Менеджмент - Дикань Н. В. - ПЕРЕДМОВА

Останнє десятиліття XX ст. характеризується для України серйозними і глибокими змінами багатьох аспектів життя людей. Змінюються відносини власності, світогляд, суспільна свідомість, уклад життя. На сьогодні триває пошук шляхів реформування економіки, процес переоцінювання ролі та значення підприємництва, бізнесу, фінансів, суспільних і господарських організацій і рухів, господарських зв'язків. Усе це відбувається на фоні жорстокої економічної кризи, що затяглася, етапу депресії, порушення діяльності сформованої системи директивного планування й адміністративно-командної системи керування.

Ті, хто вивчають економічні, правові й управлінські дисципліни, часто ставлять запитання: чому за багато років перебудови донині так і не вдалося належним чином налагодити роботу вітчизняних підприємств, застосувати передові технології на рівні західних? Чому оптовики і "човники" заповнили ринки товарами іноземного виробництва (іноді сумнівної якості)? Адже, здавалося б, в Україні є все: висококваліфіковані фахівці (інженери, конструктори, вчені, винахідники), величезні запаси корисних копалин, сировини й енергії, родючі землі, ліси та водойми. Однак, незважаючи на це, ситуація залишається незадовільною, супроводжується криміналом, зловживаннями, зменшенням життєвого рівня населення.

Не враховуючи найважливіші політичні, економічні, соціальні та інші негативні причини, звернемо увагу на проблеми керування, від яких багато в чому, на нашу думку, залежить успішний розвиток вітчизняного виробництва та сфери обслуговування. Для цього лише потрібно навчитися ефективно керувати в інтересах української економіки.

Позитивно вирішити проблему ефективності керування можуть тільки відповідні фахівці-менеджери. На основі вітчизняної та передової закордонної науки керування керівники всіх рангів мають повністю використовувати досягнення сучасної практики, не зважати на те, що заважає поступу вперед, відродити віру в успіх справи і спрямувати діяльність людей до виходу з важкого становища, що склалося, а потім і до стійкого економічного розвитку.

Метою навчального посібника є вивчення студентами теоретико-методологічних основ менеджменту (умови спільних закономірностей, принципи та методи управління господарськими організаціями).

Посібник розраховано на самостійну роботу студентів. У ньому подано матеріали з 11 тем: "Поняття і сутність менеджменту", "Розвиток науки управління", "Основи теорії прийняття управлінських рішень", "Методи обгрунтування управлінських рішень", "Планування в організації", "Організація як функція управління", "Мотивація", "Управлінський контроль", "Лідерство", "Комунікації в управлінні", "Ефективність в управлінні".

На початку кожної теми містяться ключові терміни, що застосовуються для викладання теми і вивчення яких є необхідною умовою для розуміння та якісного засвоєння матеріалу, далі подано лекційний матеріал. З метою полегшення виконання завдань після тем є короткі методичні рекомендації і перелік рекомендованих джерел інформації. З метою закріплення матеріалу після кожної теми винесено питання для самостійного вивчення, питання до семінарського заняття і запитання та завдання для самоконтролю. На відміну від лекційного курсу, для поглибленішого засвоєння матеріалу студентами, завдання побудовані таким чином:

I. "Афоризми": потрібно вибрати афоризм, в якому найповніше розкрита сутність теми.

II. "Терміни і поняття". За допомогою такого виду завдання можна перевірити розуміння і знання основних термінів і принципів, якими оперує фінансова наука.

ІП. "Тести". Сутність завдання полягає у виборі правильного варіанта відповіді з декількох запропонованих.

IV. "Твердження" - дає змогу оцінити правильність запропонованих тверджень.

V. "Ситуаційні задачі" - потребує теоретичних знань та вдосконалює практичні навики.

VI. "Структурно-логічні схеми" - потребує знань і логічного мислення для заповнення порожніх клітинок.

VII. "Кросворд". Цей вид завдання передбачає узагальнення знань з відповідної теми.

Отже, навчальний посібник орієнтує студента на самостійну перевірку засвоєного матеріалу, полегшує спілкування з викладачем під час відповіді на конкретні запитання.

Під час роботи з посібником рекомендується давати письмові відповіді на тести, обгрунтовувати заповнені клітинки, позначені питаннями. За допомогою цього в студента під час самостійного вивчення матеріалу формується конспект.

Посібник характеризується диференційованим підходом до викладення навчального матеріалу. Наприклад, у кожному завданні є запитання різних рівнів складності, враховано ступінь обізнаності читача з матеріалом. У міру засвоєння навчального курсу рекомендується повторювати вивчений матеріал у формах відповідей на складніші запитання, розраховані на передекзаменаційну підготовку студентів.

Навчальний посібник розрахований для вивчення дисципліни "Менеджмент", що е складовою нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалавра напряму "Економіка і підприємництво".Схожі статті
Менеджмент - Дикань Н. В. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая