Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - ПЕРЕДМОВА

Управляти - означає передбачати,

А передбачати означає багато знати

Марк Тулій Цицерон

Світло принципів управління, як і світло маяків,

Є дороговказом лише для тих, хто знає вхід до гавані

Анрі Файоль

Однією з найгостріших проблем сучасної української економіки є все більший дефіцит грамотних управлінців, що володіють новітніми знаннями в галузі менеджменту. Це зумовлено цілим комплексом об'єктивних причин, характерних для перехідної економіки України, серед яких насамперед слід назвати: історичний спадок адміністративно-командної економіки, особливості надто затягнутого перехідного періоду національної економіки, домінуючу роль держави в регулюванні економіки за умов недосконалості самого механізму державного регулювання, недостатньо розвинуті й такі, що часто не працюють, основні ринкові механізми в регулюванні економіки тощо. При цьому однією з головних причин незадовільного стану підготовки українського менеджменту на всіх рівнях є недостатність інформації про сучасні методи наукового управління.

Однак в умовах ринкової економіки досягнення успіху в конкурентній боротьбі залежить від якості управління, а ефективне вирішення стратегічних і тактичних завдань потребує залучення висококваліфікованих спеціалістів. Оперативна адаптація організації (підприємства, фірми) до змін ринкового середовища можлива лише на базі високопрофесійного управління, що передбачає насамперед необхідність підготовки управлінських кадрів, здатних реалізовувати сучасні підходи в менеджменті. Тому нагальною є потреба у виданнях, які в системному вигляді узагальнюють досягнення зарубіжного та вітчизняного наукового менеджменту і практику управління в контексті нових змін і тенденцій розвитку сучасної світової економіки.

Теорія менеджменту належить до фундаментальних дисциплін у підготовці дипломованих менеджерів, маркетологів, спеціалістів фінансових та кредитних установ і, зрештою, всіх фахівців у галузі економіки. Тому сподіваємося, що пропонований посібник допоможе певною мірою студентам і всім, хто серйозно зацікавлений у розумінні основ сучасного управління, грунтовному вивченні теоретичних і практичних питань сучасного менеджменту.

Структура посібника побудована за модульною системою та охоплює широке коло проблем управління організацією. Особлива увага приділяється чіткому і систематизованому визначенню понять, концепцій, принципів і методів управління. Виклад матеріалу спрямований на те, щоб читач мав змогу зрозуміти еволюцію менеджменту, його парадигми протягом XX ст. і особливо на межі XX та XXI ст. відповідно до змін, що відбувалися в середовищі менеджменту. З метою ефективного закріплення теоретичного викладу матеріал кожного модуля доповнюється запитаннями для самоконтролю і тестами до кожної теми.

Для більшої наочності посібник містить рисунки, порівняльні таблиці, графічний матеріал. Найважливіші визначення виділено курсивом.

Загалом у трьох основних частинах (модулях) посібника стисло висвітлюються практично всі основні аспекти управління організаціями і сучасним бізнесом.

У першому модулі подається визначення менеджменту; висвітлюються його загальна характеристика та коротка історія становлення й основні етапи розвитку; розкриваються сутність організації як складної відкритої системи та об'єкта управління, вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на функціонування організації; розглядаються структура організації, головні форми її організаційних структур. Особлива увага приділяється аналізу нових форм організації підприємств, у тому числі віртуальних.

Оскільки організація зазнає впливу внутрішніх і зовнішніх сил, надзвичайно важливого значення для її успішного функціонування набуває необхідність проведення змін, тому висвітлюються сутність і зміст реінжинірингу як процедури радикальної реорганізації всіх її бізнес-процесів. У темі 2 посібника розглядають основні функціональні підсистеми організації - маркетингу, фінансів, управлінського обліку, а також життєвий цикл організації.

Тема 3 присвячена розкриттю сутності процесів організації управління підприємством та його складових. Важливе місце набуває розгляд іміджу організації та його зв'язок з корпоративною культурою, її рівнями і типами.

У другому модулі викладено основні проблеми, пов'язані з формуванням організаційних структур (тема 4): галузеві особливості функціонування організацій та управління ними, підприємство як елемент галузевої структури, взаємовплив масштабу підприємства та організаційної структури. Дається порівняльна характеристика механістичної (бюрократичної) та органічної організації, розглядаються кризові ситуації та особливості кризового стану підприємства, роль управління та його структура у кризовій ситуації.

Зміст цього модуля також включає сукупність питань щодо сутності та змісту таких функціональних видів менеджменту, як менеджмент маркетингової діяльності (організація маркетингової діяльності, управління маркетинговою діяльністю, маркетингові структури підприємства та організацій, методи маркетингових досліджень, види конкуренції) та виробничий менеджмент (система управління виробництвом, характеристика підсистем виробництва, різноманітність мети, методів, структури організації виробничої та невиробничої сфер, менеджмент матеріально-технічних ресурсів підприємства, менеджмент виробництва і збуту продукції).

Зміст третього модуля передбачає вивчення комплексу питань, які розкривають структуру соціально-психологічної сфери (підсистеми) організації та особливості управління нею (елементи соціально-психологічної підсистеми, стилі керівництва організацією, традиційні та сучасні підходи до формування стилю керівництва, прийняття управлінських рішень, управління персоналом, конфлікти та вирішення конфліктних ситуацій), надають можливість зрозуміти сутність ефективності управління організацією (тема 8), її показників і оцінок, характеристику соціальної ефективності менеджменту, конкурентоспроможності організації та фінансових критеріїв її ефективності, проблеми управління персоналом організації (тема 9).

Головне завдання цього видання - допомогти студентам, слухачам різних програм підготовки і перепідготовки представників бізнесу і практичним управлінцям опанувати комплекс знань, необхідних для оволодіння сучасними формами і методами наукового менеджменту.Схожі статті
Менеджмент організацій - Шморгун Л. Г. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая