Проектний аналіз - Митяй О. В. - 1.3. Принципи проектного аналізу

Метою вивчення курсу "Проектний аналіз" є надання системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття рішень, що дають змогу раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і особистих потреб. Тобто системний підхід до прийняття інвестиційних рішень визначає необхідність спиратися на систему принципів, зокрема: альтернативності, обумовленості, маржинальності, або прирісної природи, порівняння "з проектом" та "без проекту", визначення строку початку і завершення проекту.

Принцип альтернативності стосується як різноманітних можливостей використання ресурсів, так і шляхів досягнення проектних цілей та вибору найкращих варіантів проектних рішень.

Принцип обумовленості дає оцінку проекту, в основу якої покладено економічні цінності, тобто розмежування вигід і витрат, зумовлених рішенням про реалізацію проекту чи відмову від нього. Проектний аналіз концентрує увагу на тих перетвореннях, значення яких змінилося внаслідок прийняття проекту чи відмови від нього. Тому при розрахунках оцінка проекту базується на тих потоках грошових коштів, значення яких безпосередньо пов'язане з реалізацією проекту.

Принцип маржинальності (або прирісної природи) вимагає, щоб в аналізі проекту використовувалися значення не середньої чи загальної величини, а приріст змінної, зумовлений реалізацією проекту.

Принцип "з проектом" і "без проекту" вимагає розглядати ситуацію, за якої зміни відбуваються з часом у приватному бізнесі або в конкретному регіоні під час реалізації проекту, і як ситуація розвиватиметься у випадку відмови від проекту. Тобто принцип враховує очікувані з часом зміни у потоках вигід і витрат для ситуації як з проектом, так і без нього.

Принцип визначення строку початку і завершення проекту нерозривно пов'язаний зі зміною цінності грошей у часі, очікуваних вигід і витрат проекту. Тобто проектний аналіз вимагає встановити часовий горизонт проекту та його тривалість. Скорочення чи продовження тривалості проекту впливає на його доходи та витрати. Тривалість проекту - час його існування, який не залежить від періоду привабливості чи непривабливості проекту.

ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке проектний аналіз?

2. Які основні складові проектного аналізу?

3. Концепція проектного аналізу.

4. Проектний аналіз як внутрішня складова процесу управління проектом.

5. Які ви знаєте принципи проектного аналізу?

Тести

1. Проектний аналіз - це:

А) показник, що характеризує його ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції;

Б) методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів;

В) процес обгрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури.

2. Основними складовими проектного аналізу не є:

А) концепція проекту;

Б) критерії відбору й оцінки проектів;

В) критерії перепрофілювання підприємств;

Г) фази та стадії життєвого циклу.

3. Які питання методологія проектного аналізу не включає:

А) яка мета проекту;

Б) який спосіб порівняння проектів;

В) який вибір структури капіталу підприємства, напрямків його використання?

4. Концепція проектного аналізу - це:

А) склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх і зовнішніх підрозділів;

Б) об'єкти промислової власності;

В) набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних;

Г) передача права власності на використання нематеріальних ресурсів.

5. Що не входить до управління проектом:

А) розробка проекту;

Б) ліцензія проекту;

В) експертиза проекту;

Г) здійснення проекту?

6. Що не належить до принципів проектного аналізу:

А) принцип альтернативності;

Б) принцип ціноутворення;

В) принцип обумовленості;

Г) визначення строку початку і завершення проекту?

7. Чітке розмежування вигід і витрат, зумовлених рішеннями про реалізацію проекту чи відмову від нього, передбачає принцип:

А) альтернативності;

Б) визначення строку початку і завершення проекту;

В) обумовленості;

Г) маржинальності.

8. Головними завданнями проектного аналізу є:

А) встановлення цінності проекту, тобто співвідношення його позитивних результатів і негативних наслідків;

Б) визначення соціально-економічних результатів здійснення проекту;

В) визначення грошових потоків, які будуть задіяні в процесі реалізації проекту.

9. Методологія проектного аналізу грунтується на додержанні таких принципів:

А) невизначеності, генерування грошових потоків;

Б) альтернативності, обумовленості, маржинальності, порівняння ситуації "з проектом" та "без проекту";

В) обумовленості, відповідальності і маржинальності;

Г) безперервності, пропорційності і ритмічності.

10. Аспектами проектного аналізу можуть бути:

А) технологічний;

Б) інституційний;

В) фінансовий;

Г) економічний;

Д) усі попередні.

Література

1. Вісящев В. А. Наукові засади передпроектних досліджень і обгрунтувань : монографія / В. А. Вісящев. - Севастополь : Вебер, 2003. - С. 5-12.

2. Войчак В. Маркетинговий менеджмент: підручник / В. Вовчак. - К.: КНЕУ, 1998. - 268 с.

3. Пересада O. A. Моніторинг інвестиційних проектів / О. А. Пересада // Фінанси України. - 2001. - № 4. - С. 5-7.

4. Проектний аналіз : навч. посіб. / за ред. С. О. Москвіна. - К.: Лібра, 1998. - С. 34-48.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - 1.3. Принципи проектного аналізу

Предыдущая | Следующая