Проектний аналіз - Митяй О. В. - 14.1. Мета та компоненти соціального аналізу

14.1. Мета та компоненти соціального аналізу

Мета соціального аналізу - визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, населення регіону, в якому здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, що дає змогу здобути підтримку населення, досягти цілей проекту та поліпшити характеристики його соціального середовища.

Основні компоненти соціального аналізу:

1. Оцінка населення, що мешкає в зоні реалізації проекту, з погляду демографічних та соціокультурних особливостей, умов проживання, зайнятості, відпочинку та встановлення ступеня впливу проекту на ці параметри.

2. Визначення рівня адекватності проекту культурі та організації населення в районі його реалізації.

3. Розробка стратегії забезпечення підтримки проекту на всіх стадіях підготовки, реалізації та експлуатації з боку населення регіону.

14.2. Елементи соціального аналізу

1. Визначення регіону, розмірів території, яка перебуватиме у сфері впливу проекту.

2. Характеристика етнічно-культурного середовища, демографічного та соціально-економічного стану регіону проекту.

3. Проектування соціального середовища та розробка стратегії забезпечення підтримки проекту населенням регіону.

4. Пошук та залучення до розробки проекту всіх зацікавлених осіб, сприяння ефективним комунікаціям між учасниками проекту.

5. Проведення моніторингу змін у соціологічній сфері проекту та вивчення його соціальних наслідків.

Система показників, що використовуються у соціальному аналізі:

- демографічні показники (чисельність населення, динаміка зміни чисельності, густота (кількість мешканців на 1 кв. км), урбанізованість (частка населення, що проживає в містах), вікові й етнічні пропорції (структура сімей);

- зайнятість (чисельність працездатного населення, рівень безробіття, плинність кадрів за професійними групами, структура робочої сили за віковою та статевою ознаками, наявність вакансій);

- соціальна структура (рівень освіченості, чисельність студентів, осіб з вищою освітою, науковців, структура населення за майновим статусом);

- житлові умови (частка сімей, що мешкають у приватних будинках, частка населення, що проживає у власних квартирах);

- громадське життя (наявність професійних, етнічних, релігійних, політичних організацій);

- охорона здоров'я (кількість лікарів, лікарняних ліжок на 1 тис. осіб, рівень дитячої смертності);

- злочинність (кількість вчинених злочинів, засуджених осіб, алкоголіків, наркоманів).

ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яка мета соціального аналізу?

2. Соціокультурні та демографічні характеристики населення.

3. Форми виробничої самореалізації населення.

4. Прийняття проекту з погляду місцевої культури.

5. Зацікавленість у проекті місцевого населення.

Тести

1. Метою соціального аналізу є:

А) визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів;

Б) визначення сприяння проекту здійсненню цілей розвитку національної економіки;

В) визначення альтернативних шляхів досягнення економічних вигід з меншими витратами.

2. Соціальний аналіз не зосереджується на таких аспектах:

А) соціокультурні та демографічні характеристики населення, якого стосується проект, його кількісні характеристики і соціальна структура, включаючи розподіл за етнічними, племінними і класовими ознаками;

Б) форми виробничої самоорганізації населення в районі реалізації проекту, включаючи структуру родин (наявність робочої сили, форми землеволодіння, доступ до ресурсів і регулювання їхнього використання);

В) прийнятність проекту з погляду місцевої культури, а саме здатність адаптуватися до соціальних норм і разом із тим приводити до потрібних змін у поводженні людей і їхньому сприйнятті власних нестатків;

Г) розробка прогнозних стандартних форм бухгалтерської звітності за проектом.

3. Особливістю соціального аналізу є:

А) неможливість кількісної характеристики багатьох соціальних змін та результатів, що супроводжують проект;

Б) оцінка можливого впливу законів, політики, інструкцій на здійснення й експлуатацію проектів;

В) висування пропозицій з технічної допомоги, що може знадобитися для здійснення рекомендованих організаційних змін, і розробки графіка необхідних робіт.

4. Визначення відповідності мети проекту соціальній орієнтації та задоволенню потреб населення регіону, в якому він реалізовуватиметься, проводиться на стадії:

А) розробки концепції проекту;

Б) ідентифікації проекту;

В) експертизи проекту;

Г) розробки проекту;

Д) реалізації проекту;

Е) заключної оцінки проекту.

5. Проведення соціального аналізу проекту:

А) обов'язкове для всіх проектів;

Б) необхідне для визначення фінансового результату проекту;

В) дає змогу визначити економічну ефективність проекту;

Г) дає змогу визначити економічну привабливість проекту;

Д) починається на стадії підготовки проекту.

6. До компонентів соціального аналізу не належать:

А) оцінка населення, що мешкає в зоні реалізації проекту з погляду демографічних і соціокультурних особливостей;

Б) оцінка умов проживання, зайнятості, відпочинку та встановлення ступеня впливу проекту на ці параметри;

В) визначення рівня адекватності проекту культурі та організації населення в районі його реалізації;

Г) розробка стратегії забезпечення підтримки проекту на всіх стадіях підготовки, реалізації та експлуатації з боку населення регіону;

Д) розробка заходів, що сприяють підвищенню рівня доходів населення.

7. Визначення прийнятності проекту з погляду етнічно-демографічної та соціально-економічної ситуації здійснюється на стадії:

А) преідентифікації проекту;

Б) ідентифікації проекту;

В) підготовки проекту;

Г) детального проектування проекту;

Д) розробки проекту.

8. Встановлення усіх зацікавлених осіб, залучення їх до підготовки проектних рішень, узгодження дій виконавців проекту здійснюється на стадії:

А) преідентифікації проекту;

Б) ідентифікації проекту;

В) підготовки проекту;

Г) детального проектування;

Д) розробки проекту.

9. Інформування населення про всі позитивні та негативні соціальні зміни, пов'язані з проектом, визначення громадської думки та проведення моніторингу змін у соціологічній сфері проекту здійснюється на стадії:

А) реалізації проекту;

Б) ідентифікації проекту;

В) підготовки проекту;

Г) детального проектування;

Д) розробки проекту.

10. До індикаторів демографічних процесів не належать:

А) міграція населення;

Б) скорочення чисельності населення;

В) очікувана тривалість життя населення;

Г) кількість зайнятих;

Д) середній рівень доходу у розрахунку на одну людину.

Література

1. Аналіз вигід і витрат: практ. посіб. / пер. з англ. С. Сокол ік ; наук. ред. О. Кілевича ; Секретаріат Ради Скарбниці Канади. - 2-ге вид. - К.: Основи, 1999.

2. Вісящев В. А. Наукові засади передпроектних досліджень і обгрунтувань: монографія / В. А. Вісящев. - Севастополь: Вебер, 2003. - С. 243-255.

3. Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты: учебник / Б. А. Колтынюк. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000.

4. Пересада O. A. Моніторинг інвестиційних проектів / О. А. Пересада // Фінанси України. - 2001. - № 4. - С. 228- 247.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - 14.1. Мета та компоненти соціального аналізу

Предыдущая | Следующая