Аудит - Утенкова К. О. - 10. Контроль якості аудиторських послуг

Ключовим напрямком контролю аудиторської діяльності в Україні є контроль якості аудиторських послуг. Системи контролю якості аудиторських послуг формуються кожним аудитором та аудиторською фірмою в Україні.

Аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці, мають розробити та впровадити у свою практику систему контролю якості.

Відповідно до п. З Міжнародного стандарту контролю якості 1 фірма повинна встановити систему контролю якості, яка б надала їй обгрунтовану впевненість, що сама фірма та її персонал діють у відповідності до професійних стандартів, регуляторних та законодавчих вимог, а звіти, що надаються фірмою або партнерами по завданню, відповідають обставинам.

Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг" зазначає, що аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці зобов'язані розробити та впровадити в свою практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обгрунтовану впевненість у тому, що сама Фірма та її персонал діють відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються Фірмою, відповідають умовам завдання.

Відповідальність за розробку, організацію, впровадження й підтримання ефективного функціонування системи контролю якості несе безпосередньо аудитор, який займається аудиторською діяльністю індивідуально як фізична особа, а на аудиторській фірмі - посадова особа, яка здійснює керівництво фірмою відповідно до законодавства та установчих документів.

Політика та процедури контролю якості встановлюються Фірмою для підвищення внутрішньої культури й розуміння персоналом того, що якість - це головне при наданні аудиторських послуг.

Керівництво аудиторської фірми зобов'язано показувати приклад щодо якості надання послуг персоналу. Цей приклад зазвичай демонструється діями керівництва та відповідними настановами персоналу. Такі дії та настанови мають підкреслювати важливість:

- виконання роботи відповідно до вимог Професійних стандартів;

- дотримання застосовної політики та процедур контролю якості фірми;

- надання висновків (звітів), що відповідають умовам завдання. В свою чергу Аудиторська палата України організовує:

- проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості;

- моніторинг з питань контролю аудиторської діяльності;

- застосування додаткових процедур щодо забезпечення контролю якості та дисциплінарних заходів за наслідками контролю;

- інформування суспільства про функціонування систем контролю якості аудиторських послуг в Україні.

Крім того, Аудиторська палата в Положенні з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг" зазначає, що аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці, зобов'язані розробити відповідні політику та процедури контролю якості аудиторських послуг до 1 жовтня 2008 року.

Аудиторська палата також встановила, що починаючи з 1 жовтня 2010 року для виконання завдань з обов'язкового аудиту, а також завдань з аудиту фінансової звітності державних підприємств і установ аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці, зобов'язані отримати підтвердження Аудиторською палатою України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг вимогам Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг.

Підтвердження відповідності системи контролю якості аудиторських послуг вимогам цього Положення здійснюється згідно з Положенням про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затвердженого Аудиторською палатою України.

Зовнішня перевірка суб'єкта аудиторської діяльності здійснюється з метою отримання обгрунтованої впевненості, що політика і процедури, застосовувані цим суб'єктом при здійсненні контролю якості аудиторських послуг, є відповідними та дотримуються на практиці. Програма зовнішньої перевірки повинна, зокрема, містити такі питання:

А) дотримання суб'єктом аудиторської діяльності, що перевіряється, вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо умов здійснення аудиторської діяльності;

Б) наявність письмового документа з викладеною політикою та процедурами контролю якості, які застосовує суб'єкт аудиторської діяльності, наявність розроблених і прийнятих внутрішньофірмових стандартів, інших внутрішньофірмових документів, які регламентують питання контролю якості;

В) дослідження внутрішньофірмових документів системи контролю якості в цілому й вираження думки про її відповідність;

Г) оцінку дотримання суб'єктом аудиторської діяльності, що перевіряється, етичних вимог;

Д) оцінку відповідності політики та процедур щодо людських ресурсів, зокрема щодо забезпечення компетентності та професійного розвитку;

Е) оцінку практичного здійснення завдань, насамперед завдань з аудиту (від прийняття клієнта до завершення аудиту й видачі аудиторського висновку, оформлення документації);

Ж) оцінку інших чинників, що впливають на відповідність системи контролю якості.

При здійсненні зовнішньої перевірки можуть вивчатися такі документи:

- установчі й правовстановлюючі документи;

- фінансова звітність;

- сертифікати аудиторів;

- внутрішньофірмові документи системи якості;

- документи по роботі з кадрами;

- документи з планування завдань,

- документація з завдань (робочі документи), висновки, звіти, тощо.

