Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 3. Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту

ПРОСЛУХАТИ ЛЕКЦІЮ № 3

Тема лекції № 3: Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТЬ № 4 ТА №5

1. Опрацювання основних літературних джерел і підготовка до розгляду питань для обговорення

2. Опрацювання додаткових літературних джерел і підготовка питань для самостійного вивчення

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань з теми

4. Підготовка до тестування по темі

5. Виконання завдання для самостійної роботи

РОБОТА СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКОМУ ЗАНЯТТІ

Робота за планом семінарського заняття, обговорення основних питань Основні аспекти теми: статика та динаміка менеджменту, механізми менеджменту, методи управління, типологія управління, тенденції циклічного розвитку організації, функціонування та розвиток, етапи життєвого циклу організації, модель життєздатності підприємства, механізм розгортання кризи на підприємстві

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

Оцінка знань студентів під час обговорення основних питань, доповнень, питань для самостійного вивчення, за виконання практичних завдань, завдань для домашньої індивідуальної роботи, тестування по темі під час семінарського заняття

ЗНАННЯ І ВМІННЯ СТУДЕНТІВ ПО ТЕМІ

За результатами вивчення теми студенти повинні

Знати та розуміти: поняття динаміки і статики в ситуаційному менеджменті, типи процесу управління, сутність механізму управління та принципи його формування, механізм розгортання кризи на підприємстві., модель життєздатності організації, п"ять станів життєздатності підприємства, фази розвитку кризи на підприємстві: прихована криза, криза платоспроможності, криза розрахунку, тенденції циклічного розвитку організації.

Мати навички та вміти: визначити етап життєвого циклу організації та її тип, проводити оцінку стану підприємства на основі моделі його життєздатності, обрати правильний тип управління відповідно до ситуації, будувати резонансний ланцюжок розвитку кризи, кризового явища та кризового стану, визначати стан життєздатності підприємства та вид кризи.

Диверсифікація - це одна із важливих тенденцій сучасного менеджменту, що обумовлює його різноманіття і вимагає типології - упорядкованої різноманітності управління, яка показує можливі його типи та дозволяє розкрити їх властивості і характеристики. Досліджуючи роль типології у розв'язанні багатьох проблем практичного використання знань, розглядають два варіанти типологічного аналізу менеджменту: дуалістичний та багатокритеріальний.

Характеристика управління з позиції динаміки і статики потребує висвітлення понять "система управління", що пов'язане із статикою менеджменту та "процесу управління", що відображає динаміку менеджменту.

При цьому слід визначити місце ситуації в процесі управління і характеризувати її як сукупність факторів і умов, що викликають появу тієї чи іншої проблеми. Аналіз проблемної ситуації передбачає характеристику самої проблеми та визначення ситуаційних факторів, які її викликали. Поняття проблемної ситуації вимагає розмежування різноманітних типів процесу управління залежно від організації його етапів: 1) лінійного, 2) коригованого, 3) розгалуженого, 4) ситуаційного, 5) пошукового, 6) цільового, 7) програмного.

Категорії "статики менеджменту" та "динаміки менеджменту" об'єднує поняття "механізму управління" - сукупності засобів та методів впливу, що використовуються в управлінні. Для формування механізму управління використовують ряд принципів.

Виділяють загальнонаукові методи, методи управління функціональними підсистемами, методи виконання функцій, методи прийняття управлінських рішень. Під методом управління слід розуміти спосіб впливу, спосіб використання тих чи інших засобів управління.

Доцільно не залишити поза увагою механізм розгортання кризи на підприємстві, що поступово проходить п'ять етапів життєздатності відповідно до моделі життєздатності соціально-економічної системи, а також пов'язати це з етапами розвитку організації: експлерентним, патієнтним, віолентним, комутантним і леталентним.Схожі статті
Ситуаційний менеджмент - Бондар О. В. - ТЕМА 3. Диверсифікація ситуаційного менеджменту: типологія та вибір альтернатив. Механізми менеджменту

Предыдущая | Следующая