Проектний аналіз - Митяй О. В. - ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Методичним підходом до такої оцінки є: готовність населення (окремих споживачів) платити за поліпшення життя; можливість скорочення витрат на задоволення суспільних потреб у результаті проекту.

До економічних наслідків проекту належать:

- зниження цін на окремі товари і послуги завдяки новим каналам збуту, вдосконалення технології виробництва;

- ліквідація дефіциту окремих товарів;

- оптимізація структури споживання.

Зовнішнім впливом на проект може бути зниження витрат на експлуатацію транспорту після реконструкції магістралей. Зниження витрат - це, як правило, зниження цін на послуги або підвищення віддачі від проекту на величину приросту споживчого надлишку. Це різниця між максимальною ціною і реальною величиною ціни за одиницю продукції, яку необхідно заплатити фактично.

Економіст під час оцінки проекту визначає всі побічні ефекти, які його супроводжують. Тобто усі вигоди і витрати, які зумовлюють проект та які безпосередньо не впливають на нього, не включаються до його фінансового аналізу. Методологія економічної оцінки проекту дає змогу скористатися багатим методичним арсеналом та інструментарієм, щоб визначити доцільність реалізації проекту з погляду загального добробуту. Аналітик, який готує економічний аналіз, виконує роль експерта ефективності макроекономічної політики держави, його висновки та оцінки становлять інтерес для пошуку нових вигід суспільства у рамках національного розвитку.

ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яка мета і завдання економічного аналізу?

2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту.

3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту.

4. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

Тести

1. Метою економічного аналізу є:

А) встановлення його національної привабливості;

Б) оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів;

В) визначення можливості сприяння проекту національному добробуту країни;

Г) усі відповіді правильні.

2. Які фактори не впливають на економічну цінність проекту:

А) ефективність використання національних ресурсів;

Б) вплив проекту на розвиток національної економіки;

В) зміна споживчого надлишку;

Г) безпосередній вплив проекту на економіку країни?

3. Вивчення економічної доцільності проекту засноване на:

А) економічній привабливості;

Б) тіньовому ціноутворенні;

В) встановленні безпосередніх впливів проекту на економіку країни;

Г) усі відповіді правильні.

4. Найпоширенішими економічними цілями національного розвитку не є:

А) створення у країні доданої вартості;

Б) надходження або економія іноземної валюти;

В) ліквідація дефіциту окремих товарів;

Г) розвиток інфраструктури.

5. Визначення тіньових цін не можливе:

А) на основі визначення витрат, необхідних для вилучення цього ресурсу з інших галузей або збільшення виробництва;

Б) без визначення доцільності інвестування чи фінансування проекту;

В) з огляду на імпортні аналоги, на основі світової ціни, вираженої у національній валюті;

Г) за величиною альтернативної вартості ресурсів, витрачених на виробництво певного продукту.

6. До економічних наслідків проекту не належать:

А) зниження цін на окремі товари і послуги завдяки новим каналам збуту;

Б) зменшення строку і норми амортизації;

В) ліквідація дефіциту окремих товарів;

Г) усі відповіді правильні.

7. Розгляд правових та організаційних аспектів проектної діяльності є завданням:

А) інституційного аналізу;

Б) правового аналізу;

В) економічного аналізу;

Г) соціального аналізу.

8. Визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, населення регіону, в яких здійснюється проект, є метою:

А) інституційного аналізу;

Б) правового аналізу;

В) економічного аналізу;

Г) соціального аналізу.

9. Оцінка можливості здійснення проекту в сучасному політичному, економічному та правовому середовищі, здатності організації власне реалізувати проект є метою:

А) інституційного аналізу;

Б) правового аналізу;

В) економічного аналізу;

Г) соціального аналізу.

10. Визначення рентабельності й ефективності проекту з погляду інвесторів та організації, що реалізує проект, а також оцінка поточного й прогнозованого фінансового стану підприємства є метою:

А) інституційного аналізу;

Б) фінансового аналізу;

В) економічного аналізу;

Г) екологічного аналізу.

11. Кількісні характеристики і соціальна структура населення є аспектом:

А) інституційного аналізу;

Б) правового аналізу;

В) економічного аналізу;

Г) соціального аналізу.

12. Виявлення основних факторів, що викликали зміни у фінансовому стані й результатах підприємства чи проекту, є одним з аспектів:

А) інституційного аналізу;

Б) фінансового аналізу;

В) економічного аналізу;

Г) екологічного аналізу.

13. Економічно привабливі, але низькоефективні проекти:

А) не підтримуються приватними інвесторами;

Б) не підтримуються урядом;

В) підтримуються як приватними вітчизняними, так і іноземними інвесторами;

Г) підтримуються урядом;

Д) правильні відповіді в), г).

14. Які фактори не впливають на економічну цінність проекту:

А) ефективність використання національних ресурсів;

Б) вплив проекту на розвиток національної економіки;

В) опосередкований вплив проекту на національний добробут;

Г) безпосередній вплив проекту на економіку країни;

Д) досягнення цілей розвитку країни?

15. Оцінку економічної привабливості проекту проводять за схемою:

А) порівняння проектів і відбір найпривабливішого з них;

Б) визначення пріоритетності цілей розвитку держави;

В) розрахунок кількісного значення визначених критеріїв;

Г) визначення критеріїв порівняння проектів та їх ранжу-вания з погляду підвищення загального добробуту;

Д) оцінка середньозваженої величини індексів.

Література

1. Аналіз вигід і витрат: практ. посіб. / пер. з англ. С. Со-колік ; наук. ред. О. Кілевича ; Секретаріат Ради Скарбниці Канади. - 2-ге вид. - К.: Основи, 1999. - С. 47-74.

2. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт: под ред. Л. П. Белых ; пер. с англ. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. - С. 377-400.

3. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є. Брігхем; пер. з англ. - К.: Молодь, 1997. - 1000 с.

4. Вісящев В. А. Наукові засади передпроектних досліджень і обгрунтувань: монографія / В. А. Вісящев. - Севастополь: Вебер, 2003. - С. 257-281.

5. Войчак В. Маркетинговий менеджмент: підручник / В. Войчак. - К.: КНЕУ, 1998. - С. 282-300.

6. Волков И. М. Проектный анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева. - М.: ЮНИТИ, 1998. - С. 384-408.

7. Воркута Т. А. Проектний аналіз: навч. посіб. / Т. А. Вор-кут. - К.: Укр. центр духовної культури, 2000. - 428 с.

8. Пересада О Л. Моніторинг інвестиційних проектів / О. А. Пересада // Фінанси України. - 2001. - № 4. - С. 287- 314.

9. Проектний аналіз: навч. посіб. / за ред. С. О. Москвіна. - К.: Лібра, 1998. - 368 с.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Предыдущая | Следующая