Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Принципи вивчення психіки дитини

ПЛАН

1. Принципи вивчення психіки дитини

2. Класифікація методів дитячої психології

3. Спостереження як метод дитячої психології

4. Експеримент у дитячій психології

5. Методи бесіди та вивчення продуктів діяльності дітей

6. Особливості вивчення психіки дитини педагогом

Література

1. Басов М. Я. Избран. психологические произведения / Под ред. В. Н. Мясищева, В. С. Мерлина. - Педагогика, 1975. - 432 с.

2. Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Радянська школа, 1976.

3. Запорожец А.. В. Избр. психол. труды в 2 т. - М.: Педагогика,1986.

4. Коментар до базового компонента дошкільної освіти в Україні: Науково-метод. посібник / Наук. ред. О. Л. Кононко. - К.: Редакція ж-лу "Дошкільне виховання", 2003. - 243 с.

5. Люблінська Г. О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974.- 356 с.

6. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічних досліджень. - НДІП, 1990. - 240 с.

7. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку / Плохій З. П., Кулачківська С. Є., Ладивір С. О., Пироженко Т. О. та ін. - К.: АПНУ, Ін-т проблем виховання. - 286 с.

8. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: Навч. посіб.

- К.: Академ-видав, 2008. - 432 с.

9. Смирнова Е. О. Психология ребенка от рождения до 7 лет. - М.: Школа-Пресс, 1997. - 383 с.

10. Урунтаева ГА. Дошкольная психология. - М.: Изд. Центр "Академия", 1997. - С. 3-28.

1. Принципи вивчення психіки дитини

Маленька дитина потребує постійної турботи та захисту оточуючих від шкідливих для її розвитку зовнішніх впливів. Особлива вразливість, пластичність дитячої психіки зумовлює підхід дорослого до дослідження внутрішнього світу дитини, побудований на основі принципу Гуманізму і педагогічного оптимізму З вимогою "Не зашкодь". Дослідження дитячої психіки не тільки виявляє закономірності її розвитку, але й спричиняє свій вплив на нього, наслідки якого дослідник повинен передбачати, забезпечуючи позитивний розвивальний ефект. Педагогу слід дотримуватись при цьому особливої обережності, делікатності, тактовності, щоб вберегти дитину від можливих несприятливих впливів свого дослідження.

Щоб виконати перший принцип, педагог повинен глибоко знати дитячу психологію, найновіші її досягнення, володіти достатньою проникливістю у внутрішній світ дитини, розумінням його неповторності та специфічності порівняно з дорослою людиною. Цього вимагає другий принцип - ефективності й науковості.

Принцип Детермінізму Активно розроблявся С. Л. Рубінштейном. Його сутністю є основоположна закономірність психіки: зовнішні впливи діють через внутрішні умови. Розвиток психіки дитини залежить від впливів на неї дорослих, ровесників, але в однаковій ситуації різні діти по-різному реагують на ці впливи, залежно від своїх індивідуальних особливостей, внутрішньої активності.

При дослідженні дитячої психіки важливо не просто зафіксувати певний факт, але й необхідно його пояснити, а для цього з'ясувати його причину: під впливом чого у дитини виникають ті чи інші прояви поведінки, закладаються позитивні чи негативні риси характеру тощо.

Із принципу детермінізму походить принцип взаємозв'язку і взаємозумовленості психіки, свідомості та діяльності (також розроблений С. Л. Рубінштейном). Психіка і діяльність виступають як дві сторони одного явища. Діяльність - зовнішня сторона психіки, а психіка - внутрішній план діяльності. Діяльність визначається задумом, ціллю, програмою її досягнення, тобто свідомістю. І, навпаки, на створення задумів, програм впливає практика. З одного боку, свідомість керує діяльністю, а з другого, ускладнення діяльності, оволодіння новими її видами збагачує, розширює свідомість.

Таким чином, діяльність водночас і зумовлена свідомістю, і сама зумовлює її. Цей принцип має важливе значення для визначення методів психологічного дослідження. Оскільки у ньому стверджується взаємозв'язок психіки із діяльністю, то методологічне обгрунтування отримує можливість вивчати психічні явища через діяльність, доступну для об'єктивного спостереження. Детермінізм відкриває шлях для використання об'єктивних методів, у тому числі експерименту, в психології.

Індетермінізм - позиція протилежна до принципу детермінізму - стверджує замкнений характер психіки, її повну незалежність від зовнішніх умов, заперечуючи, що можна дізнатись про переживання людини за її поведінкою. Єдино можливим методом при цьому залишається самоспостереження або інтроспекція. Фактично ж предметом вивчення за допомогою інтроспекції виступає свідомість. Але людина не усвідомлює всіх своїх психічних проявів. Несвідоме опиняється за рамками вивчення, неможливо досліджувати цим методом і психіку дитини, і тварини. Разом з тим, цей метод може використовуватись як прийом у дослідженнях, побудованих на об'єктивних методах.

Основа об'єктивного методу - принцип детермінізму і принцип єдності свідомості та діяльності. Головні вимоги до психологічного дослідження - це об'єктивність і генетичний підхід.

Принцип розвитку психіки та свідомості в діяльності Стверджує, що діяльність виступає як умова не тільки прояву, але й розвитку психіки дитини. С. Л. Рубінштейн сформулював засади дитячої психології: "Виховувати і навчати дитину, вивчаючи її. Вивчати дитину, виховуючи і навчаючи її". Виховання і навчання за своєю сутністю є організацією діяльності дитини.

Для вивчення і водночас розвитку психічних особливостей дитини потрібно організувати відповідну діяльність. Наприклад, творчу уяву можна зафіксувати в малюванні або при створенні казки.

Принцип Комплексності, системності й систематичності Передбачає, що одне дослідження не дає повної картини психічного розвитку дитини. Необхідно використовувати комплекс методів дослідження, аналізувати не розрізнені факти, а зіставляти їх, простежувати всі сторони розвитку психіки дитини в сукупності.

Принцип Вікового, індивідуального і особистісного підходу Має на увазі, що загальні закони психічного розвитку виявляються у конкретної дитини в індивідуальних формах. Кожна дитина навчається ходити, говорити тощо, але процеси ці індивідуально неповторні.

ВИСНОВКИ про принципи дитячої психології:

- дослідження дитячої психіки побудоване на таких принципах, як принцип гуманізму і педагогічного оптимізму; детермінізму; взаємозв'язку і взаємозумовленості психіки, свідомості та діяльності; принцип розвитку психіки та свідомості в діяльності; комплексності, системності й систематичності дослідження; ефективності і науковості; вікового індивідуального і особистісного підходу;

- основа об'єктивного методу - принцип детермінізму і принцип єдності свідомості та діяльності;

- головні вимоги до психологічного дослідження - це об'єктивність і генетичний підхід.Схожі статті
Дитяча психологія - Дуткевич Т. В. - 1. Принципи вивчення психіки дитини

Предыдущая | Следующая