Проектний аналіз - Митяй О. В. - ВСТУП

Місце і роль дисципліни у підготовці спеціалістів. Проектний аналіз є однією із профілюючих дисциплін підготовки спеціалістів, які будуть працювати в ринкових умовах і формувати виробничі і фінансові плани з урахуванням проектних завдань бізнес-планів на найближчу і більш віддалену перспективи, визначаючи їх інвестиційне забезпечення й економічну доцільність та ефективність.

Ефективне використання методів проектного аналізу потребує не лише правильного розуміння його суті, а й глибокого вивчення методології, яку необхідно застосовувати для визначення, порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дає змогу здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Освоєння методики розробки концепції проекту і визначення його життєздатності на основі аналізу виробничого управлінського і фінансового обліку, з урахуванням наявних проблем у діяльності реформованих сільськогосподарських підприємств та інших виробничих формувань, дає змогу не лише набути досвіду, а й визначити пріоритетність інвестицій, уникнути можливих ризиків і банкрутства в практичній діяльності.

Мета і завдання вивчення курсу. Основним завданням проектного аналізу як внутрішньої складової процесу управління проектом є досконале вивчення методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту. Освоєння методології та методів проектного аналізу дозволяє аналітику давати оцінку у кількісному та якісному визначенні усіх приватних і суспільних витрат, а також з'ясувати вплив проекту на результати діяльності підприємства, за необхідності переглядати його основні параметри на підставі аналізу відхилень у використанні ресурсів за часом і якістю.

Вимоги щодо знань та вмінь, набутих унаслідок вивчення дисципліни. Оволодіння методологією проектного аналізу та його концепцією є необхідною передумовою визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішення про реалізацію проекту. Це дає змогу сконцентруватися на з'ясуванні витрат на здійснення проекту та вивченні результатів із різних позицій: інтересів акціонерів (або інших власників), економіки підприємства, організацій, які беруть участь у здійсненні проекту, природного, соціального і зовнішнього середовищ, в яких здійснюватиметься проект.

Крім того, застосування набутих знань для визначення, порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів дає змогу здійснювати вибір і приймати вивірені рішення з умовах обмеженості ресурсів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Таблиця

№ з/п

Теми, розділи

Лекції, год

Практичні заняття, год

Самостійна робота, год

Усього, год

1

Сутність і зміст проектного аналізу

2

2

2

6

2

Концепція проекту

4

2

4

10

3

Життєвий цикл проекту

2

2

4

8

4

Концепція затрат і вигід у проектному аналізі

1

1

4

6

5

Цінність грошей у часі

1

1

2

4

6

Грошовий потік

2

2

2

6

7

Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень

2

2

2

6

8

Аналіз беззбитковості проекту

2

2

6

9

Оцінка проектного ризику

2

2

2

6

10

Маркетинговий аналіз

2

2

2

6

11

Технічний аналіз

4

2

4

10

12

Інституційний аналіз

1

2

4

7

13

Екологічний аналіз

1

2

2

5

14

Соціальний аналіз

2

2

4

8

15

Фінансовий аналіз

2

2

4

8

16

Економічний аналіз

2

2

2

6

Всього

32

30

46

108

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Таблиця

№з/п

Теми, розділи

Лекції, год

Практичні заняття, год

Самостійна робота, год

Усього, год

1

Суть і зміст проектного аналізу

1

4

5

2

Концепція проекту

1

1

4

Б

3

Життєвий цикл проекту

1

1

6

8

4

Концепція затрат і вигід у проектному аналізі

1

6

7

5

Цінність грошей у часі

1

4

5

6

Грошовий потік

2

1

6

9

7

Стандартні фінансові

Та неформальні критерії прийняття проектних рішень

1

4

5

8

Аналіз беззбитковості проекту

1

1

6

8

9

Оцінка проектного ризику

2

1

6

9

10

Маркетинговий аналіз

2

__

6

8

11

Технічний аналіз

2

1

4

7

12

Інституційний аналіз

-

1

4

5

13

Екологічний аналіз

2

-

4

6

14

Соціальний аналіз

-

1

6

7

15

Фінансовий аналіз

2

-

4

6

16

Економічний аналіз

2

1

4

7

Всього

20

10

78

108Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - ВСТУП

| Следующая