Маркетинговий менеджмент - Біловодська O. A. - Передмова

У сучасних умовах господарювання для підприємств України стає необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і збутом товарів та послуг. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває вдосконалення управління підприємствами на основі використання принципів менеджменту і маркетингу, забезпечення стратегічного підходу до діяльності підприємств за допомогою маркетингового менеджменту. Із цих позицій дисципліна "Маркетинговий менеджмент", метою якої є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності промислового підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку, посідає чільне місце в системі підготовлення фахівців з маркетингу.

Основними завданнями викладання дисципліни, на вирішення яких спрямований зміст цього навчального посібника, є:

- ознайомлення студентів із відповідними поняттями, категоріями та процесами маркетингового менеджменту;

- вивчення системи методів, алгоритмів та інструментарію управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

- опанування практичних навичок з маркетингового планування, формування організаційних маркетингових структур на підприємстві, контролю й аналізу маркетингової діяльності;

- набуття вмінь творчого пошуку напрямів і резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства;

- вирішення конкретних маркетингових завдань і виконання відповідних функцій.

Предметом дисципліни є система управлінських відносин у маркетингових підрозділах та їх зв'язки з іншими підрозділами підприємств.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни "Маркетинговий менеджмент" є сучасні теорії ринкової економіки, праці провідних учених і фахівців-практиків з маркетингу та менеджменту.

Дисципліна "Маркетинговий менеджмент" тісно пов'язана з іншими дисциплінами - "Маркетинг", "Промисловий маркетинг", "Основи менеджменту", "Стратегічний маркетинг", "Стратегічне планування", "Маркетингові дослідження" та ін.

У навчальному посібнику розглянуті такі основні питання:

- теоретичні підходи до розуміння маркетингового менеджменту, проблеми і заходи впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах;

- теоретико-методологічні основи процесу маркетингового менеджменту;

- концептуальні основи організації маркетингового менеджменту;

- теоретико-методичні засади утворення маркетингових організаційних структур на підприємстві;

- сутність і система маркетингового планування;

- сутність і зміст корпоративних, конкурентних стратегій та стратегій маркетингу, а також особливості маркетингових стратегій для великих, середніх і малих підприємств;

- теоретико-методичні підходи щодо маркетингового стратегічного, тактичного й оперативного планування;

- сутність, зміст, завдання й алгоритм розроблення маркетингових програм;

- контроль та аналіз маркетингової діяльності. Посібник містить значну частину авторського

Матеріалу. Виклад теоретичних підходів супроводжується численними прикладами з практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств та установ. У кінці кожного розділу наведено контрольні запитання, тести для самоперевірки студентами рівня засвоєння матеріалу й аналітичні та розрахункові завдання з маркетингового менеджменту, до більшості з яких запропоновані приклади виконання. Наприкінці навчального посібника наведені завдання з розроблення і доповнення схем, що ілюструють елементи маркетингового менеджменту, які дають змогу структурувати засвоєння теоретичного матеріалу, ситуаційні завдання (кейси), що базуються на практиці господарювання вітчизняних підприємств, і кросворд із дисципліни "Маркетинговий менеджмент".

Навчальний посібник містить глосарій, що сприяє засвоєнню термінології, а також список основної та рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу.

Усе це дасть змогу самостійно користуватися й ефективно опановувати навчальний матеріал дисципліни "Маркетинговий менеджмент", сприяє формуванню практичних навичок, розвиває логічне мислення та активізує пізнавальну діяльність і творчу працю в студентів. Структура і зміст навчального посібника відповідають вимогам стандарту України й актуалізують його в умовах приєднання України до Болонської конвенції та зростання частки самопідготовки в загальному обсязі часу, що відводиться на вивчення курсу.

Матеріли навчального посібника апробовані в навчальному процесі факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету та інших ВНЗ України.Схожі статті
Маркетинговий менеджмент - Біловодська O. A. - Передмова

| Следующая