Проектний аналіз - Митяй О. В. - 13.3. Рівень впливу проектів на навколишнє середовище

Розрізняють типи впливу проекту на навколишнє середовище за:

- часом дії (постійні, тимчасові);

- можливістю усунення (які можна виправити / які не можна виправити);

- способом впливу (безпосередні, опосередковані);

- охопленням території (локальні, дуже поширені);

- походженням (первинні, вторинні);

- можливістю акумулювання наслідків (накопичувані, ненакопичувані).

Під час вибору інвестиційних проектів розглядають підходи, які можуть визначати рівень впливу проектів на навколишнє середовище.

1. Використання "сурогатних" цін. Результати багатьох видів впливу навколишнього середовища не мають грошового вираження (чисте повітря, соціальні перспективи, приємна обстановка). Проте в окремих випадках можна опосередковано оцінити вплив як імпліцитну цінність на товар або послуги, що стосуються навколишнього середовища, через сплачувану на ринку ціну за продукцію чи інші послуги, наявні на ринку.

2. Визначення вартості землі.

3. Диференціація заробітної плати. Цей підхід базується на такому припущенні - в умовах абсолютної конкурентної рівноваги попит на трудові ресурси є вартістю граничної продукції праці робітників, і пропозиція праці змінюється залежно від умов роботи та життєвих умов у цій місцевості. Щоб забезпечити пропозицію трудових ресурсів на забруднених територіях, пов'язаних з підвищеним рівнем ризику, або за відповідними професіями, необхідно стимулювати їх вищою оплатою праці.

4. Оцінка транспортних витрат.

ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які ви знаєте принципи та завдання екологічного аналізу?

2. Які методики оцінки застосовують до інвестиційних проектів?

3. Які підходи можуть визначити рівень впливу проектів на навколишнє середовище?

Тести

1. Що не є завданням екологічного аналізу:

А) визначення обсягу можливої потенційної шкоди навколишньому середовищу під час реалізації проекту;

Б) оцінка ступеня ефективності проекту для суспільства;

В) прийняття потрібних засобів для запобігання чи пом'якшення цієї шкоди?

2. Що не є принципами екологічного аналізу:

А) оцінка екологічних наслідків проекту;

Б) урахування взаємозалежних вигід і витрат;

В) оцінка екологічних вигід і витрат у варіантах "з проектом" і "без проекту";

Г) облік трансфертних виплат?

3. Що не належить до методик оцінки інвестиційних проектів:

А) оцінка змін продуктивності;

Б) оцінка превентивних витрат;

В) оцінка транспортних витрат;

Г) аналіз ефективності витрат?

4. Оцінка змін продуктивності не базується на таких прийомах:

А) оцінка транспортних витрат;

Б) оцінка витрат доходу;

В) оцінка альтернативної вартості.

5. Підходи, які не можуть визначати рівень впливу проектів на навколишнє середовище:

А) використання так званих "сурогатних" цін;

Б) визначення вартості землі;

В) оцінка втрат доходу;

Г) оцінка транспортних витрат.

6. Нормативна база екологічного аналізу не включає:

А) природоохоронні норми та правила проектування і будівництва;

Б) встановлення величини гранично допустимого впливу на навколишнє середовище;

В) заходи щодо запобігання забруднення водних об'єктів, атмосферного повітря, землі, надр і боротьби з шумом;

Г) проектний опис у географічному, екологічному, соціальному і часовому аспектах, які супроводжують проект;

Д) вимоги екологічного аудиту компанії, яка контролює роботу фірми, що здійснює проект.

7. Впливи проекту на довкілля, які мають фатальний характер щодо змін навколишнього середовища та за яких неможливо відновити природний баланс, - це:

А) дуже поширені впливи;

Б) безпосередні впливи;

В) накопичувані впливи;

Г) впливи, що не виправляються;

Д) постійні впливи.

8. Метод оцінки впливу проектів на навколишнє середовище, заснований на складанні переліку всіх видів екологічного впливу проекту, наданні кожному з них кількісної оцінки та виборі альтернативного проекту з позицій найменшого загального впливу, має назву:

А) діаграми потоків;

Б) матриць;

В) контрольних списків;

Г) аналізу карт;

Д) Бате ллє.

9. Метод оцінки екологічного впливу проекту на довкілля, який базується на визначенні рівня очікуваних збитків населення та його готовності здійснювати витрати з метою зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище та життєдіяльність, має назву:

А) альтернативної вартості;

Б) очікуваної втрати доходу;

В) превентивних витрат;

Г) ефективності витрат;

Д) зміни продуктивності ресурсів.

10. До методів оцінки екологічних наслідків проектів, які засновані на визначенні ринкової ціни виробництва товару, належать методи:

А) ефективності витрат;

Б) альтернативної вартості;

В) зміни продуктивності ресурсів;

Г) превентивних витрат;

Д) втраченого доходу.

Література

1. Аналіз вигід і витрат: практ. посіб. / пер. з англ. С. Со-колік ; наук. ред. О. Кілевича; Секретаріат Ради Скарбниці Канади. - 2-ге вид. - К.: Основи, 1999. - С. 63-75.

2. Вісящев В. А. Наукові засади передпроектних досліджень і обгрунтувань: монографія / В. А. Вісящев. - Севастополь: Вебер, 2003. - С. 222-242.

3. Верба В. А. Проектний аналіз: підручник / В. А. Верба О. А. Загородніх. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с.

4. Пересада O. A. Моніторинг інвестиційних проектів / О. А. Пересада // Фінанси України. - 2001. - №4. - С. 176 - 202.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - 13.3. Рівень впливу проектів на навколишнє середовище

Предыдущая | Следующая