Відбір завдань для зовнішньої перевірки повинен грунтуватися на комплексній оцінці ризику аудиторської практики суб'єкта аудиторської діяльності, що перевіряється. Для цього виконується аналіз роботи суб'єкта аудиторської діяльності протягом періоду, що перевіряється. Крім того, при відборі завдань для зовнішньої перевірки мають ураховуватися такі фактори ризику:

- завдання в галузях, пов'язані з необхідністю залучення відповідних фахівців (експертів) у цій галузі;

- великі й складні завдання, а також завдання, пов'язані з високим ризиком;

- завдання, що викликають великий суспільний інтерес;

- завдання, що вперше виконуються;

- завдання в галузях, які раніше не перевірялися й не аналізувалися;

- завдання, після закінчення виконання яких видається модифікований аудиторський висновок.

Відбирає завдання для перевірки член групи з зовнішньої перевірки із загальної сукупності завдань, таким чином, щоб ця вибірка була репрезентативна й задовольняла досягненню цілей перевірки. Відібрані завдання повинні відноситься до усього періоду, що перевіряється.

Для кожного відібраного для перевірки завдання складається коротка характеристика й присвоюється індекс, що фіксується в робочих документах групи з зовнішньої перевірки. В подальшому як допоміжний метод розпізнавальної системи в перевірці використовується індекс завдання або його коротка характеристика. Використання коротких характеристик завдання рекомендується для довідкових цілей протягом всієї перевірки.

До початку проведення перевірки по кожному відібраному завданню потрібно отримати остаточні файли із завдання (вони мають бути доступними членам групи з проведення зовнішньої перевірки після прибуття в офіс суб'єкта аудиторської діяльності, що перевіряється).

Характер, обсяг і час процедур зовнішньої перевірки, які застосовуються членами групи з проведення зовнішньої перевірки, повинні відповідати обставинам перевірки і є питаннями професійного судження членів групи з проведення зовнішньої перевірки. Під час зовнішньої перевірки зокрема застосовуються такі процедури:

- перевірка записів і документів;

- залити керівництву суб'єкта аудиторської діяльності;

- опитування персоналу суб'єкта аудиторської діяльності;

- спостереження;

- аналітичні процедури.

Керівництво суб'єкта аудиторської діяльності, що перевіряється, повинно довести до відома персоналу інформацію щодо проведення зовнішньої перевірки, демонструвати доброзичливе ставлення до членів групи з зовнішньої перевірки, заохочувати працівників до співпраці із членами групи з зовнішньої перевірки.

ТИПОВА ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З/п

Питання

Відповіді

Примітки

(посилання на документи групи із зовнішньої перевірки систем контролю якості, які обумовлюють заповнення, відповідей)

Законодавчі вимоги; МСКЯ-1, ПНПКЯ-1; Документи, затверджені АПУ

(посилання на конкретні пункти/статті відповідних нормативних документів, вимоги яких не дотримані суб'єктом перевірки)

1. Дотримання суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо умов здійснення аудиторської діяльності.

1.1.

Склад засновників (учасників, акціонерів, власників) - чи належить 70 % статутного капіталу сертифікованим АПУ аудиторам.

1.2.

Наявність чинного сертифіката аудитора у керівника протягом періоду, за який здійснюється перевірка (період перевірки).

1.3.

Чи працює керівник суб'єкта аудиторської діяльності на цьому суб'єкті за основним місцем роботи. Якщо ні, то яка робота (зайнятість) є його основним місцем роботи.

1.4.

Види послуг, що надавалися суб'єктом аудиторської діяльності за період перевірки.

1.5.

Знаходження суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів протягом всього періоду перевірки

2. Відповідальність керівництва за організацію контролю якості суб'єкта

Аудиторської діяльності

2.1

Наявність письмового документа з викладеною політикою та процедурами контролю якості, які застосовує суб'єкт аудиторської діяльності, наявність розроблених і прийнятих внутрішньофірмових стандартів, інструкцій, методик, інших внутрішньо-фірмових документів, які регламентують питання контролю якості (навести їх назви та дати затвердження).

2.2.

Наявність підрозділу (співробітника), який відповідає за організацію внутрішньо фірмового контролю якості.

3. Дотримання етичних вимог

3.1.

Наявність вимог з дотримання принципів професійної етики аудиторів у письмових документах з викладеною політикою та процедурами контролю якості, які застосовує суб'єкт аудиторської діяльності.

Чи відповідають ці вимоги Кодексу професійної етики, який застосовується в Україні?

3.2.

Які процедури 3 контролю дотримання професійної етики передбачені у суб'єкта аудиторської діяльності?

3.3

Яким чином суб'єкт аудиторської діяльності забезпечує виконання вимог статті 20 Закону України "Про аудиторську діяльність" щодо випадків заборони проведення аудиту?

