Вікова психологія - Сергеєнкова О. П. - Передмова

Вікова психологія є сьогодні науковою галуззю, яка привертає увагу як фахівців різного спрямування, так і пересічних людей, що прагнуть підвищити свою психологічну культуру. Однак, дана книга розрахована в першу чергу на читачів-студентів. Спираючись на багаторічний досвід викладання психології, в тому числі вікової, та рекомендуючи студентам для опрацювання підручники та посібники з даної дисципліни, автори прийшли до висновку, що при грунтовній змістовій базі викладу наукової інформації, цім книгам бракує яскравого стилістичного оформлення. Таке оформлення, усуваючи проблему перевантаження читача від одноманітності, водночас сприяло б кращому сприйманню, осмисленню й запам'ятовуванню ним навчального матеріалу.

Дана книга і є спробою реалізувати вище означене завдання. Її зміст поділено на два блоки, перший з яких має теоретичну спрямованість, другий - практичну. Призначенням першого, інформаційного блоку, є надання читачеві наукової інформації відповідно до змісту навчальної дисципліни. Другий, контрольно-дослідницький блок забезпечує закріплення й поглиблення набутих знань студента та сприяє формуванню його практичної компетентності.

Інформаційний блок містить базовий виклад вітчизняних та зарубіжних підходів щодо питань вікової психології з використанням виокремлених графічно визначень основних наукових категорій та виносок - цитат, посилань на словник, коментарів, уточнень.

У традиційному для навчальних видань контрольному блоці подано диференційовані завдання - запитання для семінарів, тестові запитання, що дозволяють виявити базову поінформованість студентів у навчальному матеріалі, та питання проблемного характеру, покликані спонукати до роздумів і аналізу. Розв'язування психологічних задач сприятиме трансформації знань у вміння. Корисним для студентів, що знайомляться з теоретичними надбаннями вікової психології, є проведення практичних досліджень, що слугують поглибленню компетентності. Опис цих досліджень міститься у контрольно-дослідницькому блоці. Щодо значної частини з них читач одночасно є і дослідником, і досліджуваним, діагностуючи власні психологічні особливості.

Автори добре усвідомлюють, що не досягнули вершини майстерності у розв'язанні таких складних завдань, як компонування змісту книги та його стилістичного оформлення, тому зорієнтовані на перспективи подальшого вдосконалення посібника.

Розділ 1. Загальні питання вікової психології
1.1. Вікова психологія як наука
Предмет та завдання вікової психології

Тлумачення поняття "онтогенез" у словнику

Індивідуальний розвиток людської психіки стартує на початку онтогенезу і проходить свої перші ступені в дитинстві. Людське дорослішання порівняно з дитинством у тварин є відносно найтривалішим. Воно становить четверту частину індивідуального життєвого шляху людини. За цей час індивід перетворюється на діяльну дорослу особистість.

Зміни, що відбуваються в тілесному і психічному житті людини на різних етапах її онтогенезу, визначаються природними й суспільними умовами в їх єдності. Ці зміни мають закономірний, прогресивний характер, що виявляється в послідовності вікових періодів розвитку: зародження життя дитини змінюється немовлячим віком, його продовжує раннє дитинство, за ним, як відомо, йде дошкільний вік, що змінюється молодшим шкільним, далі наступає стадія підлітка, яка закономірно переходить у юність. За юністю ідуть періоди дорослості, що закінчуються старістю.

Для кожного віку характерними є певні взаємовідносини індивіда з суспільним середовищем, особливості його психічної діяльності й фізичного стану. На з'ясуванні динамічних прогресивних змін психіки людини впродовж її життя і спеціалізується вікова психологія.

Усе, що ми маємо від природи, те ми первісно дістаємо лише як можливості й згодом перетворюємо у реальність своїми діями, які поєднують нас із зовнішнім світом, з іншими людьми.

Аристотель

Вікова психологія - це галузь психологічної науки, що вивчає закономірності розвитку та функціонування психіки людини на всіх етапах її індивідуального життя тобто онтогенезу

Виникнувши як галузь психологічної думки, вікова психологія наразі має значний обсяг Накопиченої та систематизованої інформації, яка широко використовується у повсякденній практиці, що дозволяє говорити про існування вікової психології як окремої науки. Це підтверджує ряд ознак:

O визначений предмет вивчення та змістовний понятійно-категоріальний апарат,

O система наукової інформації, яка містить зафіксовані та обгрунтовані закони та закономірності психічного розвитку людини,

O методи дослідження вікової динаміки психіки, вживані науковцями та практиками,

O напрацьовані та апробовані технології оптимізації змісту та механізмів психічного розвитку людини,

O функціонування відділів, лабораторій і інших науково-дослідних установ з проблем вікової психології.

Виходячи з того, що предметом вікової психології є закономірності психічного розвитку людини, він конкретизується в її завданнях:

завдання вікової психології

Рис. 1.1. Завдання вікової психології

При реалізації даних завдань перед науковцями постає ряд основних проблем вікової психології:

O співвідношення та механізми дії біологічного та соціального чинників психічного розвитку людини,

O проблема активності/пасивності індивіда в ході свого психічного розвитку,

O неперервний чи дискретний характер психічного розвитку людини,

O співвідношення кількісних та якісних онтогенетичних змін психіки,

O організований та стихійний характер впливу соціуму на становлення особистості.Схожі статті
Вікова психологія - Сергеєнкова О. П. - Передмова

| Следующая