Педагогіка - Пальчевський С. С

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Розділ 1. Загальні засади педагогіки

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.1. Предмет і завдання педагогіки

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогіка як наука

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Об'єкт, предмет, основні функції і завдання педагогіки

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Основні педагогічні категорії

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Система педагогічних наук

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Міжпредметні зв'язки педагогіки

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.2. Філософські основи сучасної освіти

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Поняття про філософію освіти та основні її функції

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Три основні напрями філософії освіти у вирішенні найважливіших педагогічних проблем

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Марксизм про роль освіти у процесі власного самотворення людини та протидії відчуженню від своєї людяності

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Філософія екзистенціалізму про знаходження шляху до справжньої, автентичної людини у справжньому, автентичному житті

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Філософія нестабільності І. Пригожина про виховання в людини мужності та відповідальності за своє життя у світі нестабільних феноменів

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Роль освіти у забезпеченні глобальної безпеки фізичних та екзистенційних першооснов існування людства у світлі вимог філософії глобальних проблем

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.3. Розвиток, виховання та формування особистості

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Поняття про розвиток особистості

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Роль спадковості у формуванні особистості

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Роль середовища, виховання та навчальної діяльності в розвитку і формуванні особистості

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Розвиток особистості та його рушійні сили

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Акмеологічні основи глобальної зрілості підростаючої людини на вікових етапах життя

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Перші стадії раннього дитинства

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дошкільний вік

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Молодший шкільний вік

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Підлітковий вік (11-15 років)

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Вік старшокласників (15-17 років)

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Зарубіжні теорії розвитку особистості

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 1.4. Логіка і методика науково-педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Місце та роль науково-педагогічних досліджень у розв'язанні проблем педагогіки

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Методи науково-педагогічних досліджень

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Теоретичні методи дослідження

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія розгортання науково-педагогічного дослідження. Основні його складові

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Актуальність проблеми

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Тема дослідження

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Предмет і об'єкт дослідження

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Мета і завдання дослідження

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Гіпотеза дослідження

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Методологічні основи дослідження

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Організація педагогічного експерименту

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Вирішення проблеми вимірювань

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Обов'язкові етапи математичного дослідження педагогічних явищ

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Формулювання наукової новизни та визначення практичного і теоретичного значення дослідження

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Визначення предмета захисту

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Розділ 2. З історії педагогіки

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.1. Педагогіка Давнього світу

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Предмет, функції та завдання історії педагогіки

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Виховання у первісному суспільстві

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Період первісного стада

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Період родової общини (приблизно 40-7 тис. років тому)

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Період розпаду первісного ладу (7-6 тис. років тому)

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Перші школи у світовій цивілізації

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Виховання і навчання у Давній Греції

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогічні аспекти у філософських системах давнього світу

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.2. Школа і педагогічна думка в середньовічній Європі

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Середньовічні освітні заклади

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Система лицарського виховання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Освіта і виховання дівчат у Середньовіччі

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Бюргерське виховання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Університетське виховання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Стихійне виховання дітей селян

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Місце та роль епохи Середньовіччя в культурно-освітньому розвитку Західної Європи

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.3. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей в епоху Відродження та Реформації

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Культура епохи європейського Відродження та її відображення в освітньо-виховній практиці

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Школа і педагогічна думка епохи Реформації

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Організація шкільного навчання. Класно-урочна система

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Вікова періодизація. Система шкіл і зміст навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Поняття природовідповідності виховання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичні погляди Я. А. Коменського

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Значення творчої спадщини Я. А. Коменського для розвитку педагогіки і шкільної практики у наступні століття

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.4. Західноєвропейська педагогіка епохи буржуазних революцій та Просвітництва

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Спрямованість педагогічної думки епохи буржуазних революцій та Просвітництва

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Джон Локк про виховання та освіту

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Ідеї французького Просвітництва XVIII ст. у вченні Клода Андріана Гельвеція

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дені Дідро про державну систему безстанової народної освіти

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Жан-Жак Руссо і його теорія природного виховання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Вікова періодизація

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.5. Європейська класична педагогіка кінця XVIII - першої половини XIX ст

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Проблеми розвитку європейської педагогічної думки та практики кін. XVIII - першої пол. XIX ст

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогічні ідеї та педагогічна діяльність Г. Песталоцці

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогічні ідеї та проекти німецьких педагогів-філантропістів

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Неогуманізм у педагогіці В. Гумбольдта

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогічна діяльність Й. Гербарта та Ф. Дістервега

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Фрідріх Вільгельм Адольф Дістервег (1790-1866)

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Проблеми формування особистості у педагогічних поглядах Р. Оуена

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.6. Світова педагогічна думка та практика кінця ХІХ-ХХ ст"

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Теорія "громадянського виховання" і "трудової школи"

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Теорія "вільного виховання"

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Експериментальна педагогіка

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогіка прагматизму (педагогіка дії) Джона Дьюї

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Теорія нового виховання і "нових шкіл"

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Теорія центрів інтересів дитини

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Функціональна педагогіка

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогічний напрям дидактичної художності

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Теорія цілісного виховання Рудольфа Штайнера - вальдорфська педагогіка

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Сугестопедагогіка

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.7. Школа і педагогічна думка у Київській Русі (ІХ-ХІV ст.) та періоду Відродження в Україні (XVI-середина XVIII ст.)

