Математична статистика - Руденко В. М

 • Математична статистика - Руденко В. М. - ВСТУП

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 1. ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Основні завдання та методи математичної статистики

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 2. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИБІРКИ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 2.1. ЕМПІРИЧНІ РОЗПОДІЛИ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Варіаційні ряди та статистичні розподіли

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Незгруповані розподіли

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Згруповані розподіли

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Атрибутивні розподіли

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Ранжировані розподіли

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 2.2. ПОКАЗНИКИ ВИБІРКИ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Міри центральної тенденції (МЦТ)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Міри мінливості (ММ)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Розрахунки та інтерпретація МЦТ і ММ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Початкові та центральні моменти

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Квантилі

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Нормовані дані

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 2.3. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Сутність кореляції

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Лінійна кореляція

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Нелінійна кореляція

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Коефіцієнти взаємної зв'язаності

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 2.4. РЕГРЕСІЯ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Одномірна лінійна регресія

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Множинна регресія

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 3. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 3.1. ВИПРОБУВАННЯ ТА ПОДІЇ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Основні поняття і означення

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Операції над подіями

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Ймовірність подій

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Умовна ймовірність

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Формула повної ймовірності

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Формула Байєса

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Елементи комбінаторики

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 3.2. ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Розподіли випадкових величин

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Характеристики випадкових величин

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Математичне сподівання

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Дисперсія випадкової величини

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 3.3. ЗАКОН ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Повторні випробування

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Теорема Бернуллі

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Теорема Чебишева

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Центральна гранична теорема

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 3.4. ТЕОРЕТИЧНІ РОЗПОДІЛИ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Біноміальний розподіл

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Нормальний розподіл

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Розподіли "хі-квадрат", Стьюдента і Фішера

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 4. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Поняття статистичного оцінювання параметрів

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Точкове оцінювання. Властивості статистичних оцінок

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Методи статистичного оцінювання параметрів

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Метод моментів

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Метод максимальної правдоподібності

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Метод найменших квадратів

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Інтервальне оцінювання

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 5. ПЕРВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ПЕРЕВІРКИ СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Поняття статистичної гіпотези

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Статистичні критерії

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Параметричні і непараметричні критерії

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Рівень статистичної значущості

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Правила прийняття статистичних рішень

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Помилки прийняття статистичних рішень

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Статистичні рішення на основі р-значень

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Типи і загальна схема перевірки статистичних гіпотез

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 5.2. ГІПОТЕЗИ ЩОДО НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ОЗНАК

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерії асиметрії та ексцесу

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерій згоди х2

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерій Шапіро-Вілка W

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 5.3. ПЕРЕВІРКА ОДНОРІДНОСТІ ВИБІРОК

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерій Стьюдента t

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерій Крамера-Велча T

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерій Колмогорова-Смірнова λ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерій Вілкоксона-Манна-Вітні U

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерій Лемана-Розенблатта w2 n, m

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 5.4. ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ ПРО ЧИСЕЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Значущість середнього (критерій Z, дисперсія відома)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Значущість середнього (критерій t, дисперсія невідома)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Значущість дисперсії (критерій х2)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Відмінності у значеннях середніх (F-критерій для двох зв'язаних вибірок)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Відмінності у значеннях дисперсій (F-критерій Фішера для двох незв'язаних вибірок )

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Відмінності у значеннях дисперсій (t-критерій Стьюдента для двох зв'язаних вибірок)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Відмінності у значеннях дисперсій 3-х і більш сукупностей (критерій Кохрана q для вибірок однакових обсягів)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Відмінності у значеннях дисперсій 3-х і більш сукупностей (критерій Бартлета М для вибірок різних обсягів)

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 5.5. ВИЯВЛЕННЯ ВІДМІННОСТЕЙ І ЗСУВУ У РІВНІ ОЗНАКИ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерій Крускала-Волліса H

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерій Фрідмана X2 r

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Критерій тенденцій Пейджа L

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 5.6. ПЕРЕВІРКА ЗНАЧУЩОСТІ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРЕЛЯЦІЇ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Коефіцієнт лінійної кореляції Персона rху

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена rs

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Дихотомічний коефіцієнт кореляції Пірсона φ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Точково-бісеріальний коефіцієнт кореляції rpb

 • Математична статистика - Руденко В. М. - 6. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Дисперсійний однофакторний аналіз

 • Математична статистика - Руденко В. М. - Дисперсійний двофакторний аналіз

 • Математична статистика - Руденко В. М. - ЛІТЕРАТУРА