Проектний аналіз - Митяй О. В. - 2.1. Поняття проекту

2.1. Поняття проекту

Необхідно розрізняти поняття "проект", "план", "програма", які іноді неправомірно ототожнюють.

План - це фіксація системи цілей, завдань і засобів, які передбачають спрямовану зміну ситуації за передбаченого стану середовища.

Програма - запланований комплекс економічно-соціальних, науково-дослідницьких заходів, спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певного напряму розвитку.

Інвестиційний проект - пакет інвестицій і пов'язаних з ними видів діяльності, які характеризуються:

- певною метою (цілями), вирішенням проблеми досягнення результатів;

- обмеженістю фінансових ресурсів і періоду від початку до завершення проекту;

- наявністю певних зовнішніх умов (інституційних, економічних, правових тощо);

- взаємопов'язаністю процесів вкладення ресурсів (грошових, фінансових, інтелектуальних) та отримання результатів.

2.2. Основні ознаки проекту

Для успішного здійснення проекту необхідно виділити його повні ознаки, які дадуть змогу менеджерам побачити об'єкти правління та використати необхідний інструментарій для його реалізації. До основних ознак проекту належать такі:

1. Кількісна вимірюваність. Це означає, що всі витрати і вигоди від проекту мають бути визначені кількісно, оскільки аналітик дає оцінку проекту, спираючись на цифри.

2. Часовий горизонт дії. Кожен проект обмежується у часі. Є дві цілі визначення таких обмежень:

- перша - визначення періоду, під час якого успіх або невдача проекту можуть бути визначені;

- друга - оцінка реальної цінності фінансових витрат і вигід неможлива без урахувань обмежень у часі.

3. Цільова спрямованість. Проект завжди спрямований на досягнення конкретної мети, задоволення певної потреби. Таке спрямування припускає бажаний виміряний результат, якого можна досягнути за визначений строк. Цілі проекту мають бути чітко сформульованими, вимірюваними, обмеження - заданими, а встановлені вимоги - здійснюваними.

4. Життєвий цикл. Проект виникає, функціонує і розвивається. Є чіткий взаємозв'язок і послідовність між різними видами діяльності за проектом. Кожний проект, незалежно від його складності та обсягу дій, необхідних для його виконання, проходить у своєму розвитку визначені форми стану - від задуму до реалізації.

5. Системне функціонування проекту, елементний склад. Між елементами проекту є взаємозв'язок. Проте склад проекту не завжди залишається незмінним: деякі елементи можуть виникати або втрачатися.

6. Існування в певному зовнішньому середовищі, елементи якого мають значний вплив на проект. Тому проект треба аналізувати обов'язково з урахуванням умов середовища, в якому він здійснюватиметься.

Аналізуючи проект, можна також виокремити такі додаткові ознаки проекту:

- ресурсні обмеження;

- неповторність, новизна поставлених завдань і проблем;

- комплексність;

- необхідність правового й організаційного забезпечення таін.

2.3. Класифікація проектів

Різноманітні проекти можна класифікувати за різними критеріями.

- За класом (складом і структурою самого проекту та його предметної галузі):

- монопроект - окремий проект різних типів, видів та масштабів;

- мультипроект - комплексний проект, що складається з ряду монопроектів і потребує застосування багатопроектного управління;

- мегапроект - цільові програми розвитку регіонів, галузей та інших утворень, які включають до свого складу ряд моно - і мультипроектів.

- За типом, (основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект) - технічні, організаційні, економічні, соціальні, змішані.

Технічні проекти - проекти, спрямовані на випуск та продаж нових продуктів і пов'язані, як правило, з будівництвом споруд, удосконаленням технологій, розширенням присутності на ринку тощо.

Організаційні проекти (реформування підприємства, реалізація концепції нової системи управління, створення нової організації чи проведення міжнародного форуму) характеризуються так:

- цілі проекту заздалегідь визначені, однак його результати кількісно та якісно важко встановити, оскільки вони пов'язані, як правило, з організаційним поліпшенням системи;

- строк і тривалість встановлюються завчасно;

- ресурси надаються за можливостями;

- витрати на проект фіксуються та підлягають контролю на економічність, однак потребують коригувань у міру просування проекту.

