Проектний аналіз - Митяй О. В. - 15.3. Коефіцієнти у фінансовому аналізі

Фінансовий аналіз проводять за допомогою різних методів. Можна виокремити три основні типи моделей, що застосовуються у фінансовому аналізі.

Дескриптивні (описові) моделі:

- побудова системи звітних балансів;

- подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах;

- вертикальний та горизонтальний аналіз звітності;

- система аналітичних коефіцієнтів;

- аналітичні записки до звітності.

Предикативні (моделі прогнозного характеру):

- розрахунок точки критичного обсягу реалізації;

- побудова прогнозних фінансових звітів;

- моделі динамічного характеру;

- моделі ситуаційного характеру.

Нормативні моделі (моделі, які базуються на порівнянні результатів із нормативними значеннями).

На цих моделях грунтується фінансове проектування - логічне завершення проектного аналізу.

Є кілька принципових методів аналізу фінансового стану і фінансових результатів підприємства:

- горизонтальний (часовий) аналіз;

- вертикальний (структурний) аналіз;

- трендовий аналіз;

- аналіз за допомогою фінансових коефіцієнтів;

- порівняльний аналіз;

- факторний аналіз.

15.3. Коефіцієнти у фінансовому аналізі

Найбільш поширений аналіз за допомогою фінансових коефіцієнтів, який включає розрахунок показників ліквідності та рентабельності (табл. 15.1).

Таблиця 15.1. Коефіцієнти, що використовуються для фінансового аналізу

Назва показника

Розрахункова формула

Економічний зміст і нормативне значення

Показники рентабельності

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток / Власний капітал

Рентабельність власного капіталу показує віддачу на вкладений власний капітал (нормативне значення >0,2)

Рентабельність власного капіталу проекту

Чистий прибуток / Власні кошти, вклад у проект

Рентабельність активів

Чистий прибуток / Активи

Рентабельність активів показує, наскільки ефективно використовуються активи підприємства (нормативне значення >0,14)

Рентабельність продажу

Чистий прибуток / Виручка від реалізації

Рентабельність продажу показує, яку частку становить чистий прибуток у виручці від реалізації (нормативне значення ^!!!0,3, в умовах високого податкового тиску >0,15)

Рентабельність

Інвестованого

Капіталу

Чистий прибуток / Власний капітал + Довгострокові пасиви

Показник характеризує ефективність використання не тільки власного капіталу, а й довгострокових кредитів та позик (нормативне значення >0,14)

Коефіцієнт капіталізації

Активи / Власний капітал

Коефіцієнт показує, яку частку займає власний капітал у загальній сумі активів

Оборотність активів

Виручка від реалізації / Активи

Ефективність використання усіх ресурсів підприємства не залежно від джерел їх покриття. Кількість повних циклів виробництва та обігу, що здійснюються на підприємстві

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт маневреності

Власні оборотні активи / Власний капітал

Частка власного капіталу підприємства, яка знаходиться у мобільній формі та дає

Змогу відносно вільно маневрувати капіталом (нормативне значення 0,5)

Коефіцієнт автономії

Власний капітал / Балансова вартість активів

Незалежність від зовнішніх джерел фінансування (нормативне значення >0,5)

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами

Власні оборотні активи / Запаси

Достатність власних оборотних засобів (нормативне значення >0,6, цей коефіцієнт має бути більшим, ніж коефіцієнт автономії)

Коефіцієнт забезпеченості власними активами

Власні оборотні кошти / Оборотні активи

Забезпеченість оборотних активів власними оборотними коштами (нормативне значення

>0,1)

Відношення власного капіталу до загальної заборгованості

Власний капітал / Заборгованість за кредитами та займами. Кредиторська заборгованість

Забезпеченість заборгованості власним капіталом (нормативне значення 1)

Показники поточної платоспроможності та ліквідності

Коефіцієнт покриття заборгованості

Ліквідні активи / Короткострокові зобов'язання

Здатність підприємства розрахуватися із заборгованістю у перспективі (нормативне значення >2)

Коефіцієнт загальної ліквідності, або коефіцієнт кислотного тесту

Ліквідні активи - - ТМЦ / Короткострокові зобов'язання

Здатність підприємства виконати свої поточні зобов'язання за рахунок високоліквідних активів (нормативне значення 31)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти + короткостроковий фінансовий вклад / Короткострокові зобов'язання

Здатність підприємства розрахуватися із зобов'язаннями негайно (нормативне значення >0,3)

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Короткострокова дебіторська заборгованість / Короткострокова кредиторська заборгованість

Здатність підприємства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів за заборгованості до одного року (нормативне значення >1)

Співвідношення довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Довгострокова дебіторська заборгованість / Довгострокова кредиторська заборгованість

Здатність підприємства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів за заборгованості понад один рік (нормативне значення >1)

Коефіцієнт загальної платоспроможності

Загальна сума активів / Загальна сума зобов'язань

Здатність підприємства покрити всі зобов'язання за рахунок активів (нормативне значення >2)

Відношення займів та кредитів, що погашені своєчасно, до загальної суми займів та кредитів

Сума займів та кредитів, погашених своєчасно / Загальна сума займів та кредитів

Своєчасність виконання обов'язків перед кредитною системою (нормативне значення > 0,95)

Рентабельність аналізується на основі показника чистого прибутку, тобто різниці між валовим прибутком і витратами та обов'язковими й іншими можливими внесками.

Розрахунок показників ліквідності й рентабельності "без проекту" - це розрахунок динамічного ряду на прогнозний період.

Розрахунок показників ліквідності й рентабельності "з проектом" - це розрахунок значень цих показників на основі проектних даних. Різниця між ними показує вплив проекту на фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Для оцінки фінансової спроможності проекту необхідно спрогнозувати обсяг продажу, порівняти його з витратами за проектом та визначити джерела покриття вірогідних витрат Ключовим питанням розрахунку потреб у фінансуванні є розрахунок капітальних витрат проекту.

Під капітальними витратами розуміють витрати, які забезпечують підготовку й реалізацію проекту, включаючи формування або збільшення основних та оборотних коштів. Залежно від виду і форм капітальних витрат значення їх показників матиме різний економічний сенс. Якщо йдеться про створення нового підприємства, капітальні витрати розглядаються як внесок засновників у статутний фонд, якщо про проект у рамках діючого - як збільшення статутного фонду за рахунок коштів залучених акціонерів або як витрати, погашені за рахунок кредитів чи державних субсидій. Капітальні витрати не належать до валових витрат підприємства.

Для прийняття довгострокового інвестиційного рішення оцінки тільки проектних вигід і витрат недостатньо - потрібна прогнозна фінансова звітність, що припускає розширення інформаційної бази для комплексного фінансового аналізу ефективності проекту.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - 15.3. Коефіцієнти у фінансовому аналізі

Предыдущая | Следующая