Культурологія - Шейко В. М

 • Культурологія - Шейко В. М. - ВСТУП

 • Культурологія - Шейко В. М. - МОДУЛЬ І. ІСТОРІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 1. Поняття, зміст, функції культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.1. Поняття культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.2. Зміст культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.3. Основні методологічні підходи до вивчення культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Соціологічний підхід

 • Культурологія - Шейко В. М. - Семіотичний підхід

 • Культурологія - Шейко В. М. - Інституціонально-функціональний підхід

 • Культурологія - Шейко В. М. - Феноменологічний підхід

 • Культурологія - Шейко В. М. - Теологічний підхід

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.4. Визначення культурології

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.5. Ідеї Л. А. Уайта про специфіку науки культурології

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.6. Походження культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Трудова теорія походження культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Символічна концепція походження культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Екзистенціальна теорія походження культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Психоаналітична теорія походження культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Ігрова концепція походження культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Магічне бачення світу як основа розвитку культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.7. Функції культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 2. Міфологічні уявлення про культуру

 • Культурологія - Шейко В. М. - 2.1. Міфологія в культурі архаїчних суспільств

 • Культурологія - Шейко В. М. - 2.2. Магія, фетишизм, анімізм та їхній культурологічний потенціал

 • Культурологія - Шейко В. М. - 2.3. Створення світу й культури у творчості Гомера й Гесіода

 • Культурологія - Шейко В. М. - 2.4. Культурний герой у міфології

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 3. Давньогрецькі уявлення про культуру

 • Культурологія - Шейко В. М. - 3.1. "Еллінство" і "варварство"

 • Культурологія - Шейко В. М. - 3.2. Пайдея як процес формування культурності

 • Культурологія - Шейко В. М. - 3.3. "Техне" як культурно значуща майстерність у житті людини

 • Культурологія - Шейко В. М. - 3.4. Поняття "калокагатія" в давньогрецькій культурі

 • Культурологія - Шейко В. М. - 3.5. Давньогрецьке поняття "катарсис"

 • Культурологія - Шейко В. М. - 3.6. Платонівська концепція культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 3.7. Елліністичне розуміння культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 4. Концепції культури в давньому Римі

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.1. "Культура" і "природа"

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.2. Класична модель римської культурності

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.3. Римська релігійність та право

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.4. Погляди Л. А. Сенеки на культуру й проблеми людства

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.5. Погляди К. Тацита і підходи до культури в імператорському Римі

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.6. Синкретизм давньоримської культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.7. Логіко-філософське переосмислення уявлень про культуру в давньоримській філософії (неоплатонізм)

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 5. Середньовічні уявлення про культуру

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.1. Креаційна модель походження світу, людини й культури в Біблії

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.2. Середньовічний погляд на будову Всесвіту

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.3. Середньовічні уявлення про спрямований характер культурної еволюції як антитеза міфологічному циклізму

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.4. Християнство й антична спадщина (два підходи до античної культури)

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.5. Шкала культурних цінностей, за Августином

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.6. Фома Аквінський про буття й культуру

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.7. Світські й релігійні начала середньовічної культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 6. Діячі відродження про культуру

 • Культурологія - Шейко В. М. - 6.1. Трансформація в духовному житті суспільства в епоху Відродження. Спроба реанімації язичницького світогляду й античної культурної спадщини

 • Культурологія - Шейко В. М. - 6.2. Італійський гуманізм. Ідеал універсальної особистості в епоху Відродження

 • Культурологія - Шейко В. М. - 6.3. Реформація й контрреформація в Західній Європі. Лютеранська й кальвіністська моделі організації культурного життя

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 7. Просвітницькі підходи до культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 7.1. Особливості епохи Просвітництва. Просвітництво як тип культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 7.2. Становлення теорії культури в європейській філософії Нового часу. Французьке просвітництво про закони духовного життя

 • Культурологія - Шейко В. М. - 7.3. Розуміння культури німецькими просвітителями

 • Культурологія - Шейко В. М. - 7.4. Світ культури у творчості Г. С Сковороди

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 8. Концепції культури в класичній німецькій філософії

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.1. Підходи до культури у філософській спадщині І. Канта. "Культура моральності" І. Канта

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.2. Телеологічний підхід до культури в "Науковченні" І. Г. Фіхте

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.3. "Філософія духу" Г. Гегеля - суб'єктивно-ідеалістична теорія культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.4. Проблеми культури в системі трансцендентального ідеалізму Ф. Шеллінга

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 9. Марксистська концепція культури та її варіанти

 • Культурологія - Шейко В. М. - 9.1. Матеріалістична інтерпретація культури в XIX ст. Економічний детермінізм у розумінні культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 10. Теоретичні проблеми культури в працях російських мислителів XIX-початку XX ст

 • Культурологія - Шейко В. М. - 10.1. Проблеми культури у філософській творчості B. C. Соловйова

 • Культурологія - Шейко В. М. - 10.2. Погляди М. О. Бердяєва на російську й західну культуру

