Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 1.3. Місце контролінгу в системі управління підприємством

В умовах становлення ринкових відносин будь-яке підприємство поза залежністю від форми власності стає економічно і юридично самостійним. Таке положення підприємства як суб'єкта ринкових відносин визначає об'єктивний процес не тільки зростання ролі і значення таких, функцій керування як облік, контроль, аналіз, планування, але і принципового переосмислення їхніх задач.

Кожна з функцій наповнюється новим змістом. У цьому зв'язку особливо актуальним є рішення проблем з'ясування ступеня співвідношення і тісноти взаємозв'язку основних функцій керування, як у системі фінансового менеджменту, так і в обслуговуючій її системі контролінгу. Успішне подолання поставлених проблем можливе за умови чіткого представлення всієї інформаційної системи керування підприємством і ролі контролінгу в цій системі.

Згідно з визначенням контролінгу, яке було наведено в дослідженнях [44, 45, 47], можна констатувати, що контролінг включає в себе встановлення цілей підприємства, поточний збір та обробку інформації для прийняття управлінських рішень, здійснення функцій контролю, визначення відхилень фактичних показників діяльності підприємства від запланованих, а також, що найбільш важливо, підготовку рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень (рис. 1.4).

місце контролінгу в системі управління підприємством

Рис. 1.4 Місце контролінгу в системі управління підприємством

Внаслідок приведених аргументів це є характерним для управління підприємствами, що у свою чергу і припускає процес реалізації контролінгу. Графічно відобразити процес реалізації контролінгу можна за допомогою рис. 1.5.

Як видно з даних рис. 1.5, роль процесу контролінгу в управлінні підприємствами тотожна значенню контролінгу в загальній системі управління. Тобто в процесі планування цілей підприємств роль контролінгу полягає у координації різних планів і розробці консолідованого плану в цілому по окремому підприємству; розробці методики планування; розробці графіка складання планів; наданні інформації для складання планів, а також в перевірці планів, складених підрозділами підприємства.

процес контролінгу на підприємстві

Рис. 1.5 Процес контролінгу на підприємстві

У процесі організації діяльності за допомогою контролінгу здійснюється облік та контроль витрат і результатів у підрозділах. У процесі стимулювання виконання планів підприємств контролінг характеризується стимулюванням виконання планів у підрозділах. У процесі здійснення контролю і регулювання діяльності роль контролінгу визначається шляхом порівняння планових та фактичних величин для вимірювання й оцінки досягнення мети; встановлення допустимих меж відхилення від плану; аналізу відхилень, з'ясування причин відхилень плану від факту та розробки пропозицій щодо їхнього зменшення.

Здійснюючи процес аналізу інформаційних потоків на підприємствах за допомогою процесу контролінгу, проводиться розробка структури управлінської інформаційної системи; збір найбільш значущих для прийняття управлінських рішень даних; консультація з питань відбору корегуючих заходів і управлінських рішень; в розробці інструментарію для планування, контролю та прийняття управлінських рішень. Тобто всі ці дії обумовлюють функції контролінгу, які випливають із його завдань, а завдання контролінгу, в свою чергу диктуються цілями та завданнями управління.

Процес контролінгу на підприємствах може бути ефективним тільки за умови одержання і використання достовірної і своєчасної інформації про стан управління, здійснення управління відповідно до намічених цілей і принципів, отриманих розпоряджень і вказівок керівництва, що діють на підставі законів.

Таким чином, контролінг дає можливість не тільки виявити відхилення від прийнятих і затверджених правил, процедур, законоположень, але й дати оцінку причин цих відхилень, конкретизувати їх за ступенем участі в них посадових осіб, діяльність яких підлягає перевірці.Схожі статті
Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - 1.3. Місце контролінгу в системі управління підприємством

Предыдущая | Следующая