Економічні проекти (приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення нової системи податків) мають такі особливості:

- метою є поліпшення економічних показників функціонування системи;

- головні цілі намічаються завчасно, але потребують коригувань у міру просування; те саме стосується й строків проекту;

- ресурси для проекту надаються у міру необхідності та в межах можливого;

- витрати визначаються завчасно, контролюються на економічність та уточнюються у міру просування проекту.

Це означає, що економічні результати мають бути досягнуті у фіксовані строки за встановлених витрат, а ресурси надаються за необхідності.

Соціальні проекти (реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров'я, соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків стихійних лих і соціальних потрясінь) мають свою специфіку:

- цілі тільки намічаються і мають коригуватися у міру досягнення проміжних результатів;

- кількісна та якісна оцінки проектів істотно ускладнені;

- строки і тривалість проекту залежать від імовірних факторів або тільки намічаються та згодом підлягають уточненню;

- витрати на проект, як правило, залежать від бюджетних асигнувань;

- ресурси виділяються у міру потреби в межах можливого.

Соціальні проекти найбільш невизначені.

Змішані проекти - проекти, які поєднують декілька вище перерахованих типів проекту.

- За видом (характером предметної галузі проекту) - інвестиційні, інноваційні, дослідження і розвитку, освітні, комбіновані.

До інвестиційних, як правило, належать проекти, головною метою яких є створення чи реновація основних фондів, що вимагає вкладення інвестицій. Будівництво нового підприємства, реконструкція виробництва чи спорудження греблі - це проекти, до яких визначаються та фіксуються: мета (обсяг виробництва продукції, розміри греблі), тривалість та строк завершення будівництва, витрати на проект. Потрібні ресурси та фактична вартість проекту залежатимуть передусім від ходу виконання робіт та просування кожного проекту. Для цього виду проектів необхідні потужності мають надаватися відповідно до графіка і строку готовності на кожному етапі, аж до завершення проекту.

До інноваційних належать проекти, головна мета яких полягає в розробці й застосуванні нових технологій, ноу-хау та інших нововведень, що забезпечують розвиток систем.

Проекти дослідження і розвитку. Розробка нового продукту, дослідження у галузі будівельних конструкцій чи розробка нової інформаційно-керівної системи характеризуються такими особливостями:

- головна мета проекту чітко визначена, але окремі цілі мають уточнюватися у міру досягнення часткових результатів;

- строк завершення і тривалість проекту визначені завчасно, але можуть коригуватися залежно від отриманих проміжних результатів і загального просування проекту;

- планування витрат на проект часто залежить від виділених асигнувань і менше від дійсного просування проекту;

- основні обмеження пов'язані з лімітованою можливістю використання потужностей і ресурсів (устаткування і спеціалістів).

Як правило, наявні можливості визначають витрати на проект і строк його готовності.

Менш поширені, проте теж застосовуються освітні та комбіновані типи проектів.

- За тривалістю (періодом здійснення проекту) - короткострокові (до 3 років), середньострокові (від 3 до 5 років), довгострокові (понад 5 років).

- За масштабом (розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишнє середовище) - дрібні, середні, великі, дуже великі.

Такий поділ проектів дуже умовний. Масштаби проектів можна розглядати й у більш конкретних формах - міждержавні, міжнародні, національні, міжрегіональні та регіональні, міжгалузеві та галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства тощо.

- За складністю (ступенем складності) - прості, складні та дуже складні.

Критерії складності визначають характер і новизну завдань, які необхідно вирішити, ступінь ретельності підготовки та розробки всіх аспектів аналізу проектів, вимоги до рівня професіоналізму та досвіду управлінської команди. Мега - та мультипроекти належать до складних чи дуже складних проектів.

Відповідно до класифікації й поділу проектів на види можна виокремити деякі особливості та типові умови, що дають змогу відрізняти їх один від одного.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - 2.1. Поняття проекту

Предыдущая | Следующая