Аудит - Утенкова К. О. - 4. Підготовка і сертифікація аудиторів

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність для здійснення аудиторської діяльності. Сертифікація аудиторів-це визначення кваліфікаційної придатності на заняття аудиторською діяльністю. В Україні сертифікація аудиторів здійснюється Аудиторською палатою.

Умови та порядок сертифікації аудиторів в нашій країні регламентуються "Положенням про сертифікацію аудиторів", затвердженим рішенням АПУ від 31 травня 2007 р. № 178/6 (додаток 6). Дія даного положення не поширюється на сертифікацію аудиторів, які здійснюють аудит банків.

Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які здобули вишу економічну або юридичну освіту (не нижче освітнього рівня спеціаліста або магістра), документ на здобуття якої визнається в Україні; отримали певні знання з аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, господарського права тощо; мають досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах бухгалтера, фінансиста, економіста, ревізора, юриста, асистента чи помічника аудитора, а також успішно склали кваліфікаційний іспит. Аудитором не може бути фізична особа, яка має судимість за корисливі злочини.

Сертифікат аудитора - це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань і надає право громадянину України на здійснення аудиту. Існують сертифікати таких видів:

- сертифікат серії А, який надає право здійснення аудиту підприємств і господарських товариств;

- сертифікат серії В, який надає право здійснення аудиту банків;

- сертифікат серії АВ. який надає право здійснення аудиту банків, підприємств і господарських товариств.

Для набуття права складання кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора України претендент подає до Аудиторської палати України такі документи:

1) заяву встановленої форми;

2) копію диплома, засвідчену нотаріально або за місцем роботи;

3) витяг з трудової книжки, засвідчений нотаріально або за місцем роботи;

4) документ про оплату;

5) копію паспорта.

В АУДИТОРСЬКУ ПАЛАТУ УКРАЇНИ. ЗАЯВА

в аудиторську палату україни. заява

Ці документи розглядає Комісія із сертифікації та удосконалення професійних знань АПУ і протягом 20 днів виносить рішення щодо можливості складання кваліфікаційного іспиту даною особою. Тобто наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою АПУ. Програма складається з тестів і ситуаційних завдань. Особи, які набрали 70 і більше балів за результатами тестів, допускаються до вирішення ситуаційних завдань. Для успішного складання кваліфікаційного іспиту необхідно отримати за результатами вирішення ситуаційних завдань 60 балів і більше.

Зразок бланка сертифіката. АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

зразок бланка сертифіката. аудиторська палата україни

Особи, які склали іспит, отримують сертифікат аудитора України, а також виголошують клятву про суворе дотримання норм чинного законодавства України, виконання своїх обов'язків і вимагання цього від інших.

Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'ять років. Продовження дії сертифікату здійснюється за підсумками контрольного тестування за фахом у порядку, встановленому Аудиторською палатою України.

5. Порядок створення аудиторських фірм

Згідно зі ст. 5 Закону України "Про аудиторську діяльність", аудиторська фірма - це створена відповідно до законодавства юридична особа, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.

Аудиторські фірми можуть бути створені у будь-яких організаційно-правових формах, крім відкритого акціонерного товариства. При цьому мають бути витримані такі умови:

Загальна частка засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, не може перевищувати у статутному капіталі 30%; - наявність хоча б одного сертифікованого аудитора серед працівників фірми;

Директором аудиторської фірми має бути лише сертифікований аудитор;

Проходження державної реєстрації як аудиторської фірми і наявність свідоцтва про реєстрацію.

Займатися аудиторською діяльністю мають право лише ті аудитори (аудиторські фірми), які включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Процедура внесення до Реєстру викладена у "Порядку ведення Реєстру аудиторській: фірм та аудиторів", затвердженому рішенням АПУ від 26 квітня 2007 р.

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів являє собою базу даних, що містить інформацію про аудиторські фірми і аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи-підприємці. Даний Реєстр не рідше одного разу на рік публікується у офіційних виданнях.

Для внесення до вищеназваного Реєстру аудиторські фірми (аудитори) зобов'язані подати до Аудиторської палати України заяву встановленого зразку і заповнити Реєстраційну картку (додаток 7).

Реєстраційна картка має такі реквізити:

1. Повне найменування аудиторської фірми (ПІБ аудитора); скорочене найменування.

2. Ідентифікаційний код/номер.

3. Місце проведення державної реєстрації; поштова адреса органу державної реєстрації.

4. Дата проведення державної реєстрації.

5. Номер запису про державну реєстрацію.

6. Орган державної податкової служби; поштова адреса органу державної податкової служби.

7. Дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або свідоцтва).

8. Кількість і місце розташування відокремлених підрозділів (відділень, філій, представництв) та кількість працюючих в них сертифікованих аудиторів (зазначити номера сертифікатів).

9. Юридична адреса.

10. Фактична адреса.

11. Посада, П.1. Б. керівника, номер І дата видачі сертифіката;

12. Засновники (учасники): найменування юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи, адреса фактичного місцезнаходження, ідентифікаційний код, номер сертифіката і дата видачі, частка в статутному капіталі (%).

13. Кількість працівників усього, у т. ч.: кількість постійних працівників-аудиторів (осіб); середньорічна кількість сумісників (аудиторів).

14. Членство (співпраця) у міжнародних аудиторських фірмах (назви фірм), у вітчизняних об'єднаннях аудиторів (аудиторських фірм) - перелік.

У картці також зазначається, що аудиторська фірма (аудитор) зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту і норм професійної етики аудитора.

До заяви додається певний пакет документів, який буде дещо відрізнятися залежно від конкретної ситуації. Наприклад, при первісній реєстрації аудиторської фірми як суб'єкта аудиторської діяльності в АПУ подаються такі документи:

1) реєстраційна картка;

2) нотаріально посвідчена копія про державну реєстрацію;

3) нотаріально посвідчена копія установчих документів;

4) копія сертифікатів аудитора засновників і керівника фірми;

5) копія довідки з органів статистики;

6) документ про призначення керівника фірми;

7) відгук регіонального відділення Аудиторської палати України або Спілки аудиторів України на подані документи;

8) документ про оплату за включення до Реєстру.

Термін дії свідоцтва (с. 33) становить п'ять років. Продовження терміну здійснює Контрольно-реєстраційна комісія, рішення якої затверджує АПУ на підставі заяви суб'єкта аудиторської діяльності, після звіряння даних, раніше внесених до Реєстру.

свідоцтво про вклюяення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Внесені до Реєстру суб'єкти аудиторської діяльності зобов'язані:

Дотримуватись вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, положень Міжнародних стандартів аудиту та етики, що діють в Україні;

Подавати до Аудиторської палати України в установлений термін Звіт про аудиторську діяльність;

У місячний термін повідомляти Аудиторську палату України про зміни в документах, які подані для реєстрації.Схожі статті
Аудит - Утенкова К. О. - 4. Підготовка і сертифікація аудиторів

Предыдущая | Следующая