Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - ВСТУП

СУттєві зміни зовнішнього середовища вимагають від науковців та практиків пошуку такої моделі управління, яка б відповідала вимогам сьогодення.

Одним із шляхів ефективного розв'язання підприємствами проблем, які постали перед ними, є запровадження концептуальної бази контролінгу, в основу якої покладено вирішення завдань стосовно координації управлінської діяльності з метою досягнення цілей підприємства; інформаційної та консультаційної підтримки щодо прийняття ефективних управлінських рішень; створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління підприємством; забезпечення раціональності управлінського процесу; впровадження систем планування, контролю й аналізу діяльності; забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи підприємства.

Вирішення зазначених вище завдань за рахунок потенційних можливостей контролінгу забезпечить позитивну динаміку економічного розвитку, а тому має теоретичне і практичне значення. Для науки та практики управління предметом підвищеної уваги є питання вдосконалення якості системи управління за допомогою процесу контролінгу з метою забезпечення передумов для ефективного та довготривалого функціонування підприємств.

Контролінг сьогодні розглядається як процес, який знаходиться на перетині економічного аналізу, планування, управлінського обліку та управління. Тобто, інтегруючи, координуючи та направляючи в цілому діяльність різних служб, підрозділів або структурних одиниць підприємства, контролінг виступає своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, який забезпечує зворотний зв'язок у межах управління.

Контролінг - це процес або закономірна, послідовна зміна явища, що забезпечує ефективну реалізацію основних функцій управління. Важливість контролінгу як процесу на підприємстві полягає у тому, що він дає можливість не тільки виявити відхилення від прийнятих і затверджених правил, процедур, законоположень, але й дати оцінку причин цих відхилень, конкретизувати їх за ступенем участі в них посадових осіб, діяльність яких піддана перевірці.

Новим в досліджені питань контролінгу стало акцентування уваги саме на розширенні й поглибленні діяльності, пов'язаної з якістю системи управління, а також на впровадженні методів аналізу з метою одержання більш точних результатів управління з урахуванням застосування процесу контролінгу. Теоретичне обгрунтування та практичне вирішення комплексу питань організації та методики використання контролінгу на підприємствах є метою підвищення їхньої якості управління. Процес контролінгу має за мету сприяти підвищенню якості управління й може бути орієнтованим на перспективний розвиток підприємства, основною метою якого є орієнтація управлінського процесу на забезпечення прибутковості підприємства та ефективного використання ресурсів.

Упровадження контролінгу на підприємствах, забезпечення якості управління відповідними підприємствами на засадах контролінгу, дасть можливість своєчасно приймати найбільш оптимальні варіанти управлінських рішень і підвищити рівень якості управління.

Удосконалення методичних засад підвищення якості управління підприємством за допомогою контролінгу означає перехід від окремих розрізнених елементів управління до комплексної, взаємозалежної і цілеспрямованої системи перманентно здійснюваних заходів і робіт, які забезпечують якісне управління підприємствами з високою оперативністю й ефективністю.

Метою дисципліни "Контролінг" є формування у майбутніх менеджерів системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координації та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей, а також теоретичне обгрунтування та розробка науково-методичного забезпечення, практичних рекомендацій щодо реалізації ринково-адаптованих управлінських засад діяльності підприємств через механізм контролінгу.

Студенти вищих навчальних закладів економічного профілю повинні оволодіти теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності, функції та видів контролінгу; опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу, інвестиційних проектів; формування практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики якості системи управління та фінансово-господарського стану підприємства; підтримки прийняття управлінських рішень.Схожі статті
Контролінг для менеджерів - Маркіна І. А. - ВСТУП

| Следующая