Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Передмова

Вивчення навчальної дисципліни "Теорія держави і права" сту­дентами неюридичних спеціальностей обумовлюється особливою ро­ллю держави і права в житті кожної окремої людини і суспільства в цілому. Сьогодні, коли в Україні здійснюється швидкоплинні суспіль­нополітичні процеси та зміни, отримання студентами систематизова­них наукових знань з теорії держави і права, розуміння ними законо­мірностей побудови демократичної правової держави, формування у них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння правильно тлумачити і застосовувати нормативноправові акти в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, засвоєн­ня специфічної фахової термінології, вільно орієнтуватися в сучасно­му правовому полі - неодмінна передумова майбутньої професійної діяльності будьякого фахівця.

Викладання матеріалу в навчальному посібнику здійснюється відповідно до типової програми навчальної дисципліни "Теорія дер­жави і права" з урахуванням положень Болонської декларації за моду­льним принципом і рейтинговою оцінкою засвоєних знань та набутих умінь студентів.

Запропонований авторами навчальний посібник "Теорія держа­ви і права" поділяється на три взаємопов'язані змістовні модулі, в яких, з урахуванням сучасних досягнень юридичної науки, новітніх підходів до праворозуміння, еволюції поглядів на виникнення, розви­ток і функціонування держави і права, системно висвітлюються осно­вні положення теорії держави і права: предмет і методологія; суспіль­ство як середовище виникнення, розвитку і функціонування держави і права; поняття і ознаки держави; функції, форми і механізм держави; поняття і ознаки права; форми (джерела) права; система права і систе­ма законодавства; правові відносини; правова свідомість і правова ку­льтура та ін.

Як свідчить досвід практичного викладання курсу теорії держа­ви і права, у значної кількості студентів неюридичних спеціальностей процес засвоєння навчального матеріалу нерідко викликає труднощі, пов'язані з великим обсягом матеріалу, що міститься у виданих підру­чниках і навчальних посібниках. У зв'язку з цим автори намагалися у стислій і доступній формі викласти основні положення цієї фундамен­тальної дисципліни. Для полегшення процесу сприйняття та засвоєння навчального матеріалу студентами у посібник вміщено додатковий матеріал (зміст навчальної дисципліни, завдання для самостійної ро­боти, питання для самоконтролю, термінологічний словник, список рекомендованої літератури тощо). Для зручності у тексті виділені ос­новні правові поняття та категорії теорії держави і права, ознаки того чи іншого правового явища.

Передбачені у навчальному посібнику види аудиторної і самос­тійної роботи студентів, критерії оцінювання їх знань мають забезпе­чити системність, прозорість, об'єктивність і справедливість кредит­номодульної системи організації навчальновиховного процесу.

Під час підготовки навчального посібника авторами були вико­ристані наукові праці, підручники та посібники відомих українських учених: В. С. Журавського, О. В. Зайчука, М. С. Кельмана, А. М. Колодія, В. В. Комарова, В. В. Копейчикова, О. Л. Копиленка, В. О. Котюка, С. Л. Лисенкова, О. Г. Мурашина, А. Ю. Олійника, Н. М. Оніщенка, П. М. Рабиновича, О. Ф. Скакун, О. В. Сурілова, Ю. С. Шемшученка та ін.

Даний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, але може бути корисним і для тих, хто бажає отримати систематизовані теоретичні знання у галузі теорії держави і права.

Зміст навчальної дисципліни "Теорія держави і права" зі структурою знань кожного змістовного модуляСхожі статті
Теорія держави і права - Кириченко В. М. - Передмова

| Следующая