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Виховні традиції у Київській Русі

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Розвиток писемності та виникнення перших шкіл

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Перекладацька діяльність та педагогічні пам'ятки Київської Русі

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Культура та освіта Українського Відродження

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Братські школи в Україні

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Українські козацькі школи

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Перші навчальні заклади вищого типу на східнослов'янських землях - Острозька та Києво-Могилянська академії

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Видатні діячі української освіти XVI - першої половини XVIII ст

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.8. Розвиток вітчизняної школи та педагогічної думки впродовж другої половини XVIII-XIX століть

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Загальна характеристика розвитку освіти на українських землях упродовж другої половини XVIIІ-XIX століть

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогічні погляди Г. С. Сковороди

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Культурно-освітня діяльність Кирило-Мефодіївського товариства

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Культурно-освітня діяльність західноукраїнських діячів І. Вагилевича, Я. Головацького, Й. Левицького

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогічні погляди та просвітницька діяльність О. Духновича

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Життя і педагогічна діяльність К. Ушинського

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Значення педагогічної діяльності М. Пирогова, М. Корфа та Х. Алчевської для розвитку педагогічної думки в Україні

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Ідеї національного шкільництва М. Драгоманова, Т. Шевченка, М. Грушевського

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 2.9. Вітчизняна школа та педагогіка у XX столітті

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Основні етапи розвитку вітчизняної школи та педагогічної думки у XX столітті

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогічні погляди І. Франка та Л. Українки

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Освітньо-педагогічна діяльність Тимофія Григоровича Лубенця (1855-1936)

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Педагогічна творчість Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970)

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Розділ 3. Дидактика - теорія освіти і навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 3.1. Дидактика як наука

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Зв'язок дидактики з іншими науками та конкретними методиками

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Основні педагогічні напрями

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Поняття про дидактичну систему та її елементи

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Предметна, функціональна та історична площини розгляду дидактичних систем

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Історична (генетичного та прогностичного аналізів) площина розгляду дидактичних систем

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 3.2. Процес навчання та стратегія його організації

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Рушійні сили навчального процесу

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Функції процесу навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Методологічні засади процесу навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Внутрішній процес засвоєння знань та його структура

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Осмислення і розуміння

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія діяльності вчителя, спрямована на дотримування під час навчання закономірностей внутрішнього процесу засвоєння знань учнями

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - І. Ланка сприймання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - ІІ. Ланка осмислення і розуміння

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - III. Ланка узагальнення

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - IV. Ланка закріплення

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 3.3. Зміст освіти як вихідна ланка процесу навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Поняття про зміст загальної середньої освіти та його структуру

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Навички та вміння

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Проблеми реалізації компонентів змісту шкільної освіти

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Історичний аспект формування змісту шкільної освіти

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Нормативні основи реалізації змісту загальної середньої освіти в сучасній школі

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Наукові вимоги до формування змісту освіти

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія відбору та структурування змісту освіти під час підготовки вчителя до уроку

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 3.4. Цілі навчання як системотворчий елемент дидактичної системи

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Мета навчання як базова основа для визначення його цілей

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Групи цілей навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Поділ цілей навчання на групи в зарубіжній педагогічній науці та практиці - таксономія Блума

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Ієрархічність та діагностичність цілей навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія формування цілей навчання під час підготовки вчителя до уроку

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 3.5. Засоби навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Поняття про засоби навчання та їхню класифікацію

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Підручник як навчальний засіб, який найповніше відображає зміст освіти, що підлягає засвоєнню

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Роль і місце ілюстрацій у загальнодидактичній структурі підручника

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Аудіозаписи або засоби слухової наочності

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Візуальні або екранні засоби

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Аудіовізуальні або наочно-слухові засоби

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Відеозаписи

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Комплексне використання технічних засобів навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія комплексного використання аудіовізуальних засобів навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Паспортизація навчального кабінету

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Комп'ютер та інформаційні технології в навчальному процесі

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичні можливості комп'ютера

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичне програмування та комп'ютерні програми

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Вплив інформації на психічний розвиток особистості

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 3.6. Мотивація навчальної діяльності школярів

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Поняття про стимуляційно-мотиваційний компонент процесу навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Позитивні й негативні мотиви навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Класифікація мотивів навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Мотивація учіння та зовнішня стимуляція його

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія формування вищого рівня базової потреби учня у пізнанні

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 3.7. Закони, закономірності та принципи навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Закони у дидактиці

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Закономірності процесу навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Структура дидактичних принципів та їхня система

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичний принцип природовідповідності

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичний принцип науковості

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичний принцип свідомості та активності учнів в навчанні

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичний принцип наочності

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичний принцип емоційності

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичний принцип художності

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичні принципи системності та систематичності й послідовності в навчанні

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичний принцип системності

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичний принцип індивідуальної творчості

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичні принципи, зумовлені соціально-економічними змінами в Україні в 90-х рр. XX ст

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Принцип демократизації

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Принцип гуманізації та духовності

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Принцип орієнтації на національні вартості

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Дидактичні принципи, які лежать в основі сугестопедичного навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - I. Принцип радості, ненапруженості та концентративної психорелаксапії

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - II. Принцип єдності свідомого-парасвідомого та інтегральної мозкової активації

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Принцип сугестивного взаємозв'язку на рівні резервного комплексу

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - 3.8. Методи навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Методи навчання, їхня сутність, функції, структура

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Стратегія використання методу навчання у світлі синергетичної методологи

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Класифікація методів навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - І. Методи організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - II. Методи стимулювання і мотивації учіння

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - ІІІ. Методи контролю і самоконтролю в навчанні

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - IV. Бінарні методи навчання

 • Педагогіка - Пальчевський С. С. - Характеристика словесних методів навчання

 • 1 2 3