Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1. Предмет і основні поняття дитячої психології

ПЛАН

1. Предмет і структура дитячої психології

2. Поняття, що характеризують онтогенез дитини (дозрівання, розвиток,

Формування, становлення, навчання, виховання)

3. Основні закономірності психічного розвитку дитини

4. Передумови, джерело і рушійні сили психічного розвитку дитини

ЛІТЕРАТУРА

1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском воздасте. - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.

2. Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Вища школа, 1976. - Розділ І.

3. Вікова психологія: Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.. - К.: Просвіта, 2001. -

С. 5-7, 10-39.

4. Выготский Л. С. Детская психология // Собр. соч.: В 6 т. - М.: Педагогика, - 1984. - Т. 4. - 432 с.

5. Запорожец А. В. Психическое развитие ребенка. Изб. психол. труды: в 2 т. / Под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко. - М.: Педагогика, 1986. - Т. 1. - 318 с.

6. Зеньковский В. В. Психология детства: учебное пособие для вузов. - М.: Academia, 1996. - 346 с.

7. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974.

- 356 с.

8. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998. - 245 с.

9. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: Навч. посіб.

- К.: Академ-видав, 2008. - 432 с.

10. Смирнова Е. О. Детская психология. - М.: ВЛАДОС, 2003. -

368 с.

11. Шаграева О. А. Детская психология. Теоретический и практический курс. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 368 с.

1. Предмет і структура дитячої психології

Дитяча психологія є окремою частиною вікової психології, що вирізняється самостійним предметом досліджень. Цей предмет задається тим відтинком індивідуального життєвого шляху особистості, який прийнято називати дитинством. У навчальних посібниках і підручниках з назвою "Дитяча психологія" знаходимо різне трактування поняття дитинства. Так, у навчальному посібнику за авторством Г. О. Люблінської розглядаються вікові періоди розвитку дитини, починаючи від народження і завершуючи молодшим шкільним віком [79]. Натомість, у посібниках за авторством Я. Л. Коломінського та Е. А. Панько [59], Р. В. Павелківа та О. П. Цигипало [101], О. О. Смірнової [134], О. О. Шаграєвої [163] розгляд обмежується періодом від народження до початку шкільного навчання дитини.

У нашому розумінні періоду дитинства ми спираємось на "Конвенцію про права дитини", прийняту Генеральною Асамблеєю ООН та ратифіковану Постановою Верховної Ради України N 789-12 від 27.02.91. У статті першій цієї Конвенції зазначається, що "дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку". Таким чином, нами передбачається розгляд вікового періоду психічного й особис-тісного розвитку людини починаючи від народження і завершуючи юнацьким віком.

До сфери дійсності, що становить предмет дитячої психології, належить певне коло явищ. Зокрема, наступні.

1. Психічний розвиток дитини на різних етапах її індивідуального життя. Лінії психічного розвитку - це, по-перше, виникнення і вдосконалення психічних процесів (пізнавальних та емоційно-вольових), по-друге, становлення особистості (характеру, спрямованості, мотивації), по-третє, розвиток різних видів діяльності особистості.

2. Важливою проблемою дитячої психології є періодизація психічного та особистісного розвитку людського індивіда. Розглядаються динамічні (характеристики процесу змін) та змістові (новоутворення особистості, аналіз психіки на кожному віковому етапі) закономірності психічного та особистісного розвитку дитини.

3. Психічний розвиток в усіх його основних лініях нерозривно пов'язаний із націленими розвивальними впливами на підростаючу особистість з боку оточуючих людей - насамперед, батьків, педагогів. У такому разі розвиток прийнято називати формуванням психічних якостей підростаючої особистості, що також входить до явищ, що їх вивчає дитяча психологія.

4. Враховуючи те, що розвиток психіки і особистості дитини тісно пов'язаний із біологічними та соціальними умовами, дитяча психологія досліджує співвідношення у цьому процесі природних (спадковості, дозрівання організму) й суспільних факторів на різних етапах онтогенезу, а також в історичному контексті.

Таким чином, Предмет Дитячої психології - вікова динаміка психіки людини протягом дитинства, розвиток психічних процесів та психічних якостей особистості дитини.

До предмету дитячої психології входить вивчення умов і рушійних сил розвитку психіки людського індивіду, динамічних та змістових закономірностей періодизації психічного розвитку, розкриття індивідуально-типологічних варіантів психічного розвитку людини на етапі дитинства.

У загальній Структурі Дитячої психології виділяють психологію новонародженого, психологію дитини раннього віку, дитини-дошкільника, молодшого школяра, психологію підлітка, психологію ранньої юності.

Нерозривно пов'язана із дитячою психологією ще одна галузь психологічної науки - педагогічна психологія. Цей зв'язок зумовлений характером психічного розвитку дитини в умовах суспільства, яке створює необхідні умови для розквіту природно обумовлених, закладених від народження можливостей людини. Але які умови необхідно створити, щоб досягти оптимальних результатів розвитку психіки дитини? Як побудувати процес навчання та виховання? З якого віку навчати дитину писати, читати, малювати тощо? Без знання вікових особливостей психіки та особистості дитини дати відповідь на поставлені питання неможливо, як неможливо й правильно організувати процес навчання та виховання. Психічний розвиток дитини вивчають у процесі навчання і виховання, а навчання і виховання орієнтується на психічні особливості учнів.

Висновки про предмет і структуру дитячої психології:

- дитяча психологія є окремою частиною вікової психології, що вирізняється самостійним предметом досліджень;

- віковий період дитинства, згідно з документами ООН, починається від народження дитини і триває до досягнення нею юнацького віку;

- предмет дитячої психології - вікова динаміка психіки людини протягом дитинства, розвиток психічних процесів та психічних якостей особистості дитини.

- дитяча психологія слугує теоретичною основою для педагогічної психології, а також для практики навчання й виховання дітей.Схожі статті
Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС

Предыдущая | Следующая