Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - ПЕРЕДМОВА

Бурхливий розвиток туризму як важливої сфери господарської діяльності людини наприкінці XX - на початку XXI ст., нагальна потреба держави у висококваліфікованих кадрах у цій галузі зумовлюють пошук різними науковими школами та академічними закладами шляхів формування освітнього базису підготовки сучасних фахівців-управлінців.

Кафедра країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка першою з навчальних закладів України у 1992 р. розпочала роботу з підготовки менеджерів міжнародного туризму, формуючи навчальний план, змістове наповнення спецкурсів у максимальній відповідності до міжнародних стандартів туристичної освіти.

Узагальнення досвіду практичної роботи, викладання курсів "Основи туризмознавства", "Організація і економіка туризму", "Основи екскурсознавства і музеєзнавства", "Менеджмент туризму", "Управління розвитком туристичних територій" зумовили потребу в цьому підручнику, його актуальність, у тому числі у зв'язку з відсутністю грунтовного і комплексного навчального джерела з цієї проблематики в освітньому просторі України. Низка навчальних посібників російських, білоруських учених та перекладів російською іншомовних джерел не дають можливості здійснювати повноцінний навчальний процес, актуалізований щодо потреб туристичної індустрії України. Крім того, набутий досвід дозволяє представити матеріал - основи класичного менеджменту - з оригінальним авторським підходом. У 2004 р. у співавторстві з кандидатом географічних наук 0.10. Малиновською було видано навчальний посібник "Менеджмент туризму. Туроперейтинг", який отримав позитивний відгук. При підготовці цього підручника було враховано зауваження та побажання колег-педагогів і практиків.

Структура підручника відповідає програмі дисципліни "Менеджмент туризму" рівня "Бакалавр". Особливу увагу приділено основам управління туристичними територіями, що фактично є інноваційним напрямом і за сучасних умов розвитку освіти виокремлюється в дисципліну магістерського рівня. Крім того, у підручнику подається широкий спектр додаткових матеріалів, коментарів і практичних рекомендацій, що можуть бути використані для самостійного опрацювання студентами, виконання творчих завдань, стимулювання студентів до осмислення і пошуку різнобічних оцінок явищ і процесів, характерних для менеджменту туризму.

Методично-дидактичний матеріал з контролю знань охоплює контрольні запитання і завдання до кожного підрозділу й орієнтований не стільки на відтворення матеріалу, викладеного в основній частині, скільки на використання певних знань для формулювання узагальнень, оцінок. Окремим складником є добірка тестових завдань, ситуаційних запитань та тем для обговорення у "Практикумах". Методично тести, контрольні запитання та окремі завдання (на вибір викладача) можуть використовуватися для поточного контролю знань. Ситуаційні завдання і теми для обговорення є основою практикумів (семінарських занять), які вимагають самостійної підготовки студентів і проведення обговорення з визначених викладачем тем під час занять практичної спрямованості. Окремі завдання, на вибір викладача, можуть бути складниками модульного контролю.

Створення цього підручника стало можливим завдяки творчій атмосфері, яку створено колективом кафедри країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також завдяки активній апробації як лекційного, так і додаткового матеріалу, практичних завдань і тестів на заняттях зі студентами спеціальності "Менеджмент туризму" 1994-2010 pp. навчання.

Зважаючи на те, що структурно-логічна схема підручника дає змогу використовувати його як універсальне навчальне джерело для викладання дисципліни "Менеджмент туризму", а також ураховуючи різні підходи до формування навчального плану, автор буде вдячний колегам за побажання та рекомендації щодо його вдосконалення.
Схожі статті
Менеджмент туризму - Кіптенко В. К. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая