Проектний аналіз - Митяй О. В. - РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ
1.1. Предмет і мета проектного аналізу

Проектний аналіз - це методологія, яку застосовують для визначення, порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що, в свою чергу, дає можливість здійснювати вибір і приймати вивірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Проектний аналіз базується на твердженні, що успішні проекти ведуть до поліпшення якості життя та економічного розвитку суспільства у цілому та його складових зокрема. Тому метою курсу "Проектний аналіз" є надання системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття рішень, які допомагають раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб.

Проект - одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних результатів за встановленого матеріального (ресурсного) забезпечення з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду часу.

Основні ознаки проекту:

1. Кількісна вимірюваність (усі витрати та вигоди визначаються кількісно, тобто аналітик оцінює проект, спираючись на цифри).

2. Часовий горизонт (кожний проект обмежується у часі).

3. Цільова спрямованість (проект завжди спрямований на досягнення якоїсь конкретної мети, задоволення певної потреби).

4. Життєвий цикл (кожний проект проходить у своєму розвитку форми від задуму до реалізації).

5. Існування в певному зовнішньому середовищі.

6. Системне функціонування проекту, елементний склад.

Класифікують проекти за такими критеріями:

- за класом (склад і структура самого проекту і його предметна галузь): монопроект, мультипроект, мегапроект;

- за типом (основні сфери діяльності, в яких здійснюється проект): технічний, організаційний, економічний, соціальний, змішаний;

- за видом: інвестиційний, інноваційний, дослідження і розвитку, освітній, комбінований;

- за тривалістю: короткострокові (до 3 років), середньо-строкові (3-5 років), довгострокові (понад 5 років);

- за масштабом (розміри проекту, кількість учасників, ступінь впливу на навколишнє середовище): дрібні, середні, великі, дуже великі;

- за ступенем складності: прості, складні, дуже складні.

1.2. Концепція проектного аналізу

Проектний аналіз базується на порівнянні вигід і витрат, пов'язаних з реалізацією проекту, оцінка яких здійснюється в грошовому вираженні.

Концепція проектного аналізу є набором методичних принципів, які визначають послідовність збору та способи аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту.

Одним з головних завдань проектного аналізу є встановлення цінності проекту, яка визначається різницею його позитивних результатів та негативних наслідків. За такою оцінкою проекту виникають ускладнення, пов'язані, по-перше, з

Різним часом отримання вигід та здійснення витрат, по-друге, кількісним та якісним вимірами реальних результатів проекту.

Проектний аналіз надає можливість перегляду значущості різних аспектів та їх впливу на результати проекту. Тому роль аналітика досить часто виходить за межі аналізу проекту і його зусилля спрямовуються на розкриття економічних, екологічних та соціальних проблем, наявних у суспільстві на певному етапі.

Отже, концепція проектного аналізу грунтується на з'ясуванні витрат на здійснення проекту та вивченні результатів з різнобічних позицій: інтересів акціонерів (або інших власників); економіки в цілому; організацій, які беруть участь у здійсненні проекту; природного та соціального зовнішнього середовища, в якому здійснюватиметься проект. Подібні методики спрямовані на те, щоб розроблений проект був доцільним з економічного та технічного поглядів, з урахуванням не тільки технологічних або суто технічних аспектів проекту, а й системи управління фінансуванням, а також загальну тривалість результатів проекту.

Концепція проектного аналізу дає системне уявлення про методи порівняння та оцінки проектів, способи і засоби залучення ресурсів для реалізації, а також механізм управління їх життєвим циклом. Тобто проектний аналіз розглядається як складова управління проектом.

Управління проектом містить такі складові:

1) розробка проекту - збір і аналіз даних стосовно проекту та вибір проекту на визначений момент;

2) формулювання проекту - визначення та ранжування за пріоритетністю відповідних потреб із чіткою постановкою мети і визначенням результатів;

3) експертиза проекту - проведення експертизи за всіма аспектами, прийняття рішення про доцільність реалізації проекту;

4) моніторинг проекту після його впровадження та порівняння отриманих результатів з початковим завданням;

5) здійснення проекту - аналіз відхилень за ресурсами, часом, якістю.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА КУРСУ

Предыдущая | Следующая