Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Модуль 2. Ключові фактори успіху ситуаційного менеджменту

Тема 6 Стратегія і тактика в ситуаційному менеджменті Тема 7 Технологія ситуаційного менеджменту

Тема 8 Інновації в ситуаційному менеджменті

Тема 9 Ризик у ситуаційному менеджменті

Тема 10 Комерційна таємниця та економічна безпека підприємства як умови результативного ситуаційного менеджменту

ТЕМА 6: Стратегія і тактика в ситуаційному менеджменті

ПРОСЛУХАТИ ЛЕКЦІЮ № 6

Тема лекції № 6: Стратегія і тактика в ситуаційному менеджменті

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТЬ № 10 ТА №11

1. Опрацювання основних літературних джерел і підготовка до розгляду питань для обговорення

2. Опрацювання додаткових літературних джерел і підготовка питань для самостійного вивчення

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань з теми

4. Підготовка до тестування по темі

5. Виконання завдання для самостійної роботи

РОБОТА СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

Робота за планом семінарського заняття, обговорення основних питань

Основні аспекти теми: Стратегія і тактика в ситуаційному менеджменті, санація та реструктуризація підприємства, види реструктуризації, форми корпоративної реструктуризації, ситуаційна модель формування стратегії Джона Томпсона

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

Оцінка знань студентів під час обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, за виконання практичних завдань, завдань для домашньої індивідуальної роботи, тестування по темі під час семінарського заняття

ЗНАННЯ І ВМІННЯ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

За результатами вивчення теми студенти повинні

Знати та розуміти: Сутність стратегії і тактики, їх особливу роль у період переходу до ринкової економіки, порядок розробки та реалізації стратегії організації в ситуаційному менеджменті, стратегію реструктуризації підприємства як основу його економічного зростання та заходи ситуаційного менеджменту, її сутність, особливості та види, форми корпоративної реструктуризації

Мати навички та вміти: Обирати необхідну форму корпоративної реструктуризації та альтернативну стратегію згідно з ситуаційною моделлю формування стратегії Джона Томпсона, розробляти реалізувати ситуаційну стратегію, обгрунтовувати необхідність впровадження корпоративної реструктуризації в діяльності організацій

При вивченні курсу "Ситуаційний менеджмент" неможливо залишити без уваги питання стратегії і тактики управління. Рекомендується розглянути еволюцію організації, її принципів управління, що визначає необхідність стратегічного та ситуаційного управління в період переходу до ринкових відносин, а також поняття стратегії і тактики як певних інструментів ситуаційного менеджменту.

Стратегію управління розглядають як напрями розвитку підприємств відповідно з поставленою метою, а тактику - як шляхи і етапи руху в межах цього напряму. Без визначеної тактики в системі ситуаційного менеджменту неможлива реалізація стратегії. При розробці стратегії організації доцільно проводити аналіз зовнішніх факторів з метою виявлення причин ситуації, що склалася, та діагностику стану підприємства, що знаходиться в даній ситуації.

Під час реалізації нової стратегії необхідно сконцентрувати увагу на тому, як зміни будуть сприйняті, які сили чинитимуть опір, який стиль поведінки слід обрати.

Не варто залишати без уваги той факт, що на стратегію підприємства впливають і накладають певні обмеження існуючі структури та система управління, управлінська культура, навички і ресурси.

Доцільно розглянути ситуаційну модель формування стратегій Джона Томпсона.

Крім того, є сенс дослідити реорганізацію як стратегію ситуаційного менеджменту та основу економічного зростання підприємства, з'ясувати її види, визначити форми корпоративної реструктуризації.

Слід навчитися передбачати організацію робіт з реструктуризації підприємства шляхом розгляду основних етапів процесу її здійснення та враховувати особливості розробки програми та бізнес-плану реструктуризації.

Реалізація проекту реструктуризації - планування, фінансування, створення команд, підготовка проекту до запуску має стати заключним етапом вивчення цієї теми.Схожі статті
Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - Модуль 2. Ключові фактори успіху ситуаційного менеджменту

Предыдущая | Следующая