Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - ПЕРЕДМОВА

В умовах створення ринкової економіки України, розвитку підприємництва, модернізації державного сектору суттєво змінюється зміст організаційних, управлінських, соціально-економічних відносин як у системі державного управління, так і в управлінні на рівні окремого підприємства.

Поширення корпоративних форм управління, зміна психології управляючого, стилю господарської поведінки, переоцінка керівниками своєї ролі й місця в системі господарювання викликали величезний інтерес до менеджменту - теорії і практики управління сучасним підприємством. Новий підхід до управління полягає в тому, що будь-яке підприємство розглядається як відкрита соціально-економічна система, котра діє в межах ситуаційного підходу. Тому форми, методи, системи, стилі керівництва мають істотно змінюватися залежно від об'єктивних умов первісних перемінних організації (зовнішнього середовища, цілей, стратегії, технології тощо).

Сучасний менеджмент - гнучка організаційна система управління й водночас складний соціально-економічний, інформаційно-технологічний процес, що використовуються для зміни станів і особливостей об'єкта управління.

Системний підхід до створення сучасної організації за принципами менеджменту на вітчизняних підприємствах, на жаль, упроваджується повільними темпами, а в деяких випадках ігнорується зовсім (через незнання та відсутність методології застосування). Зміни в системі менеджменту пов'язані з глибокими кризовими явищами у сфері управління. Ефективно працювати заважає невміння керівників усіх ланок виробництва по-новому мислити. Та жорстка система "раціонального управління", яка мала на меті гранично впорядкувати й регламентувати організацію і ті процеси, що в ній відбуваються, стала заважати досягненню стабільності і стійкості в діяльності виробничих одиниць.

Розгляд менеджменту організацій як складної системи багатофункціонального управління дає змогу усвідомити внутрішні й зовнішні важелі регулювання всієї виробничої діяльності в цілому і таким чином досягти їх збалансованості за умов мінливого ринкового оточення.

Для створення сучасної системи менеджменту вітчизняних підприємств необхідний чіткий, науково обгрунтований методологічний апарат, ядром якого має стати стратегія підприємства, створена на основі поглибленого економічного аналізу та прогнозуванні з обов'язковою побудовою різноманітних моделей поведінки як усієї системи в цілому, так і окремих и підсистем.

Для розв'язання цієї проблеми, окрім усього іншого, необхідне якісне навчальне забезпечення, прикладом якого може бути цей підручник, підготовлений колективом авторів.

Мета запропонованого в підручнику "Менеджмент організацій" матеріалу - поєднати в цілісну систему знання про І організацію як об'єкт управління, що дало б змогу менеджерам сформувати чіткі уявлення про природу й різноманітність функцій менеджменту сучасного підприємства й навчатися і реалізовувати його на практиці.

Підручник за структурою складається із трьох частин:

Перша частина - "Організація як об'єкт управління" - розкриває сутність сучасного поняття "організація" та його характеристику; розглядає організаційні форми підприємств згідно з законодавством України; детально характеризує структуру управління організаціями та процес і методи управління організацією;

Друга частина - "Система менеджменту організацій" - центральна й найбільш об ємна за змістом, адже в ній запропонована й детально розглянута концепція системи менеджменту сучасного підприємства як багатофункціонального управління підприємством у сучасних умовах, висвітлюється сутність класичних для менеджменту понять "результативність" і "ефективність", характеризуються фінська модель управління за результатами й методологічний апарат визначення ефективності як усієї системи менеджменту, так і окремих її складових;

Третя частина - "Менеджер як професійний керівник організації" - є логічним завершенням підручника, тому що вміщує матеріал про вимоги до професійної компетентності ключової фігури будь-якої організаційної одиниці - менеджера та пропонує його загальну модель як ефективного й результативного керівника сучасної організації.

Ідея підготовки цього підручника зумовлена потребою реалізувати концепцію менеджменту як системи, розроблену та практично відпрацьовану як у навчальному процесі, так і в практичній та науковій діяльності колективом кафедри менеджменту Технологічного університету Поділля. Головна мета цієї роботи - сприяти підготовці професіоналів-менеджери! і бізнесменів для економіки України й реалізовувати таким чином мету з формування високоякісної освіти у сфері менеджменту й бізнесу.

Даний підручник дасть змогу поєднати в цілісну систему знання про організацію, що діє в бізнесі, та сформувати в майбутніх менеджерів чіткі уявлення про природу й різноманітність функцій менеджменту та успішно реалізовувати його на практиці, забезпечуючи ефективність управління змінами.Схожі статті
Менеджмент організацій - Федулова Л. І. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая