Проектний аналіз - Митяй О. В. - 12.2. Оцінка зовнішніх факторів

12.1. Завдання і мета інституційного аналізу

Мета інституційного аналізу - визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціальних, культурних, правових тощо) і внутрішніх (рівень кваліфікації персоналу, залученого до проведення проекту, менеджмент організації, що здійснює проект та ін.) факторів на можливість успішної реалізації проекту.

Задачі інституційного аналізу:

1. Аналіз політичної орієнтації та макроекономічної політики уряду.

2. Визначення цілей проекту та напрямів розвитку, визначених урядом як пріоритетних.

3. Оцінка рівня менеджменту проекту та визначення параметрів його успішної реалізації.

4. Характеристика кадрового потенціалу організації та оцінка його здатності успішно виконати поставлені завдання.

5. Аналіз узгодженості цілей проекту з інтересами його учасників.

6. Діагностика організаційної структури і міри її відповідності досягненню результатів проекту.

Завданнями інституційного аналізу є:

- виявлення й опис інституційних умов - організацій, законів, нормативних актів та політичних факторів, у рамках яких буде здійснюватися й експлуатуватися розглянутий проект. При цьому варто включити в аналіз усі організації (їх може бути декілька залежно від складності проекту), що беруть участь у проекті. Що стосується законів, політики, нормативних актів як об'єктів інституціонального аналізу, то розгляду підлягають лише найважливіші з них, здатні вплинути на проект;

- оцінка слабких і сильних сторін організацій, що беруть участь у проекті, стосовно їх матеріальних та людських ресурсів, технічної кваліфікації, організаційної структури, управлінських і адміністративних можливостей, фінансового становища;

- оцінка можливого впливу законів, політики, інструкцій на здійснення й експлуатацію проектів, що мають відношення до захисту навколишнього середовища, заробітної плати, цін, субсидій, зовнішньої торгівлі, валютного курсу тощо;

- висування пропозицій з технічної допомоги, що може знадобитися для здійснення рекомендованих організаційних змін і розробки графіка необхідних робіт.

12.2. Оцінка зовнішніх факторів

Політико-правові фактори - це обмеження в процесі прийняття рішень, які є результатом правових та управлінських рамок, в яких фірма повинна або збирається здійснити проект. Ці рамки накладають на фірму обов'язки захисту споживачів і навколишнього середовища, виконання антимонопольного законодавства, сплати податків, установлення мінімального рівня заробітної плати і т. д. Державні нормативні акти, включаючи закони і під законні адміністративні акти, мають обмежувальний характер і відповідно істотно звужують рамки проекту. З іншого боку, нормативні акти можуть сприяти реалізації проектів у результаті пільг щодо оподаткування, державних субсидій, дотацій, пільгових кредитів. Знання правового середовища й уміння до нього пристосуватися дає змогу уникнути зайвих витрат. Правове середовище в Україні досить мінливе і потребує спеціального вивчення перед розробкою проекту.

Економічні фактори - економічне середовище проекту, яке характеризується структурою внутрішнього валового продукту, рівнем інфляції, бюджетним дефіцитом, вартістю кредитів тощо.

Ступінь впливу зовнішніх факторів оцінюють на основі застосування евристичних підходів, заснованих на експертних оцінках. При цьому порівнюються окремі фактори за ступенем мінливості та складності.

12.3. Оцінка внутрішнього середовища проекту

Оцінка внутрішнього середовища проекту базується на принципах правильної організації, за допомогою яких можна зробити висновок про здатність організації реалізувати проект. У рамках виконання проекту спільна робота окремих співробітників, які усвідомлюють необхідність об'єднання зусиль, буде найбільш ефективною лише за чіткого розуміння кожним з них своєї ролі в колективних зусиллях. Створення й підтримання системи ролей є адміністративною функцією організаційної діяльності.

Організаційна діяльність - процес згрупування різних видів діяльності, необхідних для досягнення поставлених цілей, підпорядкування кожної групи керуючому (менеджеру), наділеному необхідними для керівництва групою повноваженнями, та забезпечення вертикальної і горизонтальної координації у структурі підприємства. Організаційна структура повинна забезпечити:

- розподіл обов'язків, щоб кожен знав, хто чим займається і за одержання яких результатів відповідає;

- усунення перешкод для нормальної діяльності, які виникають через нечітке визначення кола обов'язків;

- створення комунікаційної мережі для забезпечення процесу прийняття рішень, які відповідають цілям підприємства.

