Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - ПЕРЕДМОВА

Дослідження інноваційної діяльності сьогодні є дуже актуальним, тому що розпочалася нова віха розвитку науково-технічного прогресу, основу функціонування якого утворюють процеси генерації, обробки і використання нових знань. Основний акцент при цьому робиться на інформації, яка втілює закони розвитку природи і суспільства. Проте інноваційна складова розвитку залишається переважно поза увагою фахового наукового аналізу.

Відбуваються зміни в управлінні підприємствами, оскільки техніка орієнтується на наукові відкриття, які стають вихідною базою для створення нових галузей виробництва. У самому виробництві розвиваються наукові дослідження, виникла співпраця вчених, інженерно-технічних працівників, спеціалістів, а підприємства трансформуються у науково-промислові комплекси. Сучасна модель економічного зростання грунтується на інноваційному типі розвитку, яка передбачає зміну сутності науково-технічного прогресу. Принципово новими пріоритетами стали такі, як інтелектуалізація виробничої діяльності, екологічність, використання високих технологій, які ще донедавна могли застосовуватися лише у військовій сфері, організаційно-управлінські автоматизовані системи тощо. Ця модель потребує нової державної інноваційної політики ефективного стимулювання інновацій, розвитку наукоємних та скорочення галузей, що спричиняють виснаження природи.

Підручник розроблено відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти, освітньо-професійної програми спец. 7.050201 "Менеджмент організації", затверджених Міністерством освіти і науки України. Мета книги - систематизувати самостійну роботу студентів з курсу "Інноваційний менеджмент" у процесі набуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" на засадах Болонської декларації. Підручник призначений для викладачів, студентів напряму підготовки "Менеджмент", аспірантів, практиків.

Структура підручника грунтується на навчальній програмі курсу "Інноваційний менеджмент", що охоплює основні аспекти діяльності організацій і підприємств щодо розробки, впровадження та поширення нових знань, технологій, продукції, послуг.

Підручник складається з викладу теоретичного матеріалу, основних питань для обговорення, ситуаційних завдань на практичних заняттях, питань для самоконтролю та перевірки. Крім загального переліку рекомендованої основної та додаткової літератури в кіпці підручника, до кожної теми подано список літератури. З мстою підвищення зацікавленості у вивченні досить складного предмета інноваційного менеджменту після обов'язкового матеріалу лекцій розташована інформація під рубрикою "Цікаво знати, що...". Цей педагогічний прийом сприятиме ефективнішому засвоєнню матеріалу, доповнюватиме теоретичні викладки фактами їх практичної реалізації. Крім того, тут наведені стислі біографічні довідки про найавторитетніших учених цієї спеціальності, що сприятиме підвищенню загальної ерудиції студентів, зокрема, подаються відомості про економістів-українців або вчених українського походження, які розробляли наукове підгрунтя науки "Інноваційний менеджмент".

Зміст підручника відповідає програмі нормативної дисципліни для студентів старших курсів напряму

0502 "Менеджмент" спец. 7.050201, затвердженої Міністерством освіти і науки 2002 р. Також матеріал можна використовувати у процесі викладання та вивчення предмета "Інноваційний менеджмент" для спеціальності 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю" напряму 0000 "Специфічні категорії".

Теоретичний матеріал логічно об'єднаний у два модулі: у першому (1-4-та теми) подані загальні основи інноваційного менеджменту, у другому (5-8-ма теми) висвітлено діяльність і аспекти управління підприємством як суб'єктом реалізації інновацій. Матеріал доповнено тестовими завданнями.

Автор висловлює вдячність О. В. Макаренко за допомогу у підготовці матеріалу книги (підручника).
Схожі статті
Інноваційний менеджмент - Скрипко Т. О. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая