Проектний аналіз - Митяй О. В. - 10.4. Методи прогнозування попиту

Прогнозування попиту здійснюється на основі використання певних методів:

- статистичних - екстраполяція, інтерполяція, регресій-ні моделі та інші математичні методи;

- рівня споживання;

- коефіцієнта споживання;

- провідного показника та ін.

Серед статистичних методів найбільш поширений метод екстраполяції. Він грунтується на розрахунку кількісних та якісних показників розвитку в майбутньому періоді на основі закономірностей, які мали місце в попередньому. Екстраполяційні розрахунки використовують переважно для складання коротко - та середньострокових прогнозів, оскільки припущення про незмінність факторів, які визначають тенденції розвитку, не можна поширити на довгий період часу. Більш точні розрахунки одержують за одночасного використання кореляційних та регресійних моделей. За наявності кореляційної залежності кожному певному значенню однієї ознаки відповідає деяка кількість суміжних значень іншої ознаки, які варіюють біля їхньої середньої величини.

Метод рівня споживання будується на основі визначення загальної величини попиту, задоволеної його частини та коефіцієнтів, які характеризують можливість придбання певного товару групами споживачів із певним рівнем доходу. Рівень споживання залежить також від еластичності попиту за доходами, цінами, валовим випуском. Під еластичністю розуміють ступінь зміни попиту залежно від зміни розміру іншого фактора. За довгострокового прогнозування, як показує досвід, у багатьох випадках найбільш достовірну інформацію можна отримати за допомогою опитувань та відповідної обробки даних експертів, тобто експертного методу.

Метод коефіцієнта споживання використовується під час оцінки попиту на комплектуючі вироби. При цьому:

- визначають усі можливості галузі використання виробів;

- розраховують коефіцієнт використання за галузями споживання;

- потім на основі прогнозу обсягу виробництва галузей споживання у динаміці знаходять величину попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Метод грунтується на визначенні коефіцієнта споживання. Після встановлення коефіцієнта, його множать на обсяг виробництва або наявність споживачів. Коефіцієнти споживання змінюються залежно від часу, стану ринку, обсягу виробництва (споживання) та технологічних змін.

Метод основного показника є різновидом методу коефіцієнтів споживання та регресійного методу. Основні показники - це змінні величини, які показують випередження попиту на одні товари порівняно зі здійсненням інших заходів.

Використання будь-яких методів прогнозування для підвищення достовірності розрахунків потребує коригування початкових даних у динаміці.

ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яке завдання маркетингового аналізу?

2. Що таке попит і ефективний попит на продукцію?

3. Які ви знаєте методи прогнозування попиту?

Тести

1. Завданням маркетингового аналізу є дослідження:

А) ринку;

Б) добробуту населення;

В) наявності інфляційних процесів;

Г) рівня позикових ставок.

2. Кількість конкретної продукції, яку споживач може купити за певною ціною на певному ринку за певний період, - це:

А) попит;

Б) потреба;

В) загальний попит;

Г) ефективний попит.

3. Ринок товарів, які відрізняються за рівнем якості та виконання, називають:

А) ринком чистої конкуренції;

Б) ринком монополістичної конкуренції;

В) олігополістичним ринком;

Г) ринком чистої монополії.

4. Який ринок складається з безлічі продавців однотипного товару та характеризується високим ступенем конкуренції:

А) ринок чистої конкуренції;

Б) ринок монополістичної конкуренції;

В) олігополістичний ринок;

Г) ринок чистої монополії?

5. Ринок, на якому працює один продавець, що диктує свою ціну, особливо якщо товар є унікальним або не має замінників:

А) ринок чистої конкуренції;

Б) ринок монополістичної конкуренції;

В) олігополістичний ринок;

Г) ринок чистої монополії.

6. Ринок із невеликою кількістю продавців, які за рахунок зміни цін та якості товару можуть впливати один на одного за обмеженої конкуренції, називається:

А) ринок чистої конкуренції;

Б) ринок монополістичної конкуренції;

В) олігополістичний ринок;

Г) ринок чистої монополії.

7. Встановлення максимальної ціни на новий товар, який не має аналогів, називається:

А) виходом на новий ринок;

Б) "зняттям вершків";

В) захистом частки ринку;

Г) послідовним проходом за сегментами.

8. План маркетингу не включає:

А) розробку концепції розвитку ринку;

Б) розробку тактичних засобів маркетингу;

В) плану стимулювання продажу;

Г) встановлення маркетингової мети проекту.

9. Дослідження ринку продукції проекту слід починати з:

А) визначення стану і тенденцій розвитку світового ринку певної продукції;

Б) аналізу макроекономічної політики країни, в якій планується реалізовувати проект;

В) дослідження сучасних тенденцій у технологічній сфері, в якій реалізовуватиметься проект;

Г) визначення рівня попиту на продукцію проекту;

Д) ідентифікації ринку, на який буде сфокусовано проект.

10. Аналіз економічних аспектів макросередовища проекту не включає:

А) вивчення оцінки тенденцій отримання доходів у країні;

Б) вивчення рівня економічної інтеграції;

В) аналізу вивчення напрямів політики протекціонізму;

Г) оцінки інноваційного потенціалу в галузі виробництва продукту;

Д) дослідження динаміки платіжного балансу та курсу національної валюти.

11. Якщо виробник ставить за мету утриматися на ринку, використовується метод:

А) виходу на новий ринок;

Б) "зняття вершків";

В) захисту частки ринку;

Г) послідовного проходу за сегментами.

12. Прагнення продавця привернути увагу покупця до своїх товарів та закріпити їх на ринку називається:

А) виходом на новий ринок;

Б) "зняття вершків";

В) захистом частки ринку;

Г) послідовним проходом за сегментами.

13. Прогнозування продажу, що починають із розгляду сегментів ринку, на яких покупець погоджується платити високу ціну, - це:

А) вихід на новий ринок;

Б) "зняття вершків";

В) захист частки ринку;

Г) послідовний прохід за сегментами.

14. Використання так званих "цільових" цін, спрямованих на те, щоб протягом одного - двох років повернути витрати

Та отримати розрахунковий прибуток на вкладений капітал, називається:

А) швидким відшкодуванням витрат;

Б) поверненням витрат;

В) стимулюванням комплексних програм;

Г) ціновою дискримінацією.

15. Ситуація, за якої розробник та виробник не впевнені у можливості тривалого комерційного успіху під час продажу товару:

А) швидке відшкодування витрат;

Б) повернення витрат;

В) стимулювання комплексних програм;

Г) цінова дискримінація.

16. Один і той самий товар продається за різними цінами в різних місцях:

А) швидке відшкодування витрат;

Б) повернення витрат;

В) стимулювання комплексних програм;

Г) цінова дискримінація.

17. Встановлюється більш низька ціна на один базовий виріб, щоб покупець купував весь комплекс необхідних товарів:

А) швидке відшкодування витрат;

Б) повернення витрат;

В) стимулювання комплексних програм;

Г) цінова дискримінація.

18. На основі яких методів не використовується прогнозування попиту:

А) статистичних;

Б) рівня споживання;

В) методу дисконтування;

Г) коефіцієнта споживання.

19. До кількісних характеристик ринку не належать: а) темпи зростання ринку;

Б) місткість;

В) попит на продукцію;

Г) насиченість ринку;

Д) стабільність попиту.

20. Тенденції та перспективи розвитку галузі, необхідність застосування нових технологій випуску продукції, вибір стратегії відносно конкурентної позиції насамперед залежать від:

А) місткості ринку;

Б) темпів зростання ринку;

В) насиченості ринку;

Г) інтенсивності конкуренції;

Д) стабільності попиту.

21. Визначте послідовність робіт під час проведення аналізу ринку продукції:

А) визначення детермінантів попиту та оцінка можливого впливу на них;

Б) оцінка можливості створення нових ринків для продукції проекту;

В) оцінка місткості внутрішнього та зовнішнього ринків;

Г) прогноз розвитку ринкових сегментів та їх місткості;

Д) аналіз наявної частки продукції проекту у важливих сегментах ринку і прогноз зміни обсягу продажу;

Е) вибір найперспективніших ринків.

22. Визначте послідовність виконання робіт під час розробки концепції маркетингу:

А) розробка маркетингових заходів і бюджету;

Б) розробка маркетингової стратегії;

В) встановлення цілей маркетингу;

Г) визначення зони "продукт - цільова група";

Д) визначення комплексу маркетингу.

23. Дослідження фази життєвого циклу галузі, можливості впливу на ринок, оцінка цінової еластичності попиту на продукцію проекту аналітики здійснюють на етапі:

А) розробки маркетингових заходів і бюджету;

Б) розробки маркетингової стратегії;

В) встановлення цілей маркетингу;

Г) визначення зони "продукт - цільова група";

Д) визначення комплексу маркетингу.

Література

1. Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс, П. М. Хавранек ; пер. с англ. - М.: АОЗТ "Интер-эксперт": ИНФРА-М, 1995. - С. 97-152.

2. Вісящев В. А. Наукові засади передпроектних досліджень і обгрунтувань: монографія / В. А. Вісящев. - Севастополь: Вебер, 2003. - 440 с.

3. Верещак B. C. Эколого-экономическое обоснование инвестиционных проектов / B. C. Верещак, Т. Г. Бен. - Днепропетровск: Ин-т технологии, 1998. - 122 с.

4. Ковалев B. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2000. - С. 63-86.

5. Колтынюк Б. А. Инвестиционное проектирование объектов социальной сферы: учебник / Б. А. Колтынюк. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. - С. 33-48, 64-83.

6. Пересада O. A. Моніторинг інвестиційних проектів / О. А. Пересада // Фінанси України. - 2001. - № 4. - С. 121- 153.

7. Проектний аналіз: навч. посіб. / за ред. С. О. Москвіна. - К.: Лібра, 1998. - С. 66-81.

8. Савчук В. П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учеб. пособие / В. П. Савчук, С. И. При липко, Е. Г. Величко. - К.: Абсолют-В: Эльга, 1999. - 304 с.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - 10.4. Методи прогнозування попиту

Предыдущая | Следующая