Слід особливо зазначити, що цілі проекту мають узгоджуватися з цілями підприємства, які базуються на таких принципах:

- єдності цілей;

- ефективності;

- оцінки рівня управління;

- діапазону управління;

- структурного поділу організації: скалярний, делегування, абсолютної відповідальності, паритету повноважень і відповідальності, єдиноначальності, рівня повноважень, розподілу видів діяльності за підрозділами, розподілу праці, функціонального визначення та ін.;

- кадрової політики: мети добору кадрів, добору кадрів, визначення рамок роботи, оцінки менеджерів, відкритого змагання, навчання менеджерів тощо.

ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які завдання і мета інституційного аналізу?

2. Оцінка зовнішніх факторів.

3. Оцінка внутрішнього середовища проекту.

Тести

1. Завданням інституційного аналізу не є:

А) виявляння й опис інституційних умов;

Б) визначення потреби та попит на товари;

В) оцінка можливого впливу законів;

Г) оцінка слабких і сильних сторін організацій, що беруть участь у проекті.

2. До зовнішніх факторів не належать:

А) організаційні фактори;

Б) політико-правові;

В) економічні фактори.

3. Організаційна структура не повинна забезпечувати:

А) розподіл обов'язків;

Б) розподіл земельної ділянки;

В) усунення перешкод для нормальної діяльності;

Г) створення комунікаційної мережі.

4. Який із принципів не належить до структурного поділу організації:

А) абсолютної відповідальності;

Б) рівня повноважень;

В) розподілу праці;

Г) ефективності?

5. До принципу кадрової політики не належить:

А) принцип розподілу праці;

Б) принцип добору кадрів;

В) принцип оцінки менеджерів;

Г) принцип відкритого змагання.

6. Аналіз організаційної структури компанії, яка виконує проект, передбачає:

А) оцінку відповідності типу організаційної структури вимогам реалізації проекту;

Б) оцінку нормативного забезпечення;

В) визначення відповідності кваліфікації та досвіду керівництва компанії вимогам проекту;

Г) оцінку раціональності інформаційних потоків;

Д) оцінку можливості перерозподілу функцій і завдань між учасниками проекту.

7. Інституційний аналіз проекту:

А) використовує нефінансові характеристики проекту для визначення рівня його привабливості;

Б) оцінює вплив проекту на середовище, в якому він реалізовуватиметься;

В) визначає ступінь впливу зовнішнього середовища на можливість успішної реалізації проекту;

Г) визначає вплив інститутів ринкової економіки на реалізацію проекту;

Д) дає змогу розробити програми технічної допомоги для усунення чи зниження негативного пливу внутрішніх факторів, що впливають на успішність реалізації проекту.

8. Рівень нереалізованих управлінських рішень в їх загальній кількості відображається коефіцієнтом:

А) надійності організаційної структури;

Б) оперативності організаційної структури;

В) раціональності організаційної структури;

Г) гнучкості виробничої структури;

Д) гнучкості організаційної структури.

9. Інституційний аналіз проекту включає оцінку впливу внутрішніх факторів, у межах якого проводять:

А) діагностику внутрішніх елементів проекту;

Б) оцінку якості менеджменту, здібностей керівництва та організації успішно реалізувати проект;

В) розробку рекомендацій з підвищення ефективності менеджменту проекту;

Г) розробку технічної допомоги у підготовці та реалізації проекту;

Д) усі відповіді правильні;

Е) правильні відповіді а) і б).

10. Рівень централізації управління характеризує коефіцієнт:

А) раціональності організації виробництва;

Б) надійності;

В) оперативності організаційної структури;

Г) гнучкості виробничої структури.

Література

1. Вісящев В. А. Наукові засади передпроектних досліджень і обгрунтувань: монографія / В. А. Вісящев. - Севастополь: Вебер, 2003. - 440 с.

2. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2000. - С. 90- 123,130-144.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - 12.2. Оцінка зовнішніх факторів

Предыдущая | Следующая