Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 4.1. Концепція обліку відповідальності в контролінгу та поняття про центри відповідальності

4.1. Концепція обліку відповідальності в контролінгу та поняття про центри відповідальності

Кожне підприємство має власну організаційну структуру, яка визначає його підрозділи і порядок взаємодії між ними. Підрозділи підприємства виконують різні функції і мають різні назви: цехи, відділи, служби, департаменти, секції, відділення, тощо. Ці підрозділи очолюють керівники (менеджери), які відповідають за їхню роботу.

У невеличких підприємствах нерідко одна й та сама особа (власник, або головний менеджер) здійснює управління господарською діяльністю і приймає важливі рішення. Але здатність людини керувати має певні обмеження. Тому у разі зростання масштабів бізнесу й ускладнення його структури виникає необхідність розподілити повноваження з прийняття рішень між різними рівнями управління.

Наприклад, власник невеличкої крамнички може самостійно управляти її роботою. Але якщо він стане власником одразу кількох магазинів у різних районах, то він буде змушений призначити менеджерів і надати їм право самостійно приймати деякі рішення.

Делегування повноважень з прийняття рішень означає децентралізацію управління. Переваги децентралізації:

O можливість вищого керівництва зосередитись на глобальних стратегічних проблемах і рішеннях;

O оперативне прийняття рішення на відповідних рівнях управління;

O рішення приймаються тими менеджерами, які найглибше розуміють сутність проблеми;

O менеджери набувають досвід управління. Недоліки децентралізації:

- ускладнення процесу координації діяльності;

- можливість появи нездорової внутрішньої конкуренції;

- збільшення витрат на утримання обслуговуючого персоналу;

- поява небезпеки втратити контроль.

Отримання менеджером права самостійно приймати рішення означає одночасно і відповідальність за його наслідки. Тому підрозділ, очолюваний керівником, який несе відповідальність за результати його діяльності, називають "центр відповідальності".

Центр відповідальності - сукупність функціональних дій, за спрямованість і результативність яких несе відповідальність певна особа.

У системі управління вищий керівник має контролювати й оцінювати роботу менеджерів нижчого рівня, а вони, в свою чергу, повинні здійснювати самоконтроль і інформувати вище керівництво про результати діяльності. Для здійснення такого контролю і забезпечення підзвітності менеджерів необхідна відповідна система обліку, яка б забезпечувала процес збирання, обробки та передачі інформації про результати діяльності кожного центру відповідальності. Такою системою є облік за центрами відповідальності.

Облік відповідальності - система обліку, що забезпечує контроль і оцінку діяльності кожного центру відповідальності. Ефективна система обліку за центрами відповідальності грунтується на таких принципах:

- менеджери відповідають тільки за ту діяльність, що перебуває під їхнім контролем;

- менеджери беруть участь у визначенні цілей, з якими оцінюється їхня діяльність;

- менеджери намагаються досягти поставленої перед ними та їхніми підрозділами мети;

- чітка визначеність ролі обліку в системі заохочення працівників;

- звіти про виконання планів та бюджетів складаються регулярно і використовуватись практично для оцінки діяльності центрів відповідальності.

Концепція центрів та обліку відповідальності з'явилася в 1950-х р і вперше було сформульована Джоном А. Хіггінсом. Спершу метою обліку за центрами відповідальності було посилення контролю за витратами через встановлення персональної відповідальності менеджерів різних рівнів за витрачання ресурсів. Однак вивчення психологічних аспектів поведінки людини свідчить, що встановлення жорсткого контролю та використання його результатів як докір менеджерів змушує останніх більше часу приділяти пошуку виправдовувань власних дій, а не шляхів досягнення поставленої мети.

Тому тепер Основне завдання обліку за центрами відповідальності Не контроль, а допомога в організації самоконтролю і допомога менеджерам у складанні звітів про виконання планів і бюджетів для оцінки результатів діяльності (рис. 4.1).

загальна схема обліку відповідальності

Рис. 4.1 Загальна схема обліку відповідальності

Створення і функціонування системи обліку за центрами відповідальності передбачає:

- визначення центрів відповідальності;

- складання бюджету для кожного центру відповідальності;

- регулярне складання звітності про виконання;

- аналіз причин відхилень та оцінка діяльності центру.Схожі статті
Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 4.1. Концепція обліку відповідальності в контролінгу та поняття про центри відповідальності

Предыдущая | Следующая