Вікова та педагогічна психологія - Видра О. Г. - Передмова

Вікова та педагогічна психологія Є однією з базових дисциплін психолого-педагогічної підготовки студентів, які навчаються за напрямом "Технологічна освіта" спеціальності "вчитель технологій" та відповідних спеціалізацій.

Мета Цього курсу - сформувати знання студентів про закономірності психічного розвитку людини на різних вікових етапах її життя, про психологічні закономірності навчання та виховання дітей різного віку, про психологічні особливості професійної діяльності вчителя технологій. На основі цих знань навчити студентів здійснювати науковий і методичний підхід до процесу навчання та виховання учнів, розвинути вміння розуміти внутрішній світ дитини, вміти визначати потенційні можливості її розвитку, правильно прогнозувати її поведінку і дії в процесі праці. Також метою є формування і розвиток професійної психологічної культури особистості й праці майбутніх вчителів технологій, як фахівців своєї справи, а також як майбутніх батьків.

Завдання Навчального курсу є наступні:

- аналіз студентами основних теорій психічного розвитку людини, які розроблені вітчизняними та зарубіжними науковцями;

- вивчення ними основних особливостей анатомо-фізіологічного, психічного та особистісного розвитку людини на різних вікових етапах її життя;

- з'ясування майбутніми вчителями психологічних особливостей навчання та виховання дітей з моменту народження до кінця юнацького віку;

- оволодіння простими, але точними методами дослідження рівня розвиненості психічних пізнавальних процесів, станів та властивостей дітей різного віку, які є важливими для професійної праці вчителя технологій, а також вміннями написання психолого-педагогічної характеристики особистості учня;

- дослідження студентами особистих психічних процесів, станів та властивостей з метою з'ясування розвиненості психологічної культури, професійних якостей, самовивчення, розробки напрямків самовдосконалення і саморозвитку;

- опанування оптимальними формами, методами психолого-педагогічної роботи з учнями щодо їх розвитку в умовах праці, виховання цінності праці, а також методами саморозвитку. Навчальний курс "Вікова та педагогічна психологія" розрахований на 54 години, з них 16 годин лекцій, 16 годин практичних робіт та 22 години відведено на самостійну роботу студентів.

Дисципліна розподілена на два модулі: п'ять тем у першому і три теми у другому модулі.

Підсумковим контролем є екзамен.

Тематичний план навчального курсу наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Тематичний план навчального курсу "Вікова та педагогічна психологія"

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самостійні

Модуль І

Психічний розвиток людини на різних вікових етапах життя

1

Вступ до вікової та педагогічної психології

2

2

2

2

Психологія дошкільного дитинства

2

2

4

3

Психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку

2

2

2

4

Психологія підліткового віку

2

2

4

5

Психологія юнацького віку і дорослих людей

2

2

4

Модуль ІІ

Психологія навчання і виховання та діяльності вчителя

6

Психологія учбової діяльності учнів і навчання

2

2

2

7

Психологія виховання особистості

2

2

2

8

Психологічна культура вчителя технологій

2

2

2

Разом

16

16

22

Вивчення курсу передбачає виконання таких Видів робіт:

1. Оформлення конспекту лекцій з кожної теми і виконання завдань для самостійного опрацювання. Конспект лекцій оформлюється студентом на лекційних заняттях, або самостійно. Результати виконання завдань для самостійної роботи фіксуються окремо. Потрібно чітко дотримуватись рекомендацій щодо виконання цих завдань, які наведені на початку кожної теми.

Слід пам'ятати, що питання для самостійного опрацювання також перевіряються при захисті практичних робіт та входять до екзаменаційних питань.

2. Виконання та захист практичних робіт. Підготовка до виконання практичних завдань відбувається до моменту заняття самостійно, або на консультаціях. Виконання робіт проводиться безпосередньо на заняттях, після чого одразу оформлюються висновки і відбувається захист результатів вивчення теми. Захист може проводитись у формі фронтального опитування, індивідуально, або за допомогою вирішення тестових завдань, приклад яких наведений у Додатку В. Оцінюється якість виконання практичних завдань і теоретичні знання з теми.

3. Виконання та захист індивідуального завдання. Зміст завдання, умови його виконання та захисту знаходяться у Додатку А. Основна мета виконання цього завдання - це підготовка до простого, швидкого і якісного дослідження психічних процесів, станів, властивостей, особистісного розвитку учнів підліткового та юнацького віку під час проходження педагогічної практики. Тому після його виконання слід зберегти матеріали. Індивідуальне завдання зараховується за умови його самостійного виконання згідно із зазначеними вимогами.

4. Написання психолого-педагогічної характеристики особистості студента як тренування перед написанням характеристики учня під час проходження педагогічної практики. Метою цього завдання є тренування в розробці та оформленні психолого-педагогічної характеристики особистості учня. Роз'яснення до виконання знаходяться у Додатку Б. Можливими є варіанти написання характеристики як самого себе, так і студента-одногрупника. У змісті характеристики слід використовувати матеріали особистих висновків по кожній роботі, результати досліджень, які були здійснені при вивченні курсу "загальної психології", або зроблені самостійно, а також результати спостереження або самоспостереження. Перед виконанням завдання слід ознайомитись з прикладами написання характеристик у педагогічних та психологічних виданнях, щоб оволодіти необхідним стилем їх оформлення.

5. Виконання модульних контрольних робіт. Як поточний контроль, після вивчення кожного модуля проводиться письмова контрольна робота, про яку студенти попереджаються завчасно.

6. Написання рефератів та виступи з доповідями. Студент за своїм бажанням може підготувати реферат та виступити по ньому з доповіддю до будь-якої теми, використовуючи наведену тематику, або самостійно обрати питання, яке повинне відповідати темі. Доповідь зараховується за умови її усного, цікавого і своєчасного повідомлення на занятті з відповідною темою.

Усі ці види робіт виконуються Обов'язково! Виконання кожного виду роботи оцінюється окремо, відповідно до вимог та стандартів кредитно-модульної системи.Схожі статті
Вікова та педагогічна психологія - Видра О. Г. - Передмова

| Следующая