Аудит - Утенкова К. О. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про аудиторську діяльність: Закон України (в редакції від 14.09.2006 p. № 140).

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-ІУ зі змінами і доповненнями

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 зі змінами і доповненнями

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 зі змінами і доповненнями.

5. Кодекс законів про працю

6. Про затвердження Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів як національних стандартів аудиту: Рішення АПУ від 18 квітня 2003 p. № 122

7. Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене рішенням АПУ від 31.05.2007 p. № 178/6

8. Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів затверджене рішенням АПУ від 26.04.2007 p. № 176/7/

9. МСА 120 "Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту".

10. МСА 200 "Цілі і загальні принципи аудиту фінансової звітності".

11. МСА 210 "Умови домовленостей про аудит".

12. МСА 220 "Контроль якості роботи аудитора".

13. МСА 230 "Документація".

14. МСА 240 "Шахрайство і помилки".

15. МСА 250 "Урахування законів і нормативних актів при аудиті фінансової звітності".

16. МСА 300 "Планування".

17. МСА 320 "Суттєвість в аудиті".

18. МСА 400 "Оцінка ризиків і системи внутрішнього контролю".

19. МСА 401 "Аудит в умовах комп'ютерних інформаційних систем".

20. МСА 402 "Аудит суб'єктів, що використовують послуги обслуговуючих організацій".

21. МСА 500 "Аудиторські докази".

22. МСА 501 "Аудиторські докази - додатковий розгляд особливих статей".

23. МСА 510 "Перша аудиторська перевірка - початкове сальдо".

24. МСА 520 "Аналітичні процедури".

25. МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки".

26. МСА 540 "Аудит оціночних значень".

27. МСА 550 "Пов'язані сторони".

28. МСА 560 "Подальші події".

29. МСА 570 "Припущення про безперервність діяльності підприємства".

30. МСА 580 "Заяви керівництва".

31. МСА 600 "Використання роботи іншого аудитора".

32. МСА 610 "Розгляд роботи внутрішнього аудитора".

33. МСА 620 "Використання роботи експерта".

34. МСА 700 "Аудиторський висновок за фінансовою звітністю".

35. МСА 710 "Зіставлення".

36. МСА 720 "Інша інформація в документах, що містять перевірену фінансову звітність".

37. МСА 800 "Звіт аудитора за спеціальними аудиторськими завданнями".

38. МСА 810 "Перевірка прогнозної фінансової інформації".

39. МСА 910 "Завдання по огляду фінансової інформації".

40. МСА 920 "Завдання по виконанню узгоджених процедур".

41. МСА 930 "Завдання по підготовці фінансової інформації".

42. МСА 1000 "Процедури міжбанківського підтвердження".

43. МСА 1001 "Середовище КІС - автономні мікрокомп'ютери".

44. МСА 1002 "Середовище КІС - інтерактивні комп'ютерні системи".

45. МСА 1003 "Середовище КІС - системи баз даних".

46. МСА 1005 "Особливості аудиту малих підприємств".

47. МСА 1007 "Контакти з керівництвом клієнта".

48. МСА 1008 "Оцінка ризиків і системи внутрішнього контролю - характеристики КІС І пов'язані з ними питання".

49. МСА 1009 "Методи аудиту з використанням комп'ютерів".

50. МСА 1010 "Урахування екологічних питань при аудиті фінансової звітності".

51. П (С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями.

52. П (С)БО № 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями

53. П (С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями

54. П (С)БО № 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями

55. П (С)БО № 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями

56. П (С)БО № 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. K - 137 зі змінами і доповнєннями

57. П (с)БО № 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 зі змінами і доповненнями

58. П (с)БО № 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 зі змінами і доповненнями

59. П (С)БО № 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 зі змінами і доповненнями//

60. П (С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237 зі змінами і доповненнями

61. П (С)БО № 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20 зі змінами і доповненнями/

62. П (С)БО № 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 зі змінами і доповненнями

63. П (С)БО № 13 "Фінансові інструменти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559 зі змінами і доповненнями

64. П (С)БО № 14 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181 зі змінами і доповненнями/

65. П (С)БО № 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями

66. П (С)БО № 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 353 зі змінами і доповненнями

67. П (С)БО № 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 зі змінами і доповненнями

