Аудит - Утенкова К. О. - 7. Права і обов'язки аудиторів (аудиторських фірм)

Аудиторські послуги надаються згідно з договором на проведення аудиту, укладанню якого передують такі процедури.

Для здійснення аудиту на підприємстві аудитор (аудиторська фірма) повинна отримати від замовника письмове звернення у вигляді "Листа-замовлення" (рис. 2.2.).

процедура замовлення аудиторських послуг

Рис. 2.2. Процедура замовлення аудиторських послуг

Відповідно до МСА 210 "Умови домовленостей про аудиторську перевірку" в інтересах замовника і виконавця аудита доцільно, щоб аудитор до початку аудиту надіслав Лист - зобов'язання.

Таким чином аудитор чи аудиторська фірма вивчає "Лист-замовлення" і при погодженні надсилає "Лист - зобов'язання", де, крім згоди на проведення аудиту, може вказати на речі, щодо яких вважає за необхідне домовитись до укладання договору на проведення аудиту (наприклад, межі відповідальності, розцінки тощо). Наданню цього листа може. передувати етап обстеження, якщо це необхідно виконавцеві даних послуг.

Лист-зобов'язання може мати довільну форму, але в ньому мають бути передбачені такі моменти:

1) мета аудиторської перевірки;

2) відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти;

3) обсяг аудиторської перевірки;

4) інформація про ризик не виявлення;

5) форма подання звіту перевірки;

6) методи перевірки;

7) місце і строки проведення аудиту тощо.

Після обміну інформацією на підставі цих двох листів (Листа-замовлення і Листа-зобов'язання) між замовником і виконавцем укладається договір на проведення аудиту (додаток 8) відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України (рис. 2.1). Цей договір є документом, який підтверджує домовленість сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків щодо надання (отримання) аудиторських послуг.

Договір на проведення аудиту містить такі обов'язкові розділи:

1) предмет договору;

2) зобов'язання сторін;

3) порядок здавання та прийому робіт;

4) термін виконання робіт;

5) оплата робіт і послуг;

6) відповідальність сторін;

7) особливі умови;

8) реквізити сторін.

Укладання даного Договору є підставою для проведення аудиту і надання інших аудиторських послуг.

7. Права і обов'язки аудиторів (аудиторських фірм)

Права, обов'язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм визначаються нормами Закону України "Про аудиторську діяльність", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших нормативно-правових документів.

Основні права аудиторів під час здійснення аудиторської діяльності:

Самостійно визначати форми і методи проведення аудиту (надання інших аудиторських послуг), користуючись нормами чинного законодавства і стандартів аудиту, відповідно до умов Договору на проведення аудиту;

Отримувати необхідні для перевірки документи, які можуть бути як у замовника аудиту, так і у третіх осіб;

Отримувати необхідні пояснення від керівництва та працівників підприємства, що перевіряється, в усній чи письмовій формі;

Здійснювати перевірку наявності майна, грошових коштів, цінностей самостійно та вимагати від керівництва суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;

Залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Відповідно до чинного законодавства, обов'язки аудиторів і аудиторських фірм полягають у наступному:

В аудиторській діяльності керуватись виключно нормами чинного законодавства і дотримуватись його вимог;

Належним чином проводити аудит та надавати аудиторські послуги;

Повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про встановлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

Зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту (наданні аудиторських послуг), не розголошувати відомості, які є комерційною таємницею, не використовувати ці відомості в своїх інтересах чи інтересах третіх осіб;

Нести відповідальність перед замовником за порушення умов договору на проведення аудиту;

Обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, що мають безпосереднє відношення до аудиторської діяльності;

Своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську діяльність.Схожі статті
Аудит - Утенкова К. О. - 7. Права і обов'язки аудиторів (аудиторських фірм)

Предыдущая | Следующая