Аудит - Утенкова К. О

 • Аудит - Утенкова К. О. - Вступ

 • Аудит - Утенкова К. О. - МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 1. Сутність, предмет, метод і об'єкти аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Передумови виникнення аудиту в Україні

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Сутність аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Предмет, метод і об'єкти аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 4. Класифікація аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 5. Нормативне регулювання аудиту в Україні

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 2. Організація аудиторської діяльності в Україні

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Сутність аудиторської діяльності

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Організація управління аудитом в Україні

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Професійні організації аудиторів, їх повноваження і функції

 • Аудит - Утенкова К. О. - 4. Підготовка і сертифікація аудиторів

 • Аудит - Утенкова К. О. - 5. Порядок створення аудиторських фірм

 • Аудит - Утенкова К. О. - 6. Процедура замовлення аудиторських послуг

 • Аудит - Утенкова К. О. - 7. Права і обов'язки аудиторів (аудиторських фірм)

 • Аудит - Утенкова К. О. - 8. Професійна етика аудитора

 • Аудит - Утенкова К. О. - 9. Відповідальність аудитора за неналежне виконання своїх обов'язків

 • Аудит - Утенкова К. О. - 10. Контроль якості аудиторських послуг

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 3. Внутрішній аудит

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Сутність внутрішнього аудиту, його об'єкти і суб'єкти

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Організація проведення внутрішнього аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Реалізація результатів внутрішнього аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 4. Планування, стадії і методичні прийоми аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Стадії аудиторської перевірки

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Основні принципи планування аудиторської перевірки

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Складання Плану аудиту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 4. Методичні прийоми і процедури, що застосовуються в аудиті

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 5. Аудиторські докази і аудиторський ризик

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Сутність і види аудиторських доказів

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Процедури та прийоми одержання аудиторських доказів

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Аудиторський ризик

 • Аудит - Утенкова К. О. - 4. Помилки і шахрайства, виявлені в результаті аудиту. Суттєвість помилок

 • Аудит - Утенкова К. О. - МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА АУДИТУ

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 6. Аудит активів підприємства

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Аудит операцій з основними засобами та іншими необоротними активами

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1.1. Організація і методика аудиту основних засобів та інших необоротних активів

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1.2. Організація і методика аудиту нематеріальних активів

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Аудит грошових коштів

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2.1. Аудит грошових коштів у касі підприємства

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2.2. Аудит грошових коштів на рахунках у банку

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Аудит дебіторської заборгованості

 • Аудит - Утенкова К. О. - Методика аудиту дебіторської заборгованості

 • Аудит - Утенкова К. О. - 4. Аудит виробничих запасів

 • Аудит - Утенкова К. О. - Методика аудиту виробничих запасів

 • Аудит - Утенкова К. О. - 5. Аудит поточних біологічних активів

 • Аудит - Утенкова К. О. - Методика аудиту поточних біологічних активів

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 7. Аудит пасивів підприємства

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Аудит власного капіталу

 • Аудит - Утенкова К. О. - Методика аудиту власного капіталу

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Аудит позик банків

 • Аудит - Утенкова К. О. - Методика аудиту позик банку

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками

 • Аудит - Утенкова К. О. - Методика аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками

 • Аудит - Утенкова К. О. - 4. Аудит розрахунків з оплати праці

 • Аудит - Утенкова К. О. - Методика аудиту розрахунків з оплати праці

 • Аудит - Утенкова К. О. - 5. Аудит іншої кредиторської заборгованості

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 8. Аудит витрат, доходів і фінансових результатів

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Аудит витрат підприємства

 • Аудит - Утенкова К. О. - Методика аудиту витрат

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Аудит доходів підприємства

 • Аудит - Утенкова К. О. - Методика аудиту доходів

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Аудит фінансових результатів

 • Аудит - Утенкова К. О. - Методика аудиту фінансових результатів

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 9. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Загальні принципи аудиту фінансової звітності

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Організація і методика аудиту фінансової звітності

 • Аудит - Утенкова К. О. - Проведення аналізу якісних характеристик фінансової звітності

 • Аудит - Утенкова К. О. - Перевірка дотримання основних принципів бухгалтерського обліку і звітності

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Особливості аудиту окремих форм звітності

 • Аудит - Утенкова К. О. - 4. Відповідальність аудитора за фінансову звітність

 • Аудит - Утенкова К. О. - Тема 10. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

 • Аудит - Утенкова К. О. - 1. Сутність аудиторського висновку та звіту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 2. Основні елементи аудиторського висновку і звіту

 • Аудит - Утенкова К. О. - 3. Види аудиторського висновку

 • Аудит - Утенкова К. О. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