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 11. Постмодерністські уявлення про культуру

 • Культурологія - Шейко В. М. - 11.1. Постмодернізм: історія виникнення терміна. Дискусії щодо часових меж постмодернізму в сучасній філософії та культурології

 • Культурологія - Шейко В. М. - 11.2. Проблема постмодерністського типу культури в працях Ж. Ф. Ліотара

 • Культурологія - Шейко В. М. - 11.3. Концепція Ж. Бодріяра: культура як симуляція. Теорія симулякрів Ж. Дельоза

 • Культурологія - Шейко В. М. - 11.4. Культура в концепції "американського постмодернізму" Ф. Джеймісона

 • Культурологія - Шейко В. М. - 11.5. Культура постмодернізму згідно з моделлю Умберто Еко

 • Культурологія - Шейко В. М. - Висновки до модуля І

 • Культурологія - Шейко В. М. - МОДУЛЬ II. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 1. Культура й цивілізація

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.1. Цивілізаційний розвиток сучасного світу

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.2. Модель розрізнення культури й цивілізації

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.3. Сутність поняття "цивілізація"

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.4. Концепція культурно-історичних типів (М. Я. Данилевський)

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.5. Перехід культури в цивілізацію, за О. Шпенглером

 • Культурологія - Шейко В. М. - 1.6. Зіставлення понять "культура" й "цивілізація" М. Бердяєвим

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 2. Культура й цивілізація в історико-культурологічній думці України В XIX - на початку XXI ст

 • Культурологія - Шейко В. М. - 2.1. Компаративний аналіз дефініцій "культура" і "цивілізація"

 • Культурологія - Шейко В. М. - 2.2. Методологічні засади дослідження проблем культури та цивілізації в роботах вітчизняних дослідників

 • Культурологія - Шейко В. М. - 2.3. Висвітлення історії й теорії української культури наприкінці XIX - на початку XXI ст

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 3. Культура і гра

 • Культурологія - Шейко В. М. - 3.1. Ігрова концепція культури Й. Хейзінги

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 4. Культура й релігія

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.1. Природа й функціональність релігії

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.2. Співвідношення релігії й культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.3. Релігія й культурна динаміка

 • Культурологія - Шейко В. М. - 4.4 Релігія в європейській культурі: християнська модель світу й проблема співвідношення віри та розуму

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 5. Менталітет і культура. Форми менталітету

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.1. Визначення й генеза понять "менталітет", "ментальність"

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.2. Менталітет і культура: порівняльна характеристика

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.3. Менталітет різних типів культури. Первісна ментальність

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.4. Антична ментальність

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.5. Середньовічна ментальність

 • Культурологія - Шейко В. М. - 5.6. Ментальність і психологія

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 6. Культура й наука. Особливості наукового пізнання та його роль в сучасній цивілізації

 • Культурологія - Шейко В. М. - 6.1. Типи культурно-цивілізаційного розвитку

 • Культурологія - Шейко В. М. - 6.2. Особливості модернізаційно-техногенного типу культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 6.3. Наука в суспільстві техногенного типу

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 7. Масова культура як феномен глобально-цивілізаційних процесів

 • Культурологія - Шейко В. М. - 7.1. Субкультури та їхні соціальні функції

 • Культурологія - Шейко В. М. - 7.2. Національна і масова культури. Зміст культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 7.3. Основні тенденції сучасної масової культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 8. Формування історико-культурологічних засад психоаналізу

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.1. Філософія історії та культури З. Фрейда

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.2. Релігієзнавча концепція З. Фрейда

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.3. Культурологічна концепція З. Фрейда

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.4 Неофрейдизм і культура

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.5. Теоретичні "архетипи" К. Г. Юнга

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.6. Концепція соціально-культурних "прагнень" А. Адлера

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.7. Отто Ранк і неофрейдизм

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.8. Психолого-культурологічні постулати К. Хорні та Г. С. Саллівена

 • Культурологія - Шейко В. М. - 8.9. Погляди Е. Фромма на сутність людини і культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Тема 9. Континуум культур

 • Культурологія - Шейко В. М. - 9.1. Взаємозалежність і діалог культур

 • Культурологія - Шейко В. М. - 9.2. Концепція поліетносфери. Теорія Л. Гумільова

 • Культурологія - Шейко В. М. - 9.3. Проблеми співіснування суперкультур

 • Культурологія - Шейко В. М. - 9.4. Фактори та проблеми подолання глобальної кризи сучасної культури

 • Культурологія - Шейко В. М. - Висновки до модуля II

 • Культурологія - Шейко В. М. - Висновки. Історико-теоретична реконструкція контексту розвитку культурології

 • Культурологія - Шейко В. М. - Список використаної літератури

 • Культурологія - Шейко В. М. - 9.2. Розвиток марксистських уявлень про культуру в теоретичній спадщині В. І. Леніна. Ленінська концепція "двох культур". Культурна політика комуністичної партії в радянський період: наслідки впровадження в життя концепції "двох культур"