Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках

1.1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках.

1.2. Характеристика фінансового, управлінського та податкового обліку, їх взаємозв'язок.

1.3. Огляд фінансових звітів банку.

1.4. Облікова політика банку.

1.5. Організація операційної діяльності у банках.

1.6. Документування банківських операцій.

1.7. Аналіз операцій та правила і методи контролю реєстрації операцій в обліковій системі. Використання рахунків для збору інформації.

1.8. Характеристика Плану комерційних банків України.

1.9. Регістри синтетичного та аналітичного обліку.

1.10. Порядок формування та характеристика параметрів аналітичного рахунку.

1.11. Бухгалтерський облік за принципом нарахування.

Вивчивши цю тему, ви зможете:

1. Визначити сутність бухгалтерського обліку в банках та зрозуміти важливість використання облікової інформації при прийнятті управлінських рішень.

2. З'ясувати структуру фінансових звітів банку, визначити сутність та дати порівняльну характеристику фінансового й управлінського обліку.

3. Зрозуміти призначення та основні положення облікової політики.

4. З'ясувати вимоги до організації операційної роботи та операційного дня банку.

5. Визначити правила документообігу.

6. Зрозуміти вимоги щодо побудови організаційної структури банку.

7. Визначити види внутрішнього контролю та його зміст.

8. Класифікувати банківські документи та визначити обов'язкові реквізити документів.

9. Використовувати рахунки для збирання інформації про операції банків.

10. Здійснити аналіз операцій та застосувати методи контролю реєстрації операцій в обліковій системі.

11. Визначити характеристику та структуру Плану рахунків.

12. З'ясувати призначення балансових, позабалансових рахунків та рахунків доходів та витрат.

13. Зрозуміти сутність та складати регістри синтетичного та аналітичного обліку.

14. З'ясувати порядок формування параметрів аналітичного рахунка.

15. Застосовувати метод нарахування шляхом складання коригуючих проводок.

16. Використати вивчене і набути професійні навички при виконанні практичних завдань.

1.1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках

Щоб раціонально вирішувати економічні питання і досягти успіху, банки потребують інформації про те, як найкращим чином одержати і використати грошові ресурси. Облікова інформація призначена задовольнити саме такі запити. Отже, основною інформаційною системою для управління банком є облік.

Бухгалтерський (фінансовий) облік у банках - це складова системи обліку, яка включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

Обіг економічної інформації безпосередньо пов'язаний з діяльністю банку, її місце в системі обліку показано на рис. 1.1.

обіг економічної інформації в системі обліку

Рис. 1.1. Обіг економічної інформації в системі обліку

Таким чином, облік охоплює збирання, оцінювання, тлумачення фінансових даних та звітування про фінансову діяльність банку, кінцевим продуктом системи обліку є фінансові звіти. Отже, бухгалтерський облік забезпечує своєчасне й повне відображення всіх операцій банку та надання користувачам інформації про стан активів і зобов'язань, власний капітал, результати фінансової діяльності та їх зміни.

Для прийняття правильного рішення стосовно діяльності банку в майбутньому зацікавленим особам необхідно враховувати інформацію про минулі події, які мали відношення до діяльності банку. Таку інформацію також надає облік.

Облік забезпечує зворотний зв'язок за кожним прийнятим рішенням, і фінансові звіти, які періодично складаються для зацікавлених осіб, містять у собі відомості про економічні наслідки раніше прийнятих рішень.

Отже, бухгалтерський облік у банках - це інформаційна система для управління банком, яка є важливою складовою цього процесу. Роль економічної інформації в процесі прийняття та виконання рішень показано на рис. 1.2.

Управління банком полягає в прогнозуванні основних параметрів розвитку банківського бізнесу. До елементів управління належать:

- планування як процес визначення стратегічних та тактичних цілей розвитку банківського бізнесу;

- процес вирішення структурної побудови банку, визначення функцій і характеру діяльності структурних підрозділів та делегування їм певних повноважень;

- контроль як процес вимірювання та оцінювання реального стану виконання накреслених завдань порівняно з заданими параметрами, визначення відхилень та внесення коректив;

обіг економічної інформації в процесі прийняття та виконання рішень

Рис. 1.2. Обіг економічної інформації в процесі прийняття та виконання рішень

- управління персоналом - визначення потреби в кадрах, зарахування на посаду, підвищення кваліфікації тощо;

- мотивація - управління поведінкою людей з метою досягнення накреслених завдань.

Тому облікова інформація необхідна широкому колу користувачів - внутрішніх та зовнішніх - для прийняття відповідних рішень.

До внутрішніх користувачів економічної інформації належать: акціонери банку, рада банку, правління банку, внутрішні аудитори банку, працівники банку. Вони використовують інформацію з метою планування, оцінювання та контролю за щоденними операціями банку, зокрема, за використанням його ресурсів відповідальними за це особами.

Зовнішні користувачі - це Національний банк України, наявні та потенційні кредитори і банки-кореспонденти, наявні та потенційні клієнти (вкладники) й інші користувачі. їм ця інформація потрібна для оцінювання минулих та майбутніх результатів діяльності банку.

Таким чином, є постійний взаємозв'язок бухгалтерського обліку і управління діяльністю банку (рис. 1.3).

Отже, практика бухгалтерського обліку спрямована на об'єктивне визначення й відображення фінансових результатів діяльності банку, його фінансового стану, ринкових ризиків; урахування впливу ринку на діяльність банку.

Важливим є розуміння основи національної системи обліку, яка базується на загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах бухгалтерського обліку. Облікова система, яка створюється відповідно до міжнародних стандартів, сприяє розвитку процесів економічної інтеграції країн, реалізації спільних проектів, зміцнює довіру інвесторів.

взаємозв'язок бухгалтерського обліку як інформаційної системи та управління діяльністю банку

Рис. 1.3. Взаємозв'язок бухгалтерського обліку як інформаційної системи та управління діяльністю банку

Бухгалтерський облік у банках грунтується на таких принципах:

- повне висвітлення - усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків;

- превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;

- автономність - активи та зобов'язання банку мають бути відокремлені від активів та зобов'язань власників цього банку та інших банків (підприємств);

- обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати не занижуватимуться;

- безперервність - оцінка активів банку здійснюється на основі припущення, що його діяльність триватиме в неосяжному майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї діяльності, це має розкриватися у фінансових звітах;

- нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

- послідовність - постійне (з року в рік) застосування банком обраної облікової політики. Зміна методів обліку потребує додаткового обгрунтування і розкриття у фінансових звітах;

- історична (фактична) собівартість - активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення.Схожі статті
Облік і аудит у банках - Васюренко О. В. - 1.1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках

Предыдущая | Следующая