Проектний аналіз - Митяй О. В. - Поточний модульний контроль

Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за окремими частинами дисципліни (модулями). Для поточного контролю дисципліна "Проектний аналіз" поділена на два модулі:

I модуль - "Методологія прийняття проектних рішень" - теми 1-9;

II модуль - "Функціональні аспекти проектного аналізу" - теми 10-16.

За таким поділом дисципліни перший модульний контроль здійснюється у формі письмової контрольної роботи протягом однієї астрономічної години (60 хв). Контрольна робота містить три завдання:

1. Завдання на розуміння концепції проектного аналізу. Тип завдання - 3 закритих тестових завдання з єдиною правильною відповіддю.

2. Розрахункові завдання на вміння використовувати методи та інструментарії проектного аналізу. Тип завдання - 3 закритих тестових завдання з єдиною правильною відповіддю.

3. Комплексне розрахункове ситуаційне завдання (складається з двох частин: розрахункове завдання та аналіз ситуації).

Написання контрольної роботи є обов'язковим для кожного студента. Зміст контрольних робіт на кожний навчальний рік визначається спільно керівником дисципліни і викладачем, який проводить практичні заняття. Завдання для контрольної роботи комплектуються з тестів, запитань і завдань відповідних тем, наведених у розділі 4 посібника.

Максимальна оцінка за виконання контрольної роботи - 10 балів. Вона формується за шкалою: відповідь на теоретичні тестові питання - від 0 до 2 балів з інтервалом оцінок 0, 1, 2 за зазначеними вище критеріями, відповідь на розрахункові тестові питання - від 0 до 2 балів, розв'язання задачі та обгрунтування висновків за кожним з двох етапів оцінюється від 0 до З балів за кожний етап.

Другий модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. У контрольний тест включається 15 питань за темами 10-16 у формі закритих тестів. Тривалість тестування одного студента має бути не менше 10 хв. Максимальна оцінка за тестування - 10 балів.

Приклад контрольної роботи (перший модульний контроль)

ВАРІАНТ _

1. Виберіть єдину правильну відповідь з наведених (альтернативний вибір) (2 бали):

1.1. Проекти, для яких мета і строки визначаються завчасно (однак, потребують постійного коригування), ресурси надаються у міру просування проекту, а попередньо визначені витрати контролюються у міру просування проекту, як правило, належать до:

А) інвестиційних проектів;

Б) організаційних проектів;

В) економічних проектів;

Г) соціальних проектів;

Д) проектів дослідження і розвитку.

1.2. Обумовлені грошові потоки - це:

А) грошові потоки фірми, які обумовлюються планом упровадження проекту;

Б) приріст грошових потоків фірми за обумовлений період часу;

В) обумовлені зміни грошових потоків фірми за визначений проміжок часу;

Г) потоки фірми, які є прямим наслідком рішення про впровадження проекту.

1.3. На інвестиційній фазі реалізації проекту не можуть виникнути такі ризики:

А) непередбачені витрати на будівельні роботи;

Б) несвоєчасність постачання обладнання;

В) несвоєчасна підготовка персоналу;

Г) непередбачене збільшення вартості обладнання;

Д) поява альтернативного продукту.

2. Зробіть необхідні розрахунки та виберіть єдину правильну відповідь з наведених (2 бали):

2.1. Розглядається проект, вигоди та витрати за яким наведені в таблиці (тис. грн):

0

1

2

3

4

Вигоди

-

200

300

1000

1500

Затрати

-1100

-700

-300

-100

-100

Якщо ставка дисконту 10%, коефіцієнт вигоди-витрати (В/С) за проектом буде дорівнювати:

А) 0,997; б) 1; в) 1,036; г) 1,021; д) 1,048.

2.2. Виробнича потужність проекту дорівнює 2500 одиниць продукції. Загальні постійні витрати фірми становлять 3000 грн на рік. Фірма планує продавати продукцію за ціною 6 грн. Змінні витрати на одиницю продукції - 4,5 грн. Запас фінансової міцності проекту становить:

А) 10%; б) 15%; в) 20%; г) 25%; д) 30%.

2.3. Всі активи підприємства на початок і кінець періоду становили 3157 і 3925 грн відповідно. Аналогічно вартість поточних активів підприємства - 1234 та 1565 грн. Амортизація за звітний період становила 134 грн. За наведеними даними чисті капітальні витрати підприємства дорівнюють:

А) 465 грн; б) 571 грн; в) 634 грн; г) 725 грн; д) 902 грн.

3. Розв'яжіть та проаналізуйте розрахунково-ситуаційне завдання.

Очікується, що освоївши виробництво нового продукту підприємство зможе збільшити обсяг випуску до 1000 виробів на рік і реалізувати продукт за ціною 16 тис. грн за одиницю. Щорічні поточні витрати на виробництво продукції включають: матеріали та покупні комплектуючі вироби - 2000 тис. грн; електроенергію - 800 тис. грн; заробітну плату - 1500 тис. грн; щорічні загальнофірмові накладні витрати - 1 800 тис. грн, у тому числі амортизаційні відрахування. Початкові інвестиційні капітальні затрати, які здійснюються на початок першого року проекту, становитимуть 20 тис. грн. Очікується, що продукція проекту буде вироблятися протягом 5 років. Підприємство збирається фінансувати проект за рахунок прибутку. Рентабельність власного капіталу дорівнює 30% річних.

3.1. На підставі розрахунків пофакторної еластичності чистої теперішньої вартості (NPV), визначте рейтинг змінних проекту та охарактеризуйте їх вплив на ефективність проекту (3 бали).

3.2. Проаналізуйте можливість реалізації проекту в умовах, що прогнозуються. Зробіть власні пропозиції щодо зниження ризику проекту (3 бали).Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - Поточний модульний контроль

Предыдущая | Следующая