Проектний аналіз - Митяй О. В. - Тема 15. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

15.1. Мета та завдання фінансового аналізу

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту - сукупність прийомів і методів оцінки його ефективності (перевищення доходів над витратами) за час життя проекту у взаємозв'язку з діяльністю підприємства - об'єктом інвестування.

Метою фінансового аналізу є визначення рентабельності й ефективності проекту з погляду інвесторів та організації, що реалізує проект, а також оцінка поточного й прогнозованого фінансового стану підприємства.

Етапи проведення фінансового аналізу:

1. Аналіз фінансового стану підприємства, яке здійснює проект.

2. Прогноз обсягів реалізації продукції проекту.

3. Оцінка інвестиційних витрат і розрахунок поточних витрат за проектом.

4. Прогнозування прибутків.

5. Прогноз грошових потоків (узагальнення попередніх розрахунків, забезпечення необхідних сум коштів в обороті на певні дати, уточнення структури капіталу проекту).

6. Прогноз бухгалтерського балансу (відображає припустимий розвиток накопичуваних активів і джерела їх формування).

7. Визначення потреб у фінансуванні. Вибір джерел та організація фінансування спрямовані на забезпечення потоку інвестицій, необхідного для планомірного виконання проекту. Джерела формування інвестиційних ресурсів поділяються на:

- власні (характеризуються простотою залучення, високим рівнем прибутковості, зменшенням ризику неплатоспроможності і банкрутства, але водночас мають обмежений обсяг залучених коштів і ззовні не контролюються);

- залучені (характеризуються високими обсягами їх можливого залучення, зовнішнім контролем за використанням ресурсів);

- позичкові (основне джерело фінансування проектів);

8. Розрахунок показників ефективності проекту з урахуванням ризиків та невизначеності;

9. Узгодження у часі припливу коштів (оплачений акціонерний капітал, довго - і короткострокові позички, надходження від реалізації продукції, кредиторська заборгованість) та їх відпливу (витрати, пов'язані з інвестиціями та експлуатацією підприємства).

Фінансовий аналіз вирішує такі завдання:

- дає оцінку фінансового стану і фінансових результатів підприємства "без проекту" і "з проектом";

- оцінює потребу у фінансуванні проекту і забезпечує координацію використання фінансових ресурсів у часі;

- визначає достатність економічних стимулів для потенційних інвесторів;

- оцінює, оптимізує та зіставляє витрати та вигоди проекту в кількісному вимірі.

Потреба у фінансовому аналізі викликана такими причинами:

- тільки фінансова оцінка дає змогу через зведення у вартісну форму всіх проектних вигід і витрат створити реальні можливості для вибору найбільш ефективного варіанта з наявних інвестиційних альтернатив;

- у процесі такого аналізу відпрацьовується найефективніша схема фінансування реалізації конкретного проекту з урахуванням чинної системи оподаткування і можливих пільг, джерел і умов фінансування та ін.;

- у процесі підготовки та здійснення попередніх розрахунків для фінансового аналізу відбуваються ідентифікація і вартісне відображення усіх видів факторів проекту, що підготовляє базу для аналізу чутливості;

- створюється можливість для прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства, що реалізує проект, на основі розробки стандартних форм зовнішньої фінансової звітності, що у свою чергу дозволить відобразити роль проекту в створенні нових інвестиційних можливостей;

- розробка прогнозних стандартних форм бухгалтерської звітності щодо проекту (особливо коли підприємство створюється для реалізації проекту) дає змогу проводити зовнішній аудит процесу його здійснення, що особливо важливо для сторонніх інвесторів;

- підготовка всього комплексу інформації для проведення фінансових розрахунків дає змогу проводити внутрішній аудит на основі зіставлення проектованих і звітних даних для прийняття оперативних управлінських рішень з метою зниження негативного впливу змін, що відбулися, у внутрішньому чи зовнішньому середовищі проекту.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - Тема 15. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Предыдущая | Следующая