Основи логістики - Дудар Т. Г. - Передмова

У процесі адаптації національної економіки України до глобальних змін у контексті подальшої Європейської інтеграції, логістика, як науковий напрям управлінської науки, стрімко і впевнено входить як у господарський механізм підприємств і організацій, так і в наукову сферу. Водночас зростає й чисельність прихильників цієї нової та надзвичайно перспективної і вкрай актуальної для практичного менеджменту науки.

Особливості логістичного підходу в управлінні ресурсами реалізуються через зміну пріоритетів господарської діяльності. Головну роль при цьому відіграє не продукт, а процес у формі потоку. Управління потоковими процесами, їх перетворення й інтеграція є формою управління, яка перевершує традиційні як за рівнем творчого потенціалу, так і за ефективністю кінцевих результатів.

Велике значення для ефективного бізнесу мають окремі властивості логістики, зокрема: інтеграційна спрямованість (як вертикальна так і горизонтальна), спрямованість на скорочення собівартості продукції, підвищення оборотності капіталу, оптимізацію процесів постачання, виробництва та розподілу тощо.

Однією із причин активного використання логістики в економічно розвинутих країнах стала енергетична криза і перехід на параметри енергозбереження в економіці. Зважаючи на заяви вищого керівництва нашої держави, можна сміливо стверджувати, що перехід України на енергозберігаючі технології є фактично вирішеною справою. В цьому аспекті слід особливо уважно вивчити можливості логістики в даному напрямку.

Даний навчальний посібник розглядає основні аспекти дисципліни "Логістика". Матеріал посібника поданий у зручній для розуміння та сприйняття формі, що дозволяє підвищувати зацікавленість у вивченні дисципліни як з боку студентів так і з боку інших зацікавлених осіб. Для спрощення процесу засвоєння основних категорій та понять логістики основні визначення та аспекти дисципліни виділені в тексті а також узагальнені та згруповані в короткий словник термінів. Для концентрації уваги на головних питаннях, організації самостійної роботи студентів, а також підвищення ефективності закріплення теоретичного матеріалу наприкінці кожної глави містяться питання та завдання для самоконтролю і тестові завдання.

Пропонований навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, менеджерів-логістів, підприємців, керівників різних рівнів і сфер діяльності, а також для всіх, хто цікавиться логістикою.

Основною метою викладання курсу "Логістика" є формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики розвитку цього напрямку та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є:

O набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії і тактики логістики;

O опанування студентами методичного інструментарію розроблення та реалізації завдань логістики;

O оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;

O набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

Програма навчального курсу "основи логістики"

Тема 1. Логістика - інструмент розвитку ринкової економіки.

Поняття і сутність логістики. Походження терміну, сучасні визначення логістики. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Мета, завдання та функції логістики. Рівні формування логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Роль логістики у реформуванні економіки України.

Тема 2. Об'єкти логістичного управління.

Об'єкти дослідження в логістиці. Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують. Класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки і їх класифікація. Потоки послуг. Загальні схеми взаємодії потоків. Логістичні операції та функції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними потоками. Критерії оптимального управління потоками. Інтегровані логістичні потоки.

Тема 3. Концепції логістики.

Еволюція концепцій логістики. Основні логістичні концепції: мінімізація загальних затрат, планування потреб в ресурсах (MRP), точно в термін (just in time), худого виробництва (lean production), загального управління якістю (TQM), швидкого реагування на попит (SRP). Суть та особливості кожної концепції. Концепція інтегрованої логістики.

Тема 4. Методологія та наукова база логістики.

Системний підхід у логістиці. Логістичні системи та принципи їх утворення. Класифікація логістичних систем. Ланки логістичних систем. Логістичні мережі. Оцінка функціонування та розвитку логістичних систем. Прогнозування розвитку логістичних систем. Кібернетичний підхід в логістиці. Системний аналіз як основний метод обгрунтування та прийняття логістичних рішень. Моделювання в логістиці. Оптимізація логістичних рішень.

Тема 5. Логістика закупівель та розміщення замовлень

Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність. Організація системи постачання матеріальних ресурсів та роль логістики. Визначення потреби в матеріалах. Вибір постачальника. Організація взаємодії з постачальниками, логістичних цикл замовлення. Сучасні методи здійснення закупівель і розміщення замовлень з використанням стандартів EDI та EDIFACT. Розміщення замовлень. Обгрунтування розміру та інтервалу поставок. Проблеми створення ланцюгів постачання.

Тема 6. Виробнича логістика.

Логістична концепція організації виробництва та її порівняння з традиційною. Мета, завдання та функції виробничої логістики. Внутрішньовиробничі логістичні системи: КАНБАН, МРП, МРП-2, ОПТ. їх характеристика та порівняльний аналіз. Виштовхуючі та тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.

Тема 7. Логістика розподілення.

Мета, завдання та функції розподільчої логістики. Логістичні канали та логістичні ланцюги. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Вибір каналів розподілу. Логістичні посередники в дистрибуції, їх класифікація та функції. Координація та інтеграція дій логістичних посередників. Проектування дистрибутивних систем.

Тема 8. Логістика запасів.

Місце та роль запасів у логістичній системі. Види запасів. Мотивація формування запасів та причини створення запасів. Ризики утримання запасів. Системи оптимального управління запасами. АВС-аналіз та XYZ-аналіз та їх використання для визначення логістичної стратегії управління запасами.

Тема 9. Логістика складування.

Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу. Види та функції складів в логістичній системі. Основні проблеми складування матеріальних ресурсів в логістиці. Вибір між власним складом і складом загального користування. Визначення кількості та розміщення складської мережі. Вибір системи складування. Організація логістичного процесу на складі. Роль тари та пакування в зменшенні логістичних витрат.

Тема 10. Транспортна логістика

Мета, завдання та функції транспортної логістики. Логістична оцінка видів транспорту. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати. Системи доставки товарів: юнімодальні, мультимодальні, інтермодальні, термінальні. Принципи доставки "від дверей до дверей" і "точно в термін". Вибір оптимального способу транспортування. Вибір оптимального перевізника. Вибір логістичних посередників. Оцінка надійності способу доставки. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень.

Тема 11. Інформаційна логістика

Логістичні інформаційні системи. Концепція інформаційної системи в логістиці, класифікація, сучасні аспекти розвитку, архітектура, цілі. Програмне забезпечення прийняття та підтримки логістичних рішень. Сучасні інформаційні технології в логістиці. Штрих-кодування. Електронний обмін даними (EDI). Експертні системи. Дистанційний доступ і комунікації. Комп'ютерні мережі. Е-логістика. Електронна комерція. Віртуальний бізнес і віртуальні підприємства.

Тема 12. Логістичний сервіс

Поняття логістичного сервісу. Надання логістичних послуг як засіб підвищення конкурентоспроможності учасників логістичної системи. Класифікація видів сервісу. Показники, що характеризують рівень логістичного сервісу та методику їх розрахунку. Моделювання та оптимізація рівня логістичного сервісу. Логістика сервісного відгуку - SRL. Стандарти якості та їх роль у забезпеченні рівня логістичного сервісу. Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послуг.Схожі статті
Основи логістики - Дудар Т. Г. - Передмова

| Следующая