Психологія особистості - Столяренко О. Б. - ПЕРЕДМОВА

Проблема особистості - одна з найважливіших проблем, яка хвилювала людей як у глибоку давнину, так і в наш час. Людина, будучи частиною природи, вершиною розвитку органічного світу, водночас виступає в унікальній і неповторній формі як суб'єкт діяльності і спілкування, вона - будівничий і перетворювач соціального і предметного світу, творець духовних і матеріальних цінностей.

Особливої актуальності проблема особистості набула тепер, в умовах небаченого динамізму соціальних процесів, науково-технічної революції, зростання ролі суб'єктивного фактора в прогресі суспільного розвитку. Отож, перед ученими і практиками, викладачами і педагогами з усією гостротою постало питання про сутність людської особистості, шляхи її всебічного і гармонійного розвитку, про особливості, можливості і наслідки Її Матеріальної та духовної діяльності, вплив на природу і суспільство, про свободу і відповідальність людини в нових історичних та економічних умовах. Врахування психології особистості дасть змогу докорінно змінити наше українське суспільство, мобілізувати його потенціал на розбудову громадянського суспільства. Необхідно створити умови для вдосконалення особистості, особливо її свідомості і самосвідомості, змінити світовідчуття, світосприймання і світорозуміння. Цьому сприяє запровадження до навчальних планів підготовки фахівців курсу "Психологія особистості".

При розробці навчального посібника автор виходив з методологічного положення про те, що рівень свідомості особистості невіддільний від інших рівнів її психіки - несвідомого, підсвідомого і надсвідомого, оскільки психіка функціонує як одна система. Тому, не вивчивши всіх рівнів психіки, їхньої взаємодії, неможливо зрозуміти природу особистості, її поведінку й діяльність, процес соціалізації, розвитку, формування тощо.

Представлений навчальний посібник розкриває основний зміст навчального матеріалу, передбаченого для вивчення курсу "Психологія особистості" під час лекційних, практичних занять, самостійної роботи студентів педагогічних спеціальностей в обсязі 54 години.

Курс розроблено для вивчення студентами педагогічних спеціальностей, майбутня професія яких передбачає глибокі знання психології та вміння використовувати їх при вирішенні складних педагогічних ситуацій, у процесі взаємодії та спілкування із учнями, колегами, громадськістю. Виходячи із професійної спрямованості курсу, особлива увага у посібнику приділяється аналізу різних підходів, поглядів і позицій вчених щодо розвитку і формування особистості.

При підготовці посібника автор головними своїми задачами вва жав:

1. Ознайомити студентів із класичними положеннями психологічної науки про сутність особистості, її структуру, мотивацію та уві кальні аспекти функціонування (творчість, самореалізацію, зрілість, психічне здоров'я).

2. Створити необхідні умови для опрацювання сучасного досвіду психологічного аналізу особистості.

3. Сприяти розвитку психологічної культури педагога, показати засобами теоретичної та експериментальної психології складність психічного життя особистості, розвивати інтерес до самопізнання.

Посібник складається з двох частин - теоретичної та практичної, містить список рекомендованої і використаної літератури.

Теоретична частина посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою. Кожна лекція має план та заголовки до окремих питань з подальшим розкриттям їх змісту.

Розробки практичних занять включають завдання на актуалізацію теоретичних знань, методики діагностики особистісних особливостей, вправи для особистісного самопізнання і розвитку. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.

Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітньої школи, практичних психологів. Може бути використаний широким колом читачів, які цікавляться психологічними проблемами.Схожі статті
Психологія особистості - Столяренко О. Б. - ПЕРЕДМОВА

| Следующая