Проектний аналіз - Митяй О. В. - 15.5. Джерела фінансування проекту

Фінансові потоки:

- оплачений акціонерний капітал;

- субсидії, безоплатні позички;

- довго - і середньострокові позички;

- повне погашення (повернення позичок);

- короткострокові позички, банківський овердрафт;

- збільшення рахунків до оплати.

Фінансові відпливи:

- виплачені дивіденди;

- викуп акцій;

- погашення акцій;

- відсотки, сплачені за позичками, та інші витрати фінансування;

- відсотки, сплачені за короткостроковими позичками й овердрафтом, погашення за короткостроковими позичками й овердрафтом;

- зменшення рахунків до оплати.

Під час прогнозування майбутніх грошових потоків важливо дотримуватися правил, ігнорування яких може призвести до помилкових інвестиційних рішень.

1. Варто розглядати тільки доходи й витрати, пов'язані з інвестиціями. Це випливає з оцінки ситуації "з проектом" і "без проекту".

2. Амортизація розглядається як особливий елемент при розрахунку грошових потоків.

3. Необхідно враховувати податки.

4. Під час розгляду інвестиційних рішень, пов'язаних із додатковим оборотним капіталом, приріст обсягу необхідних оборотних коштів має бути включений у проектовані грошові потоки.

5. Ліквідаційна вартість має бути включена в прогноз грошових потоків, тому що продаж чи купівля активу зумовлює грошові потоки, пов'язані з розглянутими капіталовкладеннями.

6. У потоки коштів мають включатися фактори, що впливають на життєздатність проекту.

7. Безповоротні витрати чи витрати попередніх періодів не слід включати в прогноз грошових потоків.

15.5. Джерела фінансування проекту

Будь-який проект потребує джерел фінансування, тому одним з аспектів фінансового аналізу проекту є визначення можливостей альтернативних джерел.

Вони поділяються на такі види: власний капітал, нерозподілений прибуток, позиковий капітал, державні субсидії.

Власний капітал включає статутний фонд і фонди власних коштів.

Статутний фонд спершу формується як стартовий капітал, необхідний для створення підприємства. При цьому власники або учасники підприємства формують цей фонд з огляду на власні фінансові можливості й у розмірі, достатньому для виконання тієї діяльності, заради якої воно створюється. Якщо фірма реалізує проект, то це може бути пов'язано зі збільшенням статутного фонду. В цьому випадку необхідна перереєстрація фірми як юридичної особи.

Фонди власних коштів (амортизаційний, ремонтний, розвитку виробництва, резервний, страхових резервів тощо) можуть формуватися без зміни статутного фонду. По суті вони є відкладеним прибутком, що формується і використовується за рішенням органів управління підприємства. Винятком є резервний фонд, вимоги до формування якого визначено законодавством.

Нерозподілений прибуток як джерело фінансування відділяється від власного капіталу тільки тому, що ще не відомо, чи буде він приєднаний до нього.

Позиковий капітал характеризується тим, що має бути повернутий у певні строки та поділяється на банківські кредити, кошти від продажу облігацій підприємств і тимчасово залучені кошти (кредиторську заборгованість).

Державні субсидії теж можуть розглядатись як джерело фінансування проекту, якщо вони передбачені рішенням державних органів.

Основні принципи фінансування:

- необхідність повернення фінансових коштів, що сприяє підтриманню постійної платоспроможності компанії;

- забезпечення підвищених темпів зростання доходу та капіталу, що дає змогу забезпечити високу дохідність проекту та ефективну діяльність компанії у довгостроковій перспективі (стратегічна мета);

- мінімізація інвестиційних ризиків, яка сприяє зменшенню загального рівня ризиків за інвестиційним проектом та забезпечує над ним контроль.Схожі статті
Проектний аналіз - Митяй О. В. - 15.5. Джерела фінансування проекту

Предыдущая | Следующая