Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Організації та їх загальні властивості

1.2. Ознаки діяльності менеджера.

1.3. Рівні управління.

1 4. Управління, спрямоване на успіх.

Менеджмент, організація, зовнішнє середовище, поділ праці, ролі керівника, рівні управління, продуктивність, школи в управлінні, принципи управління, процесний, системний та ситуаційний підходи.

Після вивчення цієї теми ви матимете уявлення про:

- природу й основні властивості організації як об'єкта управління;

- еволюцію поглядів на сутність поняття менеджменту та багатоаспектність цієї категорії;

- функції менеджменту та їх взаємозв'язки в межах циклу менеджменту;

- ознаки діяльності менеджера і специфіку його діяльності нарізних рівнях і в різноманітних сферах управлінської діяльності;

- роль, яку відіграють менеджери в організації.

1.1. Організації та їх загальні властивості

Організація - основа світу менеджерів, чинник, що зумовлює існування менеджменту.

Щоб мати статус організації, певна група повинна відповідати декільком обов'язковим вимогам, до яких належать:

- наявність щонайменше двох осіб, яку вважають себе частинкою цієї групи;

- наявність хоча б однієї мети, яку приймають усі члени групи;

- наявність членів групи, котрі навмисно працюють разом, щоб досягти значущої мети.

Отже, організація - група осіб, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети.

Організації бувають формальними та неформальними. Наведене вище визначення справедливе для формальних організацій. Неформальні організації - це групи людей, що з'являються спонтанно, і між ними регулярно виникають взаємозв'язки. Неформальні організації існують у всіх формальних організаціях, за винятком невеликих.

Формальне управління іноді має справу з організаціями, що мають тільки одну мету. Предмет нашого курсу - це керування складними організаціями, для яких характерна низка взаємопов'язаних цілей. Такі організації є не лише групами, цілеспрямованими в діяльності, вони також мають загальні для всіх складних організацій характеристики. Ці загальні ознаки дають змогу зрозуміти, чому для досягнення успіху потрібно керувати організацією.

Загалом мета будь-якої організації полягає в перетворенні ресурсів з метою досягнення результатів. Основні ресурси, що використовують організації, - люди (людські ресурси), капітал, матеріали, техніка й інформація.

Однією з найважливіших властивостей організації є її взаємозв'язок із зовнішнім середовищем. Організація повністю залежить від навколишнього світу - зовнішнього середовища - як стосовно своїх ресурсів, так і споживачів, користувачів результатів, яких вона прагне досягти. Термін "зовнішнє середовище" означає економічні умови, споживачів, профспілки, урядові акти, законодавство, організації, які конкурують, систему цінностей у суспільстві, суспільні погляди, техніку, технологію та інші складові.

Значущою характеристикою організацій є поділ праці. Якщо дві особи (щонайменше) працюють разом для досягнення однієї мети, вони мають розподілити роботу між собою. Поділ всієї роботи на складові називається горизонтальним поділом праці. Поділ великого обсягу роботи на численні невеликі спеціалізовані завдання дає змогу організації виробляти набагато більше продукції, ніж у випадку, коли та сама чисельність людей працювала самостійно.

Складні організації здійснюють чітке горизонтальне розподілення шляхом утворення підрозділів, які виконують специфічні конкретні завдання та досягають певних цілей. Такі підрозділи часто називаються відділами або службами.

Оскільки робота в організації поділяється на складові, хтось має координувати роботу групи з метою її подальшого успіху.

Отже, в організації розрізняють дві внутрішні органічні форми поділу праці: 1) поділ праці на компоненти, що становлять частини загальної діяльності, тобто горизонтальний поділ праці; 2) вертикальний поділ, унаслідок якого відокремлюється робота з координації дій від власне дій. Діяльність з координування роботи інших людей становить сутність управління.

Щоб організація реалізувала свої цілі, завдання мають бути скоординованими шляхом вертикального поділу праці. Тому управління є суттєво важливою діяльністю для організації.Схожі статті
Менеджмент - Дикань Н. В. - Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

Предыдущая | Следующая