Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - ПЕРЕДМОВА

Вітчизняні організації, що діють в умовах нестабільного розвитку ринку, посилення технологічного динамізму і конкурентної боротьби, намагаються передбачити своє майбутнє. Наприклад, з метою обгрунтування економічної доцільності реалізації підприємством певного проекту, повного або часткового перепрофілювання його діяльності складають поточні та бізнес-плани. Водночас згадані процеси свідчать про те, що суб'єкти підприємництва за відсутності чітко сформульованих цілей свого розвитку та економічної стратегії - напряму руху - намагаються розробляти тактику, уточнюючи певні його деталі. При цьому основною залишається проблема збалансування внутрішніх можливостей організації та змін у зовнішньому середовищі з метою виживання в конкурентній боротьбі сьогодні й у перспективі. Ця обставина сприяє зміні певних стереотипів господарювання, появі та впровадженню системи стратегічного менеджменту, один з постулатів якого доволі красномовний: "Хто не дивиться вперед, опиняється позаду".

Стратегічний менеджмент вважають не тільки особливою управлінською діяльністю, а й вершиною науки управління. Серед інших галузей знань його вирізняє те, що він визначає загальний напрям розвитку, який є основою для розроблення функціональних стратегій (маркетингової, виробничої, фінансової, кадрової, інноваційної), а також механізми їх реалізації з метою досягнення відповідності між цілями, внутрішнім потенціалом організації та зовнішнім середовищем. Цим інструментарієм особливо досконало має володіти той менеджер, у якого є амбітні плани та необхідні знання для того, щоб досягти відповідного рангу в ієрархії менеджерів, адже за розроблення стратегії відповідає вище керівництво організації.

Пропоноване видання є оновленою і переробленою версією навчального посібника "Стратегічний менеджмент", який виданий вперше у 2006 р. Він створений на підставі узагальнення багаторічного досвіду викладання навчальної дисципліни "Стратегічний менеджмент" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" і "спеціаліст", результатів наукових досліджень як самого автора, так і провідних праць з теорії та практики стратегічного менеджменту інших авторів.

Навчальний посібник містить систематизований виклад навчальної дисципліни "Стратегічний менеджмент" і складається з восьми розділів. Матеріал дає змогу грунтовно ознайомитися з теорією та практикою стратегічного менеджменту організації, яка функціонує в конкурентному середовищі. Під час створення навчального посібника автор керувалася тим, що студенти вже отримали знання із суміжних дисциплін, на які спирається стратегічний менеджмент, тому основну увагу у виданні зосереджено на формуванні в майбутніх фахівців стратегічного мислення.

У першому розділі "Стратегічний менеджмент: сутність, етапи розвитку й особливості в сучасних умовах" сформульовано концепцію управління організацією; визначено основні риси та причини зміни основних етапів розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях і на вітчизняних підприємствах; охарактеризовано основні стадії процесу стратегічного управління; описано сутність, структуру й основні риси сучасної системи стратегічного менеджменту, а також проаналізовано проблеми і труднощі запровадження стратегічного управління.

Другий розділ "Стратегічне планування в організації" присвячений визначенню ролі планування в різних управлінських системах; оцінці рівня нестабільності середовища організації та вибору відповідної методології управління; з'ясуванню особливостей моделей стратегічного управління; формулюванню принципів стратегічного планування, його специфіки і відмінності від довгострокового планування; формуванню підходів до організації стратегічного планування; детальній характеристиці видів стратегії за рівнями управління та стадій стратегічного планування; визначенню особливостей розроблення загальної та бізнес-стратегії організації.

У третьому розділі "Визначення місії та цілей організації" розглянуто особливості елементів місії (образ і кредо); сформульовано поняття та здійснена класифікація цілей за такими ознаками: часовий період, характер діяльності, функціональні сфери, зміст діяльності організації, рівень вимірюваності, пріоритетності, ієрархії; описано принципи і процес визначення цілей; подана порівняльна характеристика основних підходів до визначення цілей, їх переваги і недоліки.

Четвертий розділ "Стратегічний аналіз середовища організації" містить методичний підхід до діагностики середовища, детальну характеристику структури середовища; попереднє дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища суб'єкта господарювання, опис методів ситуаційного аналізу; детальну характеристику алгоритму проведення SWOT-аналізу; класифікацію методів прогнозування за рівнем об'єктивності та рівнем аналітичності процесу; методику прогнозування тенденцій зміни середовища організації; інформаційне забезпечення аналізу середовища організації.

