Проектний аналіз - Митяй О. В. - Приклад завдань для тестування (другий модульний контроль)

Визначте правильні відповіді:

1. Нормативна база екологічного аналізу проекту не включає:

А) природоохоронні норми та правила проектування і будівництва;

Б) встановлені величини гранично допустимого впливу на навколишнє середовище;

В) заходи щодо запобігання забруднення водних об'єктів, атмосферного повітря, землі, надр та боротьбу з шумом;

Г) проектний опис у географічному, екологічному, соціальному та часовому аспектах, які супроводжують проект;

Д) вимоги екологічного аудиту компанії, яка контролює роботу фірми, до здійснення проекту.

2. Наявність премії до офіційного курсу в розмірі 0,7 свідчить, що:

А) уряд веде жорстку монетарну політику;

Б) офіційний курс національної валюти завищений;

В) тіньовий курс національної валюти завищений;

Г) офіційний курс національної валюти занижений;

Д) реальна вартість національної валюти більша за офіційну.

3. До індикаторів демографічних процесів не належать:

А) міграція населення;

Б) скорочення чисельності населення;

В) очікувана тривалість життя населення;

Г) кількість зайнятих;

Д) середній рівень доходу на одну особу.

4. Дослідження фази життєвого циклу галузі, можливості впливу проекту на ринок, оцінка цінової еластичності попиту на продукцію проекту аналітики здійснюють на етапі:

А) розробки маркетингових заходів і бюджету;

Б) розробки маркетингової стратегії;

В) встановлення цілей маркетингу;

Г) визначення зони "продукт - цільова група";

Д) визначення комплексу маркетингу.

5. Впливи проекту на довкілля, які мають фатальний характер зміни навколишнього середовища та за яких неможливо відновити природний баланс, належать до:

А) дуже поширених впливів;

Б) безпосередніх впливів;

В) накопичуваних впливів;

Г) впливів, що не виправляються;

Д) постійних впливів.

6. Комерційні кредитні організації, що фінансують проект, більшою мірою цікавить інформація щодо:

А) можливості проекту генерувати явні та неявні вигоди;

Б) можливості повернення вкладених коштів;

В) можливості отримання процентних платежів і боргових зобов'язань;

Г) оцінки економічної привабливості та економічної ефективності проекту;

Д) рівня конкурентоспроможності продукту проекту.

7. Під час дослідження ринку продукції, насамперед, необхідної

А) проаналізувати стан і розвиток світового ринку певної продукції;

Б) проаналізувати макроекономічну політику країни, в якій планується реалізовувати проект;

В) дослідити сучасні тенденції технологічної сфери, в якій реалізовуватиметься проект;

Г) визначити рівень попиту на продукцію проекту;

Д) визначити ринок, на який буде сфокусований проект.

8. Метод оцінки впливу проектів на навколишнє середовище, який базується на визначенні якісних і кількісних характеристик довкілля за кожним типом впливу та подається у таблицях, має назву:

А) діаграми потоків;

Б) матриць;

В) контрольних списків;

Г) аналізу карт;

Д) Бателле.

9. Метою соціального аналізу проекту є:

А) визначення прийнятності варіанта проекту з погляду користувачів;

Б) визначення прийнятності варіанта проекту з погляду населення регіону, в якому здійснюється проект;

В) розробка стратегії залучення населення до підтримки проекту;

Г) поліпшення соціального середовища проекту;

Д) усі відповіді правильні;

Е) правильні відповіді б) і в).

10. Вирішальний вплив на вибір розташування підприємств кольорової металургії має:

А) наявність сировинних ресурсів;

Б) наявність паливно-енергетичних ресурсів;

В) забезпеченість трудовими ресурсами;

Г) наближення до району споживання готової продукції;

Д) усі фактори однаково впливають на вибір місця розташування.

11. Кількісне значення екологічних наслідків проекту забезпечення мешканців міста Києва чистою водою найбільш раціонально оцінювати за допомогою методу.

А) альтернативної вартості;

Б) очікуваної втрати доходу;

В) превентивних витрат;

Г) ефективності витрат;

Д) зміни продуктивності ресурсів.

12. Аналіз економічних аспектів макросередовища проекту не включає:

А) тенденції отримання доходів у країні;

Б) рівень економічної інтеграції;

В) напрямків політики протекціонізму;

Г) інноваційний потенціал у галузі виробництва продукту;

Д) динаміку платіжного балансу та курсу національної валюти.

13. До кількісних характеристик ринку продукції проекту не належать:

А) темпи зростання ринку;

Б) місткість ринку;

В) структура потреб споживачів;

Г) насиченість ринку;

Д) стабільність попиту.

14. Під час вибору технології виробництва не враховують:

А) наявність необхідної інфраструктури виробництва;

Б) можливість використання наявного устаткування;

В) визначені параметри якості продукції;

Г) необхідність використання місцевої сировини;

Д) екологічні вимоги до виробничого проекту;

Є) усі перераховані фактори впливають на вибір технології.

15. Економічно привабливі, але низько ефективні проекти: а) не підтримуються приватними інвесторами;

Б) не підтримуються урядом;

В) підтримуються як приватними вітчизняними, так і вітчизняними інвесторами;

Г) підтримуються урядом;

Д) усі відповіді правильні.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - Приклад завдань для тестування (другий модульний контроль)

Предыдущая | Следующая