Практична психологія - Дуткевич Т. В. - ПЕРЕЛІК І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ "ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ"

МОДУЛЬ 1. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології

ТЕМА 1. МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЛЮДИНОЗНАВСТВА

Комплексне вивчення людини - теоретична основа практичного вирішення проблем людини та її розвитку. Актуалізація проблем людини в науці XX ст. - початку XXI ст.

Основні етапи та особливості розвитку наук про людину. Науки про людину як індивида, суб'єкта діяльності, особистість. Науки про взаємозв'язок людини і природи, людини і історичного розвитку людства, людини і культури. Класифікація наук за Б. М. Кедровим та місце у ній людинознавчих дисциплін.

Проблема виділення психологічного аспекту в рамках комплексного вивчення людини. Співвідношення психічного та фізіологічного. Предмет психології.

Підготовка практичних психологів.

ТЕМА 2. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Поняття про людський фактор та людські ресурси. Значення проблеми людського фактору та людських ресурсів для сучасного суспільного розвитку. Місце психології у активізації людського фактора.

Практична психологія. Прикладна психологія. Наукова психологія. їх взаємозв'язок та методологічні основи. Поняття психологічної технології.

Побутова психологія, її співвідношення із практичною психологією.

Перспективи розвитку прикладної і практичної психології. Національна система соціально-психологічної служби України. Підготовка практичних психологів.

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ

Забезпечення прав людини як умова її самовдосконалення.

Основні групи прав людини, що фіксуються документами ООН: елементарні, громадянські, політичні, економічні права. Хартія про права людини.

Регіональні міжнародні документи про права людини. Європейська соціальна хартія (18.І0.1961, переглянута 03.05.1996). Європейська конвен ція з прав людини (4.11 .1950, переглянута 11.05.1994). Конвенції Міжнародної організації праці.

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (14.12.1960). Рекомендації про виховання в дусі Міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і миру та виховання в дусі поваги прав людини і основних свобод. Конвенція про захист прав та гідностей людини у зв'язку з використанням досягнень медицини та біології: Конвенція про права людини та біомедицину (04.04 .1997).

Документи про права дитини. Декларація про права дитини (20.11.1959).

ТЕМА 4. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ

Втілення основних ідей та принципів документів ООН про права людини в законодавчих актах України про соціально-психологічну службу. Основні положення Концепції про Національну систему соціально-психологічної служби України (02.1994 р.).

Законодавча та правова база діяльності психологічних служб системи освіти, Збройних сил та правоохоронних органів та інших сферах соціальної практики.

Документи, які регламентують діяльність соціальної служби для молоді.

МОДУЛЬ 2. Професія практичного психолога та її особливості в різних сферах суспільної практики

ТЕМА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Поняття про освітньо-кваліфікаційну характеристику спеціальності "Практична психологія". Вимоги до практичного психолога рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр.

Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога, її структура. Виробничі функції та типові задачі, які вирішує практичний психолог, відповідні їм вміння.

Обов'язки практичного психолога. Права практикуючого психолога, форми реалізації та способи юридичного, соціального і морального захисту цих прав.

ТЕМА 6. ОСОБИСТІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Професійні якості та здібності практичного психолога у порівнянні з психологом-дослідником. Критерії професійної придатності практичного психолога.

Модель особистості практичного психолога. Поняття "соціальний інтелект", його значення у забезпеченні посадових обов'язків практичного психолога.

Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога. Можливості діагностики та шляхи формування і розвитку професійно важливих якостей практичного психолога.

Поняття про професійний етичний кодекс. Моральні норми, що регламентують діяльність практичного психолога в ситуаціях етичного вибору.

Основні принципи професійного відбору абітурієнтів на спеціальність "Практична психологія" у ВНЗ. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Необхідність створення психологічної служби в різних сферах соціальної практики.

Специфіка, зміст, завдання та функції діяльності психологічної служби промислового підприємства. Напрямки діяльності психологічної служби промислового підприємства. Рівні функціонування психологічної служби підприємства. Види та форми діяльності практичного психолога підприємства. Нормативна документація практичного психолога сфери економіки і бізнесу.

Специфіка діяльності практичного психолога в організаціях малого бізнесу. Моделі діяльності практичного психолога організацій малого бізнесу. Основні задачі діяльності практичного психолога організацій малого бізнесу у різних напрямках (при взаємодії з партнерами, клієнтами; конкурентами; ЗМІ; з керівництвом; персоналом). Вимоги до знань, умінь та навичок практичного психолога промислового підприємства та організацій малого бізнесу.

ТЕМА 8. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ОСВІТИ

Закон України "Про освіту", "Положення про психологічну службу системи освіти України" - основні законодавчі документи про практичну психологію в освіті.

Роль шкільної психологічної служби у вирішенні проблем навчально-виховного процесу школи.

Історія виникнення та становлення шкільної психологічної служби.

Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти.

Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби.Схожі статті
Практична психологія - Дуткевич Т. В. - ПЕРЕЛІК І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ "ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ"

Предыдущая | Следующая