4. Відповідність політики та процедур щодо людських ресурсів

4.1

Вимоги до найму співробітників (чи є у суб'єкта аудиторської діяльності кваліфікаційні вимоги для фахівців під час приймання на роботу?)

4.2

Забезпечення компетентності та професійного розвитку фахівців.

4.2.1

Чи є у суб'єкта аудиторської діяльності вимоги щодо підвищення кваліфікації фахівців?

4.2.2

Дотримання вимог АПУ щодо постійного удосконалення професійних знань аудиторів.

4.2.3

Яким чином забезпечена можливість для навчання персоналу за місцем роботи?

4.3

Вимоги щодо відповідності кваліфікації співробітників посадам:

4.3.1

Наявність посадових інструкцій.

4.3.2

Чи встановлений контроль за якістю роботи кожного фахівця?

4.3.3

Яким чином здійснюється оцінка якості роботи фахівців? Періодичність такої оцінки.

4.3.4

Чи здійснюється ведення "особистих справ" співробітників, в яких відображаються результати їх роботи?

4.4

Вимоги до персоналу під час виконання завдань

4.4.1

Розподіл функцій співробітників під час проведення аудиту.

4.4.2

Наявність керівника, який є відповідальним за контроль якості під час виконання конкретного завдання з аудиту.

4.4.3

Призначення по кожному аудиту осіб, які відповідають за перевірку.

4.4.4

Наявність письмових організаційно-розпорядчих документів по кадровому складу групи з аудиту.

4.4.5

Наявність графіка призначення на виконання завдань з аудиту.

4.4.6

Які заходи застосовуються до співробітників у разі невиконання чи невідповідного виконання покладених на них зобов'язань.

4.5

Підтримка створеної системи інформаційного забезпечення роботи фахівців

4.5.1

Чи визначаються області, в яких потрібне консультування співробітників?

4.5.2

Чи сформована бібліотека нормативної та довідкової літератури? Як забезпечується доступ співробітників до такої літератури?

4.5.3

Наявність у суб'єкта аудиторської діяльності підрозділу (фахівців), чи залучається відповідно кваліфікована зовнішня особа для консультування співробітників?

4.5.5

Як документується робота з внутрішнього консультування фахівців.

4.5.4

Наявність процедур вирішення розбіжності думок.

4.5.5

Наявність системи інформаційної безпеки.

5. Відповідність політики та застосовуваних процедури прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом

5.1

Наявність задокументованої політики прийняття нового завдання та продовження співпраці з клієнтом.

5.2

Чи проводиться періодична оцінка існуючих клієнтів та її документування?

5.3

Яким чином суб'єкт аудиторської діяльності розглядає питання прийняття клієнта? Документування питань прийняття клієнта.

6. Моніторинг відповідності політики та процедур контролю якості

6.1

Чи призначена особа відповідальна за здійснення моніторингу.

6.2

Періодичність здійснення аналізу необхідних змін і доповнень до письмового документа з викладеною політикою та процедурами контролю якості.

6.3

Періодичність визначення необхідних коригувальних дій і поліпшень, які необхідно внести в систему.

6.4

Яким чином інформується відповідний персоналу фірми про недоліки, ідентифіковані в системі контролю якості?

6.5

Чи вживаються заходи відповідним персоналом фірми щодо своєчасного впровадження необхідних змін у політику та процедури контролю якості?

6.6

Періодичність перевірок завершених завдань.

6.7

Чи існує система вжиття заходів за результатами оцінки кожного з завершених завдань?

При виявленні порушень, тобто наданні аудиторських послуг неналежної якості, може застосовуватись дисциплінарне провадження. Дисциплінарне провадження здійснюється відповідно до Положення про Дисциплінарну комісію АПУ. До кола питань дисциплінарного провадження в контексті його предмета входять:

- процедури отримання замовлення на аудиторські послуги,

- офіційні результати надання аудиторських послуг,

- позиціонування суб'єкта аудиту на ринку професійних послуг в Україні (цінова та рекламна політика, аудиторська звітність),

- професійна незалежність аудитора,

- професійні етичні норми та правила, їх застосування в аудиторській практиці;

- практика застосування стандартів аудиту.

За порушення норм Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, затверджених АПУ, норм професійної етики аудиторів, рішень АПУ, які регулюють аудиторську діяльність, до аудиторів (аудиторських фірм) рішенням АПУ згідно з чинним законодавством можуть бути застосовані такі стягнення:

- попередження;

- зупинення чинності сертифіката на строк до одного року;

- анулювання сертифіката;

- виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.Схожі статті
Аудит - Утенкова К. О. - 10. Контроль якості аудиторських послуг

Предыдущая | Следующая