68. П (С)БО № 18 "Будівельні контракти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 р. № 205 зі змінами і доповненнями

69. П (С)БО № 19 "Об'єднання підприємств", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163 зі змінами і доповненнями

70. П (С)БО № 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 р. № 176 зі змінами і доповненнями

71. П (С)БО № 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193 зі змінами і доповненнями

72. П (С)БО № 22 "Вплив інфляції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2002 р. № 147 зі змінами і доповненнями

73. П (С)БО № 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 р. № 303 зі змінами і доповненнями

74. П (С)БО № 24 "Прибуток на акцію", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 р. № 344 зі змінами і доповненнями

75. П (С)БО № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 р. № 344 зі змінами і доповненнями

76. П (С)БО № 26 "Виплати працівникам", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601 зі змінами і доповненнями

77. П (С)БО № 27 "Діяльність, що припиняється", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 р. № 617 зі змінами і доповненнями

78. П (С)БО № 28 "Зменшення корисності активів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 р. № 817 зі змінами і доповненнями

79. П (С)БО № 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 р. № 412 зі змінами і доповненням

80. П (С)БО № 30 "Біологічні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 р. № 790 зі змінами і доповненнями

81. П (С)БО № 31 "Фінансові витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. № 415 зі змінами і доповненням

82. П (С)БО № 32 "Інвестиційна нерухомість", затверджене наказом Міністерства фінансів України зі змінами і доповненнями

83. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 12 травня 1997 р. зі змінами і доповненнями

84. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999 р. № 291 зі змінами і доповненнями

85. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.94 р

86. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом міністерства фінансів України № 88 від 24.05.95 р

87. Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України № 352 от 29.12.95

88. Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні, затверджена Рішенням АПУ від 27.09.2007 р.//Бухгалтерський облік і аудит.-2007.-№ 12.-С. 57-59.

89. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), затверджені рішенням АПУ від 27.09.2007 р.//Бухгалтерський облік і аудит.-2007.-№ 12.-С. 59-60.

90. Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затверджене рішенням АПУ від 31.05.2007/

91. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг"/

92. Стратегія застосування МСФЗ в Україні, затверджена розпорядженням КМУ від 24.10.2007 р.//Бухгалтерський облік і аудит.-2007.-№ 4.-С. 24-34.

93. Пилипенко І., Шевчук В. Національна система аудиту: проблеми становлення і розвитку//Бухгалтерський облік і аудит. -2007. - № 3. - С. 3-12.

94. Петрик О. Закон України "Про аудиторську діяльність": актуальні акценти та коментар до внесених змін /Бухгалтерський облік і аудит.-2006.-№ П.-С. 3-8.

95. Труш В., Чебан Т., Яценко В. Концептуальні засади стратегічного планування аудиторської перевірки//Бухгалтерський облік і аудит.-2005.-№ 5.-С. 50-58.

96. Петрик О., Кузьмін В. Аудит: законодавчо-нормативне регулювання, історичні аспекти та проблеми розвитку в Україні//Бухгалтерський облік і аудит.- 2005.- № 8-9.- С. 63-73.

97. Адаме Р. Основи аудита.- М.: Аудит изд. "Юнити", 1995.- 398 с.

98. Арене А., Лоббек Дж. Аудит: пер. с англ.-М., Финансы и статистика, 1995.- 560 с.

99. Усач Б. Ф., Душко 3.0., Колос М. М. Організація і методика аудиту: підручник.- К.: Знання, 2006.- 295 с.

100. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник.-/М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко та ін.; за ред. проф. М. Ф. Огійчука.-К: Алерта, 2009.

101. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту: навч. посіб.- 3-тє вид.-К.: Каравела, 2006.- 560 с

102. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: монографія.- К., 2003,-260 с.

103. Білик М. Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: підручник.- К.: КНЕУ, 2003.- 628 с.

104. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: навч. посіб.- 3-є вид.-К.: Каравела, 2005.-312 с.

105. Ватуля 1.Д.,КанцедалН. А.,ПономаренкоО. Г. Аудит. Практикум, навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007.-304 с.

106. Чернелевський Л. М., Беренда Н. 1. Аудит: теорія і практика: навч. посібник.-К., 2008.Схожі статті
Аудит - Утенкова К. О. - СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Предыдущая |