У п'ятому розділі "Стратегічний аналіз потенціалу ринку й організації" описано методику поглибленого аналізу ринку та стратегічного потенціалу організації: критерії й алгоритм стратегічної сегментації ринку та визначення стратегічних зон господарювання; оцінювання привабливості ринку за критерієм "зростання ринку" та багатокритеріальними методами; конкурентний аналіз ринку з метою визначення стратегічних груп; особливості управління та підходи до формування стратегічного потенціалу; визначення позиції організації в конкурентній боротьбі за методом порівняльних переваг; оцінювання конкурентного статусу організації за багатокритеріальними методами оцінки конкурентоспроможності організації І. Ансоффа та А. Вайсмана; інформаційне забезпечення конкурентного аналізу.

У шостому розділі "Генерація й аналіз стратегічних альтернатив" детально розглянуто методи генерації та аналізу альтернатив на корпоративному і бізнес-рівнях у процесі формування відповідного виду стратегій, подано характеристику моделей і методів генерації альтернатив на бізнес-рівні: "кривої досвіду", "життєвого циклу товару", PIMS, "товар - ринок", М. Портера, описано сутність й основні етапи аналізу господарського портфеля, охарактеризовано алгоритм методу Бостонської консалтингової групи, а також можливості й обмеження його застосування, наведено метод "Дженерал електрик" - "Мак-Кінсі", його переваги і недоліки, проаналізовано можливості оцінки галузевої привабливості - конкурентоспроможності за методом "Шелл" - DPM.

Особливе місце належить сьомому розділу - "Вибір стратегії організації", в якому проаналізовано різні підходи до класифікації загальних і конкурентних стратегій, використання формалізованих і неформалізованих методів перегляду стратегічних альтернатив і вибору стратегії, фактори, які впливають на вибір стратегії, методи та моделі оцінювання правильності вибору стратегії, особливості вибору стратегії для малих та середніх підприємств.

Восьмий розділ "Управління реалізацією стратегії" присвячений механізму реалізації стратегії: описано структуру та характеристику розділів стратегічного плану; детально проаналізовано особливості управлінської діяльності в системі стратегічного управління; оцінено можливі зміни на стадії реалізації стратегії, їх завдання, потенціал та рівні стратегічних змін; описано основні сфери стратегічних змін (організаційна структура й організаційна культура); охарактеризовано процес вибору організаційної структури (за X. Віссемою) та зміни в організаційній культурі.

Матеріал навчального посібника викладено в доступній формі, теоретичні положення проілюстровані прикладами з діяльності вітчизняних і зарубіжних організацій. Таке поєднання теорії й практики стратегічного менеджменту сприятиме формуванню знань і вмінь фахівця, здатного вирішувати складні завдання сучасного розвитку.

Варто зазначити, що теорія стратегічного менеджменту - відносно нова галузь економічної науки, в якій ще остаточно не сформовані термінологічний і методичний апарат, структура курсу тощо. Тому запровадження термінів, прийоми введення їх у текст і використання засобів наочності спрямовані на те, щоб допомогти студенту найповніше опанувати теорію стратегічного менеджменту та методику його реалізації, навчити самостійно поповнювати в майбутньому здобуті знання.

Контрольні питання одиничного і множинного вибору відповідей, а також питання для поглибленої самоперевірки знань, що розміщені наприкінці кожного розділу, дають змогу забезпечити ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу в процесі самостійної роботи.

Для надання системного характеру набуттю необхідного рівня знань і навичок до кожного розділу навчального посібника подано ситуаційні вправи, які описують реальні проблеми організацій і містять завдання щодо їх вирішення. Таке поєднання теорії й практики стратегічного менеджменту сприятиме формуванню конкурентоспроможного фахівця, здатного розв'язувати складні завдання.

У розробленому автором навчально-методичному комплексі з дисципліни "Стратегічний менеджмент" вміщено методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань і вмінь студента; тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи; критерії оцінювання знань і вмінь студента. Засобом збагачення змісту навчального посібника є додатки, в яких наведено приклади реалізації конкретними організаціями методів стратегічного менеджменту (SWOT-аналізу і Бостонської консалтингової групи).

У бібліографічному списку вказана основна використана і рекомендована література для поглибленого вивчення курсу "Стратегічний менеджмент". Наявність предметного покажчика, який містить основні терміни і поняття, використані у навчальному посібнику, полегшить орієнтацію в поданому матеріалі.

Навчальний посібник буде корисним студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі вивчення дисципліни "Стратегічний менеджмент" і під час виконання курсових чи випускних робіт, а також викладачам, науковцям, менеджерам організацій.Схожі статті
Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г. І. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая