Проектний аналіз - Митяй О. В. - 16.1. Мета і завдання економічного аналізу

16.1. Мета і завдання економічного аналізу

Метою економічного аналізу проекту є встановлення його національної привабливості, оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів, які використовуються у проекті, продукції проекту та визначення можливості сприяння проекту національному добробуту країни.

Факторами, які впливають на економічну цінність проекту, є:

1) ефективність використання національних ресурсів;

2) вплив проекту на розвиток національної економіки;

3) безпосередній вплив проекту на економіку країни;

4) опосередкований вплив проекту на національний добробут.

Вивчення економічної доцільності проекту грунтується на:

- оцінці впливу результатів проекту на розвиток національної економіки (економічної привабливості);

- оцінці ресурсів і результатів проекту за цінами, що відображають їх справжню цінність для національної економіки (тіньове ціноутворення);

- встановленні безпосередніх впливів проекту на економіку країни (зміна попиту і пропозиції на окремі товари, зайнятості, платіжного балансу, економічної ситуації), а також опосередкованого впливу результатів проекту (розвиток нових галузей, залучення до виробництва невикористаних потужностей).

16.2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту

Економічний аналіз оцінює проект з погляду відповідності його результатів стратегії розвитку та економічним цілям країни. Визначення економічних цілей країни є прерогативою уряду. Досвід проведення економічного аналізу підтвердив, що під час відбору проектів найпоширенішими економічними цілями національного розвитку є:

- створення у країні доданої вартості;

- надходження або економія іноземної валюти;

- розвиток інфраструктури;

- створення нових робочих місць;

- підготовка кваліфікованих кадрів;

- залучення і використання місцевих ресурсів.

Потенційна ефективність проекту визначається з погляду можливості досягнення поставлених цілей у результаті здійснення проекту. Відсіювання проектів відбувається у разі невідповідності проекту тим завданням, які вирішуються нацією на даному етапі її розвитку. Тому оцінка економічної привабливості проекту є для аналітика не менш важливою, ніж оцінка економічної ефективності проекту.

Оцінка економічної привабливості проекту проходить три послідовні етапи:

I етап - встановлюються цілі розвитку і визначається їх пріоритетність. Критерії порівняння проектів: необхідна величина інвестицій; значення доданої вартості, створеної в результаті проекту; зменшення використовуваних валютних ресурсів; сума платежів за використанням місцевих ресурсів.

II етап - розраховується кількісне значення встановлених раніше критеріїв, що дає змогу вимірювати ступінь сприяння проекту досягненню економічних цілей розвитку.

На заключному, III етапі оцінки привабливості проекту розраховується середньозважена величина індексів проекту за такими показниками:

1) необхідні інвестиції на одне робоче місце;

2) одержання додаткової вартості;

3) заощадження іноземної валюти;

4) дохідність проекту у відсотках.

Метою вимірювання економічної ефективності є оцінка ефективності використання дефіцитних ресурсів суспільства в рамках проекту

Це Е - економічна ефективність проекту; - приріст економічних вигід; - приріст економічних витрат.

Фінансова оцінка проекту будується на використанні ціни, яку фірма сплачує за товари, послуги, необхідні проекту, і тих цін, які заплатять споживачі за продукцію, одержану в результаті реалізації проекту. Цінові перекоси виникають унаслідок проведення державної політики, спрямованої на підтримку (чи не підтримку) певного сектора економіки. Викривлення ринкових цін може відбуватися внаслідок трансфертних платежів (які не супроводжуються створенням чи рухом багатства суспільства: видача субсидій, дотацій, податки, акцизні збори). Ці платежі входять до ринкових цін, оскільки їх одержує або виплачує приватний інвестор.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - 16.1. Мета і завдання економічного аналізу

Предыдущая | Следующая