Проектний аналіз - Митяй О. В. - 13.1. Мета та завдання екологічного аналізу

13.1. Мета та завдання екологічного аналізу

Мета екологічного аналізу - встановлення впливу проекту на навколишнє середовище, оцінка всіх вигід і витрат внаслідок такого впливу та формування заходів, необхідних для пом'якшення або запобігання шкоді довкіллю у процесі здійснення проекту.

Завданням екологічного аналізу є визначення:

- обсягу можливої потенційної шкоди навколишньому середовищу під час реалізації проекту;

- потрібних засобів для запобігання цій шкоді чи пом'якшення її.

Глибина необхідної оцінки впливу проекту на навколишнє середовище залежить насамперед від обсягу змін у ньому, очікуваних від проекту. Деякі проекти є безпечними для середовища, інші можуть мати негативний вплив на нього. Найскладнішим завданням відповідальної за проект особи є визначення екологічних або пов'язаних із природними ресурсами наслідків, які слід включити до аналізу, а також їх кількісне вираження. Треба розглянути кожну проблему, прийняти рішення, ідентифікувати можливі наслідки й однозначно висловити свої думки.

Основними принципами екологічного аналізу є:

- оцінка екологічних наслідків проекту;

- урахування взаємозалежних вигід і витрат;

- оцінка екологічних вигід і витрат у варіантах "з проектом" і "без проекту";

- оцінка неявних вигід і витрат.

Етапи проведення екологічного аналізу:

1. Аналіз первинних екологічних умов (опис природно-географічного середовища проекту, його фізичного та біологічного балансу).

2. Оцінка потенційного безпосереднього або опосередкованого впливу проекту на навколишнє середовище (визначення позитивних та негативних наслідків здійснення проекту, розробка заходів щодо усунення негативних наслідків, які неможливо ліквідувати).

3. Аналіз альтернативних варіантів проекту (визначення та аналіз альтернативних можливостей реалізації проекту).

4. Розробка заходів щодо запобігання, скорочення або компенсації негативного впливу на навколишнє середовище (визначення економічно обгрунтованих з погляду витрат заходів, що можуть зменшити негативні наслідки до допустимого рівня).

5. Екологічна підготовка менеджменту та персоналу (підготовка керівництва і спеціалістів, які відповідали б за екологічну безпеку проекту, здійснювали заходи з охорони та контролю стану навколишнього середовища).

6. Екологічний моніторинг (план поточного контролю).

13.2. Методики оцінки інвестиційних проектів

Є кілька методик оцінки, які застосовують до інвестиційних проектів:

1. Оцінка змін продуктивності. Стан навколишнього середовища і природних ресурсів розглядають як фактори виробництва. Зміни цих факторів сприяють змінам продуктивності або виробничих витрат, що у свою чергу впливає на зміни цін та обсягів виробництва, які можна спостерігати й вимірювати.

Ця методика базується на таких прийомах:

- оцінка змін продуктивності є продовженням аналізу вигід і витрат. Фізичні зміни виробництва оцінюють на основі використання ринкових цін вхідних і вихідних позицій. Одержані грошові величини вводять у фінансовий аналіз проекту. Необхідно відстежувати і вимірювати наслідки для продуктивності "з проектом" і "без проекту". Екологічна вартість проекту - це не повна шкода, завдана навколишньому середовищу, а лише додатковий негативний ефект;

- оцінка втрати доходу. Цей прийом ще називають методикою "недоодержаного заробітку". Він пов'язаний з етичною проблемою оцінки людського життя - продуктивність людей використовується як міра екологічних наслідків шляхом дослідження або втрати їх доходів, або медичних витрат унаслідок екологічної шкоди, або одержання вигід від запобігання негативним екологічним наслідкам. У своїй найпростішій формі цей підхід досліджує потік втрат доходу й витрат на охорону здоров'я в результаті негативних екологічних наслідків;

- оцінка альтернативної вартості - підхід, за яким вимірюється те, від чого доводиться відмовлятися з метою збереження.

2. Аналіз ефективності витрат. Метою кількісної оцінки витрат є визначення - чи виправдовують очікувані вигоди відповідні витрати. Крім екології, аналіз ефективності витрат може застосовуватись і до інших видів соціальних програм.

3. Оцінка превентивних (профілактичних) витрат, або витрат на зниження, здійснюється на основі оцінки готовності окремих осіб витратитися з метою зниження шкідливих впливів на них самих чи на екологію. Слід зазначити, що методика ефективності витрат вивчає прямі витрати на задоволення певних вимог, а підхід превентивних витрат досліджує фактичні витрати з метою визначення ступеня важливості для людей певних екологічних наслідків.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - 13.1. Мета та завдання екологічного аналізу

Предыдущая | Следующая