Проектний аналіз - Митяй О. В. - ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

1. Предмет і мета проектного аналізу.

2. Концепція проектного аналізу.

3. Принципи проектного аналізу.

4. Еволюція проектного аналізу.

5. Поняття проекту.

6. Основні ознаки проекту.

7. Економічна взаємозалежність проектів.

8. Класифікація проектів.

9. Середовище проекту.

10. Учасники проекту.

11. Поняття життєвого циклу проекту.

12. Зміст передінвестиційної фази проекту.

13. Зміст інвестиційної та експлуатаційної фаз проекту.

14. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.

15. Поняття явних і неявних вигід і затрат.

16. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі.

17. Визначення вигід у проектному аналізі.

18. Поняття затрат у проектному аналізі.

19. Особливості визначення затрат у проектних розрахунках.

20. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей.

21. Номінальна та реальна процентні ставки.

22. Фактори, які впливають на вартість грошей.

23. Поняття грошового потоку.

24. Вплив амортизації на величину грошового потоку.

25. Проектний грошовий потік та його розрахунок.

26. Принципи оцінки ефективності проектних рішень.

27. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів.

28. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.

29. Поняття та розрахунок беззбитковості проекту.

30. Маржинальний дохід на одиницю продукції.

31. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.

32. Поняття проектного ризику та його види.

33. Методи аналізу і прогнозування ризику.

34. Методи зниження ризику в проекті.

35. Завдання і мета маркетингового аналізу.

36. Концепція попиту на продукцію.

37. Цінова політика.

38. Методи прогнозування попиту.

39. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку.

40. Мета технічного аналізу.

41. Місце розташування, масштаб проекту та інші питання технічного аналізу.

42. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів.

43. Завдання і мета інституційного аналізу.

44. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект.

45. Аналіз впливу внутрішніх факторів на успішність виконання проекту.

46. Завдання та принципи екологічного аналізу.

47. Методики оцінки інвестиційних проектів.

48. Рівень впливу проектів на навколишнє середовище.

49. Зміст робіт з екологічного аналізу.

50. Мета соціального аналізу.

51. Аспекти соціального аналізу.

52. Зміст робіт з соціального аналізу.

53. Соціальне середовище проекту та його оцінка.

54. Проектування соціального середовища проекту.

55. Мета та завдання фінансового аналізу.

56. Моделі фінансового аналізу.

57. Коефіцієнти у фінансовому аналізі.

58. Класифікація фінансових потоків і відпливів.

59. Джерела фінансування проекту.

60. Особливості підготовки фінансового обгрунтування проекту.

61. Фінансування проекту

62. Мета і завдання економічного аналізу.

63. Визначення економічної привабливості та ефективності проекту.

64. Методичний апарат визначення економічної вартості проекту.

65. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аналіз вигід і витрат: практ. посіб. / пер. з англ. С. Соколік ; наук. ред. О. Кілевича ; Секретаріат Ради Скарбниці Канади. - 2-ге вид. - K.: Основи, 1999.

2. Баум У. Цикл реализации проекта / У. Баум. - Вашингтон: Ин-т эконом, развития Всемирного банка, 1982.

3. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс, П. М. Хавранек ; пер. с англ. - М.: АОЗТ "Интер-эксперт": ИНФРА-М, 1995.

4. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт: под ред. Л. П. Белых ; пер. с англ. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. - 631 с.

5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. - К.: ИТЕМ ЛТД: Юнайтед Лондон трейд лимитед, 1995. - 448 с.

6. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є. Брігхем ; пер. з англ. - К.: Молодь, 1997. - 1000 с.

7. Вісящев В Л. Наукові засади передпроектних досліджень і обгрунтувань: монографія / В. А. Вісящев. - Севастополь: Вебер, 2003. - 440 с.

8. Верба ВЛ. Проектний аналіз: підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с.

9. Верещак В. С, Эколого-экономическое обоснование ин-вестиционных проектов / B. C. Верещак, Т. Г. Бен. - Днепро-летровск: Ин-т технологии, 1998. - 122 с.

10. Войчак В. Маркетинговий менеджмент: підручник / В. Войчак. - К.: КНЕУ, 1998. - 268 с.

11. Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева. - М.: ЮНИТИ, 1998.

12. Воркута Т. А. Проектний аналіз: навч. посіб. / Т. А. Воркут. - К.: Укр. центр духовної культури, 2000. - 428 с.

13. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 с.

14. Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты: учебник / Б. А. Колтынюк. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000.

15. Колтынюк Б. А. Инвестиционное проектирование объектов социальной сферы: учебник / Б. А. Колтынюк. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. - 432 с.

16. Липсиц И. В. Инвестиционный проект: Методы подготовки и анализа: учеб.-справ, пособие / И. В. Липсиц, B. В. Коссов. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - 304 с.

17. Мир управления проектами / под ред. X. Решке, X. Шелли // Патцак Г. Парадигма управления проектами. Системно ориентированная модель управления проектами / Г. Патцак. - М.: Алане, 1993.

18. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі ; пер. з англ. В. Ф. Овсієнка та В. Я. Мусієнка. - К.: Вік: Глобус, 1992. - 383 с.

19. Онікієнко С. В. Постаудит інвестиційних проектів / C. В. Онікієнко // Фінанси України. - 2001. - № 1. - С. 99- 103.

20. Пересада O. A. Моніторинг інвестиційних проектів / О. А. Пересада // Фінанси України. - 2001. - № 4. - С. 85- 89.

21. Проектний аналіз: навч. посіб. / за ред. С. О. Москвіна. - К.: Лібра, 1998. - 368 с.

22. Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учеб. пособие / В. П. Савчук, С. И. При липко, Е. Г. Величко. - К.: Абсолют-В: Эльга, 1999. - 304 с.

23. Управление инвестициями: в 2 т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. - М.: Высш. шк., 1998. - Т. 2.- 512 с.

24. Финци У. Всемирный Банк и анализ проектов / У. Финци. - Вашингтон: Ин-т эконом, развития Всемирного банка, 1991.

25. Шапиро В. Д. Управление проектами / В. Д. Шапиро и др. - СПб.: ДваТрИ, 1996. - 610 с.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

Предыдущая | Следующая