Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - ВСТУП

Трансформаційні перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають від керівників підприємств різних галузей і форм власності глибокої теоретичної підготовки та вміння ефективного управління організацією. Тому на сьогоднішній день актуальною стає проблема підготовки висококваліфікованих спеціалістів з управління виробництвом. Дисципліна "Операційний менеджмент" забезпечує у визначальній мірі якісну підготовку таких спеціалістів.

Метою навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" є формування у майбутніх менеджерів умінь розроблення операційної стратегії, створення та використання галузевих операційних підсистем як основи забезпечення досягнення місії організації.

Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів компетентності щодо: усвідомлення того, що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що спеціалісту в галузі управління потрібне докорінне знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту; знання принципів та методів раціональної організації, планування і контролю та функціонуванням операційних систем різних видів; уміння розробляти операційну стратегію підприємства; вміння обгрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування; вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації; знання особливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей.

Предметом вивчення "Операційного менеджменту" є закономірності планування, створення та ефективного використання операційної системи організації.

Структуру та зміст курсу побудовано на основі узагальнення реальної практики управління провідними підприємствами. Опановуючи курс, студент усвідомлює сучасну методологію та інструментарій операційного менеджменту. Студенти послідовно опановуючи основний зміст кожної теми відповідно до структури шляхом вивчення рекомендованої літератури та проводять початкову самоперевірку за допомогою контрольних запитань. Окрім того, студент повинен відповісти на проблемні питання та розглянути пропоновані вправи. Після опанування теоретичної частини теми та набуття необхідних практичних навичок студент може переходити до вивчення наступної теми.

Самостійна робота слухачів, у процесі вивчення курсу "Операційний менеджмент" має велике значення, особливо для тих, хто не має практичного досвіду роботи на підприємствах. Для належного спрямування такої роботи і полегшення засвоєння матеріалу методичне забезпечення з кожної теми курсу включає:

O Перелік навчальних цілей. Це відповідним чином спрямовує процес навчання та чітко визначає, про що саме слухачі повинні дізнатися та які практичні навички опанувати, вивчаючи кожну тему;

O Методичні поради до вивчення теми. Слухачі послідовно опрацьовують теми курсу, кожна з яких має тематичну спрямованість.

O Типові ситуаційні та практичні завдання, які дають можливість слухачам самостійно відпрацювати конкретні управлінські навички реалізації основних функцій операційного менеджменту;

O Рисунки, схеми, таблиці, що узагальнюють матеріал курсу в зручній, лаконічній, легкій для сприйняття формі;

O Термінологічний словник. Він дає змогу засвоїти ключові категорії за кожною темою.

У першому розділі навчально-методичного посібника подаються мета дисципліни "Операційний менеджмент", основні завдання, тематичний план, його розподіл на години за формами навчання та видами занять.

Основний зміст програмних питань розкрито у другому розділі "Блок навчально-методичного забезпечення", в якому з кожної теми подаються методичні поради, типові ситуаційні та практичні завдання, словник ключових понять, питання для дискусії, завдання для перевірки набутих знань.

У третьому розділі наведено завдання для блочно-модульного контролю знань за різними рівнями засвоєння навчального матеріалу.Схожі статті
Операційний менеджмент - Михайловська О. В. - ВСТУП

| Следующая