх обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 5.3.3. Вплив величини запасів на фінансовий стан і результати діяльності підприємства

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 5.4. Методика проведення інвентаризації запасів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Підрахунок фактичної кількості запасів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Оцінка вартості запасів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 5.5. Відображення запасів у фінансовій звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ VI. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 6.1. Сутність довгострокових активів, їх класифікація та оцінка

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 6.2. Методи нарахування зносу основних засобів та їх вплив на показники фінансової звітності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 6.3. Облік руху основних засобів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 6.4. Облік витрат на утримання основних засобів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 6.5. Нематеріальні активи, їх характеристика та облік

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 6.6. Облік природних ресурсів та їх виснаження

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ VII. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 7.1. Види фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 7.2. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов'язання

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік облігацій, придбаних за номінальною вартістю

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік облігацій, придбаних з дисконтом (знижкою)

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік облігацій, придбаних з премією (надбавкою)

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 7.3. Облік довгострокових інвестицій в акції

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 7.4. Консолідована фінансова звітність та облік інвестицій у дочірні підприємства

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ VIII. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 8.1. Види зобов'язань та їх оцінна

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 8.2. Облік розрахунків з постачальниками

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 8.3. Облік короткострокових векселів виданих

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 8.4. Облік розрахунків з персоналом та зобов'язань по заробітній платі

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 8.5. Облік інших короткострокових зобов'язань

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 8.6. Визначення теперішньої і майбутньої вартості грошей

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ IX. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 9.1. Види довгострокових зобов'язань та їх загальна характеристика

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 9.2. Облік довгострокових облігацій

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Класифікація облігацій та їх оцінка

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік облігацій, випущених за номінальною вартістю

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік облігацій, випущених зі знижкою (дисконтом)

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік облігацій, випущених з надбавкою (премією)

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Методи амортизації знижки (дисконту) і надбавки (премії) по облігаціях

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік викупу облігацій до сплати

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Фонд погашення облігацій

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік обміну облігацій до сплати на акції

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 9.3. Облік довгострокових векселів виданих

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 9.4. Облік зобов'язань з фінансової оренди

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 9.5. Облік інших довгострокових зобов'язань

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 10.1. Сутність капіталу та його види

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 10.2. Облік капіталу одноосібного власника

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 10.3. Облік капіталу та розподілу прибутку в товариствах

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік змін в капіталі товариства

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Перетворення товариства на корпорацію

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 10.4. Облік капіталу та розподілу прибутку в корпораціях

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Оцінка і облік випуску акцій

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік випуску простих акцій без номінальної вартості

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік викупу власних акцій

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік податку на прибуток корпорації

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Облік розподілу прибутку корпорації

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 10.5. Облік нарахування та виплати дивідендів

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - Роздрібнення акцій

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - РОЗДІЛ ХІ. ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.1. Основні концепції та основи організації управлінського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.1.1. Сутність і мета управлінського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.1.2. Організація управлінського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.1.3. Елементи виробничих витрат е системі управлінського обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.1.4. Система виробничого обліку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2. Методи обліку витрат у системі виробничого обліку і прийняття управлінських рішень

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2.1. Система обліку витрат за замовленнями і за процесами

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2.2. Система обліку поєних і змінних витрат

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2.3. Система обліку витрат на основі діяльності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2.4. Облік і контроль витрат за центрами відповідальності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2.4.1. Система обліку стандартних витрат

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2.4.2. Організація обліку відповідальності за методом "тариф-година-машина"

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2.4.3.Трансфертне ціноутворення і його вплив на результати діяльності

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2.5. Використання даних про витрати для прийняття управлінських рішень

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2.5.1. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

 • Облік у зарубіжних країнах - Воронко Р. М. - 11.2.5.2. Аналіз варіантів альтернативних короткострокових рішень