Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Передмова

Стрімкий розвиток сучасного суспільства спирається на високорозвинені технології, що висувають чимдалі складніші вимоги до людини як їх суб'єкта. Як наслідок - хвиля інтенсивного розвитку практичної психології, одним з напрямів якого є підготовка відповідних фахівців у вищих навчальних закладах. Навчальний курс "Вступ у спеціальність", який викладається для майбутніх практичних психологів (як правило на першому курсі), відіграє важливу роль у їх професійному становленні. Проте методичне забезпечення викладання цього предмету є недостатнім, що у поєднанні із явищем бурхливого накопичення знань сучасною психологічною наукою обумовлює актуальність підготовки нових навчальних посібників з цієї проблематики.

Представлений посібник є однією зі спроб поширення знань про діяльність практичного психолога в різних сферах соціальної практики. Навчальний посібник за структурою відображає модульну побудову навчальної програми курсу, розраховану на 108 год. Зміст лекційного курсу висвітлює основні теоретичні питання навчальної дисципліни, що сприятиме формуванню в студентів цілісного та точного уявлення про професію практичного психолога, її основні завдання та умови їх реалізації. Теоретична частина містить три змістових модулі: 1. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології; 2. Професія практичного психолога та її особливості в різних галузях; 3. Види діяльності практичного психолога. До кожного з модулів подається матеріал до закріплення та контролю знань, отриманих студентами при вивченні теоретичних питань.

Читачі посібника також мають можливість скористатись практикумом, розрахованим на 28 годин і спрямованим на створення умов для професійного самовдосконалення студентів шляхом діагностики індивідуального рівня розвитку професійно важливих якостей та навчання прийомам тренінгової роботи над їх формуванням.

У Дoдaткax студєнти змoжyть знaйти ocнoвнi нopмaтивнo-пpaвoвi дoкyмeнти, які peглaмeнтyють дiяльнicть пpaктичнoгo пcиxoлoгa. Зaвepшyєтьcя зміст пociбникa cпиcкoм викopиcтaнoï тa peкoмeндoвaнoï лiтepaтypи.

Taкa пoбyдoвa пociбникa, на думку aвтopiв, poбить йoгo зpyчним для opгaнiзaцiï як виклaдaння нaвчaльнoгo кypcy "Вступ дo cпeцiaльнocтi", тaк і для caмocтiйнoгo oпpaцювaння cтyдeнтaми нeoбxiднoгo мaтepiaлy і caмoпepeвipки знaнь.

У пpoцeci нaпиcaння пociбникa були викopиcтaнi poзpoбки вітчизняних aвтopiв Г. С. Aбpaмoвoï, І. В. Дyбpoвiнoï, Р. В. Oвчa-poвoï, В. Г. Пaнкa, Н. В. Чeнeлєвoï, Н. І. Шв'якєль, О. Ф. Бoндapeнкa тa ін.

Нaвчaльний пociбник мoжe бути викopиcтaний пpи пiдгoтoвцi пpaктичниx пcиxoлoгiв дo дiяльнocтi в piзниx cфepax coцiaльнoï пpaктики.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ "ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"
МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основною метою викладання дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності "Практична психологія" є формування систематизованих знань про теоретико-методологічні засади практичної психології, про законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних сферах соціальної практики.

Метою вивчення студентами цієї навчальної дисципліни є оволодіння узагальненою характеристикою професії практичного психолога, знаннями про освітньо-кваліфікаційні вимоги до спеціалістів у галузі практичної психології, основними вимогами до особистості практикуючого психолога, а також про можливі шляхи формування особистісних якостей майбутніх фахівців.

Вивчення даного курсу дозволить сформувати у студентів загальне уявлення про професію практичного психолога та створить передумови для усвідомленого вивчення фахових навчальних дисциплін, включених у навчальний план, а також забезпечить мотивацію до формування та розвитку особистісних якостей, необхідних для ефективного виконання професійних обов'язків.

ЗАВДАННЯ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Результатом вивчення даної навчальної дисципліни повинно стати:

O оволодіння змістом понять "людинознавство", "прикладна психологія", "практична психологія", "наукова психологія", "Національна система соціально-психологічної служби України"; розуміння специфіки основних видів, напрямків та форм діяльності практичного психолога;

O знання основних положень міжнародних та міжрегіональних документів про права людини та дитини; законодавчих актів про соціально-психологічну службу України;

O розуміння специфіки діяльності практичного психолога в різних сферах соціальної практики (система освіти, Збройні сили, правоохоронні органи, мистецтво, наука, культура, медицина, бізнес і економіка тощо), її завдань, функцій та цілей;

O знання етичних принципів діяльності практичного психолога, освітньо-кваліфікаційних характеристик, прав і обов'язків психолога; форм професійної взаємодії практикуючих психологів;

O усвідомлення вимог до особистості практикуючого психолога та знання шляхів вдосконалення професійних якостей та здібностей практичного психолога;

O вміння на основі документів, які регламентують діяльність психологічної служби конкретної сфери соціальної практики, визначати мету, завдання, функції діяльності практичного психолога в певній сфері соціальної практики;

O сформованість потреби до самовдосконалення і саморозвитку професійно важливих якостей та необхідної для цього мотивації.

Вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності: Практична психологія" спирається на знання, отримані студентами при вивченні антропології ("Предмет, структура, завдання та методи антропології"), загальної психології ("Предмет психології", "Пізнавальні процеси", "Емоційно-вольові процеси", "Характер" та ін.), знання основних прав людини, які закріплені Конституцією України.Схожі статті
Практична психологія - Дуткевич Т. В. - Передмова

| Следующая